Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Inici > Assessoria comptable i fiscal - economia

Assessoria comptable i fiscal - economia

ASSESSORIA FISCAL
• Assessoria i optimització fiscal
• Gestions i tràmits davant organismes oficials
• Revisió de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
• Assessorament sobre els criteris de les administracions públiques en matèria fiscal
• Assistència a inspeccions fiscals
• Recursos davant el Tribunal Econòmic – Administratiu
• Preparació i revisió de declaracions d’impostos
• Estudi de les situacions fiscals en les remuneracions dels directius i empleats
• Auditoria fiscal i avaluació de contingències
• Assessorament a no residents
• Consultoria i tributació en matèria de comerç exterior
• Informació sobre canvis en la legislació
• Outsourcing comptable

ASSESSORIA COMPTABLE
• Assessoria en principis i legislació comptable
• Disseny del pla de comptes i adaptació al Pla General de Comptabilitat
• Organització i informatització d’aspectes comptables a l’empresa
• Regularització i tancaments comptables
• Teneduria comptable, elaboració de comptabilitats financeres i informes
• Anàlisis, elaboració i presentació de comptes anuals
• Anàlisis d’evolució del negoci i situació financera
• Elaboració i assessoria de la comptabilitat analítica, de costos o de gestió
• Consolidació d’estats financers
• Elaboració d’estats financers intermedis
• Conciliacions comptables

CONSULTORIA ECONÒMICA
• Elaboració de pressupostos
• Anàlisi de valor
• Anàlisi de viabilitat i optimització de negocis a mig i llarg termini
• Revisió i formulació de plans d’empresa
• Auditoria
• Control de Circuits

ASSESSORIA ECONÒMICA – MERCANTIL
• Representació de grups d’accionistes i intervenció en el consell d’Administració i Direcció
• Assistència en negociacions
• Assessoria econòmica – jurídica en:
o Fusions, escissions, adquisicions, reorganitzacions i liquidacions
o Gestió corporativa, inversions i constitucions de societats i sucursals
o Redacció de documents mercantils
o Concursos i fallides

AUDITORIES DE COMPTES