Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Inici > Laboral

Assessoria laboral · Tramitació · Expatriats · Dret Laboral · Autònoms

ASSESSORIA LABORAL PER A EMPRESES
• Constitució i extinció d’empreses; adaptació a la forma societària més adient pels interessos empresarials, enquadrament en els diversos règims de la Seguretat Social dels membres dels òrgans d’administració. Tramitació davant els registres i organismes oficials.
• Administració del personal; inici de la relació laboral, estudi personalitzat dels costos de salari i de Seguretat Social, bonificacions en la cotització, interpretació i adequació del conveni col·lectiu aplicable, aplicació del règim sancionador en matèria laboral i de prevenció de riscos laborals.
• Comunicacions de dades periòdiques als organismes oficials laborals; altes i baixes de treballadors, cotització, contractes, declaracions de IRPF (111 i 190).
• Informació i assessorament a l’empresa sobre el procediment a seguir referent a l’incorporació de treballadors estrangers.
• Règim disciplinari (acomiadaments, sancions, ...)
• Representació i assessorament en materia de conflictes col·lectius.

ASSESSORIA JURÍDICA EN DRET LABORAL, DE LA SEGURETAT SOCIAL I RISCOS LABORALS
• Reestructuracions de personal, expedients de regulació d’ocupació de suspensió, reducció i/o extinció.
• Procediments de modificacions substancials de les condicions laborals individuals o col•lectives.
• Procediments davant la Seguretat Social i la jurisdicció contenciós - administratiu en matèria sancionadora a conseqüència d’actes de la Inspecció de Treball.
• Defensa de l’empresari en matèria d’Accidents de Treball davant les jurisdiccions penals, civils, contenciós – administratiu i social.
• Implantació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals segons activitat empresa.
• Contractació laboral i acomiadaments.
• Contractes d’Alts Càrrecs i Directius.
• Assessorament en la contractació d’Agents Comercials i representants de comerç i/o comissionistes.
• Assessorament en Règims Especials de Consellers i Accionistes.

EXPATRIATS
• Assessorament en l’estructuració del procés d’expatriació i impatriació, tenint en compte les implicacions fiscals, laborals i migratòries.
• Anàlisi i definició del paquet retributiu del expatriat i impatriat i acords a tenir en compte, com polítiques de retorn, substitucions, gestió de la comunicació, etc.
• Assessorament sobre els visats adequats, gestió dels mateixos i legalització de documents.

AUTÒNOMS
• Capitalització de la prestació de l’atur.
• Naixement de l’empresari individual amb estudi de les bases de cotització possibles; Tramitació davant els registres i organismes oficials; Tresoreria General de la Seguretat Social, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i Inspecció de Treball.
• Tramitació de pagaments delegats de prestacions.
• Augments de bases de cotització.
• Cessament de l’empresari individual, per canvi a persona jurídica o per cessament definitiu de l’activitat.
• Disseny de jubilacions o en el seu cas de pre – jubilacions.
• Integració de l’autònom en la cadena de la subcontractació al sector de la construcció.