Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > ACTES I JORNADES > REVISIÓ DE L'IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

REVISIÓ DE L'IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Durant els mesos de novembre i desembre és convenient revisar l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) que paga la societat i veure les possibilitats existents per reduir la seva tributació de cara a l'exercici 2019.

Les últimes setmanes de l'any són claus en la Planificació Fiscal de l'estratègia tributària per al pròxim exercici. Moltes empreses no es plantegen si estan pagant de més, donant per bona la quota del rebut i procedint al seu pagament. Recordeu que estaran exempts de pagar l'impost, entre altres, les següents entitats:

• Les persones jurídiques o entitats les quals el seu import net de la xifra de negocis del penúltim any sigui inferior a un milió d'euros.
• Les persones jurídiques o entitats que inicien l'activitat i que la xifra de negocis sigui superior a un milió d'euros (exempció de pagament durant els dos primers anys).

No obstant això, els subjectes passius de l'IAE estan obligats, durant el pròxim mes de desembre, a presentar una comunicació als òrgans administratius que gestionen l'impost de les circumstàncies que provoquen la seva inclusió o exclusió d'aquest, si:

o Estant exempt durant l'exercici 2018 s'hagi deixat de complir amb les condicions perquè s'apliqui aquesta exempció, és a dir, haver superat l'any 2017 la xifra del milió d'euros de facturació o bé haver superat el termini de 2 anys per inici d'activitat.
o Havent pagat IAE durant l'exercici 2018, es pot aplicar l'exempció de l'IAE per a l'exercici 2019, en cas que s'hagi baixat la facturació per sota del milió d'euros.

A més d'aquestes comunicacions obligatòries, és convenient també comunicar a Hisenda possibles variacions dels elements tributaris que poden afectar el càlcul de l'impost en l'exercici 2019.

Finalment, recomanem revisar també si són d'aplicació alguna de les bonificacions existents sobre les tarifes de l'impost.

Recordeu que l'aplicació de la majoria d'aquestes bonificacions s'hauran de sol·licitar expressament, segons les condicions i terminis establerts en la corresponent ordenança fiscal de cada municipi, que determinarà, a més, si totes o algunes de les esmentades bonificacions són o no aplicables simultàniament.

Per a més informació contacteu amb el nostre assessor Sr. Toni Pérez tperez@feliuconsultors.com o bé al 93.875.35.20