Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
SERVEIS
NEWSLETTER

EL TRIBUNAL SUPREM TOMBA UN CRITERI DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA QUE LIMITAVA LA BONIFICACIÓ DEL 95% EN LA SUCCESSIÓ D’EMPRESA FAMILIAR

Una recent sentència del Tribunal Suprem ha tombat el criteri que moltes administracions públiques aplicaven, tant estatals com autonòmiques, per evitar que molts dels beneficiats per una...

Llegir més

SANCIONS PER NO DIPOSITAR ELS COMPTES ANUALS

L’article 279 del R.D. Legislatiu 1/2010, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, estableix l’obligació per part dels administradors de la presentació per al seu...

Llegir més

LA LLEI ORGÀNICA 7/2015, DE 21 DE JULIOL, PER LA QUAL ES MODIFICA LA LLEI ORGÀNICA DEL PODER JUDICIAL ENTRE EN VIGOR.

Entrada en vigor: 01/10/2015, llevat dels apartat referits a la reforma de la LJCA que regulen el recurs de cassació i les costes en el procediment contenciós-administratiu, que ho farà a l’any...

Llegir més