Castellano

Mesures de suport als emprenedors i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació

 1. TREBALLADORS AUTÒNOMS

  Els treballadors autònoms menors de 30 anys si són homes, o menors de 35 anys si són dones, s’aplicarà una reducció del 30% del tipus mínim de cotització vigent sobre la base mínima de cotització per contingències comuns durant 15 mesos i una bonificació durant els 15 mesos següents de la mateixa quantia.De forma alternativa, els autònoms menors de 30 anys que causin una alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els últims 5 anys anteriors sempre i quan NO tinguin treballadors per compte aliena, podran acollir-se a les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comuns:

  • Reducció 80% durant els 6 mesos posteriors a l’alta.
  • Reducció 50% durant els 6 mesos posteriors citats anteriorment.
  • Reducció 30% durant els 3 mesos següents al període citat anteriorment. -Bonificació 30% durant els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció.

  Autònoms amb Discapacitat:

  En el cas de les persones amb una discapacitat del 33% o superior i es donin d’alta com a autònoms, tindran una bonificació durant 5 anys del 50% de la quota que correspongui aplicar sobre la base mínima per contingències comuns.

  Si la persona discapacitada té menys de 35 anys i causa una alta o bé no ha estat d’alta en els 5 anys anteriors, es podrà aplicar les següents reduccions i bonificacions sobre la quota de contingències comuns:

  • Reducció 80% durant els 12 mesos posteriors a l’alta.
  • Bonificació 50% durant els 4 anys següents.

  Per aplicar aquestes reduccions i bonificacions, els autònoms NO han de tenir contractats treballadors per compte aliena.

  Compatibilitat prestació d’atur i treball per compte propi:

  Els menors de 30 anys podran compatibilitzar la prestació d’atur amb el treball per compte aliena fins a un període de 270 dies, sempre i quan no tingui treballadors al seu càrrec i es sol·liciti al SPOE durant els 15 dies següents al inici de l’activitat per compte pròpia.

  Capitalització atur:

  En quant a la capitalització de l’atur, podrà ésser de fins el 100% del import de la prestació d’atur si el beneficiari és un home menor de 30 anys o una dona menor de 35 anys. Així mateix, hauran de mantenir l’activitat, com a mínim, durant 18 mesos.

  Suspensió i represa de la prestació de desocupació

  Els menors de 30 anys que es donin d’alta com a autònoms podran reprendre la prestació de desocupació quan la duració del treball per compte pròpia hagi estat inferior a 60 mesos.

 2. INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ

  Contractació a temps parcial amb vinculació formativa:

  Les empreses i els autònoms que celebrin contractes a temps parcial (per temps indefinit o per durada determinada) amb vinculació formativa amb joves desocupats menors de 30 anys, tindran dret a una reducció de la quota empresarial per contingències comuns del 100% si l’empresa té menys de 250 treballadors o del 75% si en té 250 o més. Aquesta reducció tindrà una durada màxima de 12 mesos.

  Per tal de beneficiar-se d’aquesta reducció, els treballadors no han de tenir experiència laboral o que aquesta sigui inferior a 3 mesos, han de procedir d’un altre sector d’activitat i estar desocupats durant un mínim de 12 mesos dins dels 18 mesos anteriors a la contractació.

  Els treballadors han de compatibilitzar el treball amb la formació o bé justificar que l’han cursat en els 6 mesos previs a la contractació. Aquesta formació podrà ésser una formació oficial o promoguda pels Serveis Públics d’Ocupació, o una formació en idiomes i tecnologies de la informació i la comunicació d’una duració mínima de 90 hores en còmput anual.

  La jornada pactada no podrà excedir del 50% que li correspondria a un treballador a temps complert comparable.

  S’ha de tenir en compte que per adoptar aquesta mesures no s‘hauran d’haver realitzat acomiadaments improcedents en el 6 mesos anteriors al inici del contracte.

