Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > ACTES I JORNADES > REAL DECRET DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA D'HABITATGE I LLOGUER

REAL DECRET DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA D'HABITATGE I LLOGUER

Avui entra en vigor el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer que afecta els contractes de lloguer subscrits a partir d'avui.

La normativa preveu importants modificacions en matèria d'arrendaments urbans, propietat horitzontal, procediments judicials relatius al desnonament, així com a l'impost d'Actes Jurídics Documentats.

Pel que fa als contractes d'arrendament d'habitatge, les modificacions més significatives recauen sobre la durada mínima del contracte, que passa de 3 a 5 anys. Igualment afectarà la seva corresponent pròrroga tàcita que anteriorment era d'1 any i actualment serà de 3 anys.

D'altra banda, les fiances exigides per l'arrendador es limiten a un màxim de dues mensualitats. Així mateix els arrendataris es beneficien d'una exempció en l'Impost d'Actes Jurídics Documentats, sempre que el lloguer es destini a l'habitatge habitual.

Les persones jurídiques es veuen especialment afectades per les modificacions de la normativa, ja que la durada mínima del contracte de lloguer quan intervinguin com a part arrendadora serà de 7 anys, havent d'assumir les despeses de gestió immobiliària i formalització de contracte.

Els aspectes principals que incideixen en el règim jurídic de la Llei de Propietat Horitzontal versen sobre l'augment del fons de reserva del pressupost de la comunitat, que fins al moment era d'un 5% i s'eleva a un mínim del 10%, així com l'obligatorietat de realitzar obres d'accessibilitat a l'edifici quan els ajuts públics cobreixin el 75% de les despeses.

En relació amb la normativa anterior, es modifica el règim d'adopció d'acords per al desenvolupament del lloguer turístic exigint-se un quòrum mínim (de 3/5 parts del total de propietaris que representin les 3/5 de les quotes de propietaris) es permet que se'ls imputi una major aportació a les despeses de la comunitat.

Finalment s'incorpora una modificació significativa en els procediments de desnonament sent necessari un informe emès pels serveis socials sobre la situació de vulnerabilitat dels demandats amb suspensió del procediment per un termini d'un a dos mesos (en funció de si l'arrendador és persona física o jurídica).

Estem a la seva disposició per ampliar i atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-lo en les gestions necessàries.