  Contractació indefinida de joves per autònoms o microempreses:

  Si es contracta a un jove desocupat menor de 30 anys, es tindrà una reducció del 100% en la quota empresarial per contingències comuns durant el primer any, sempre i quan el nombre de treballadors contractats sigui igual o inferior a 9, no hi hagi hagut un vincle laboral anterior, no s’hagin realitzat acomiadaments improcedents durant els 6 mesos anteriors a la celebració del contracte.

  El contracte s’haurà de mantenir durant al menys 18 mesos.

  Incentius a la contractació en nous projectes:

  Reducció del 100% de la quota empresarial durant els 12 mesos següents a la contractació dels treballadors per compte propi menors de 30 anys, i sense treballadors assalariats, que contractin per primer cop a persones desocupades de 45 anys o més inscrites com a demandants d’ocupació durant 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació o siguin beneficiaris del programa de requalificació professional.

  Per tal d’aplicar-se aquest benefici, s’haurà de mantenir al treballador contractat com a mínim 18 mesos i aquest incentiu és incompatible amb altres bonificacions.

  Primer treball jove:

  Es preveu la possibilitat que les empreses contractin temporalment a joves desocupats menors de 30 anys que no tinguin experiència laboral o aquesta sigui inferior a 3 mesos. La causa del contracte serà l’adquisició d’una primera experiència professional, la duració mínima del contracte serà de 3 mesos i la màxima de 6 mesos (excepte que el conveni col·lectiu d’aplicació estableixi una altre, en tot cas no podrà excedir de 12 mesos).

  Així mateix, el contracte podrà ser a jornada completa o parcial, en aquest cas haurà de ser superior al 75% de la corresponent a un treballador a temps complert comparable.

  Si un cop transcorreguts el termini mínim dels 3 mesos i el contracte es transforma a indefinit, hi haurà una bonificació en les quotes empresarials de 41,67€/mes (500€/any) durant 3 anys, sempre i quan la jornada pactada sigui de com a mínim del 50%. Si el contracte s’hagués celebrat amb una dona, la bonificació serà de 58,33€/mes (700€/any).

  Contracte en pràctiques pel primer treball:

  Es poden celebrar contractes en pràctiques amb joves menors de 30 anys encara que hagin transcorregut 5 o més anys des de la finalització dels estudis, en aquests supòsits l’empresa tindrà una reducció del 50% de la quota empresarial per contingències comuns. En els casos en què el treballador estigués realitzant pràctiques no laborals, la reducció serà del 75%.

 3. INCENTIUS FISCALS
  Respecte al Impost de Societat, estableix un tipus de gravamen del 15% per als primers 300 mil euros de base imposable i del 20% per a l’excés sobre aquest import. Aquesta tarifa s’aplica per a les societats creades a partir del 1 de gener de 2013 i únicament per al primer exercici fiscal en que la base imposable sigui positiva i el següent aquest.

  Aquesta mesura no s’aplica quan es transmeti una activitat a la nova societat des d’una part vinculada a aquesta o bé s’hagi exercit l’activitat com a persona física i ara es posseeixi més del 50% de les participacions/accions de la societat creada. Tampoc s’aplica a les societats que es creïn i formin part d’un grup.
  En quant al impost sobre la renta, l’exempció de les prestacions per desocupació percebudes en pagament únic ja no queda limitada als 15.500€. No obstant, aquesta exempció està condicionada a que es mantingui l’activitat durant 5 anys.

  S’estableix una reducció del 20% sobre el rendiment net d’aquells contribuents que iniciïn noves activitats econòmiques a partir de 2013 mitjançant el mètode d’estimació directe. Aquesta reducció s’aplicarà únicament en el primer exercici fiscal en que el rendiment net sigui positiu i en el següent a aquest. Es limita la base de la reducció a 100.000 euros. No obstant, aquesta reducció no serà aplicable en el cas que més del 50% dels ingressos del contribuent procedeixin d’un empresari/professional amb el que, l’any anterior al inici de l’activitat, havia mantingut una relació de caràcter laboral.