Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Inici > Jurídica

Área Jurídica

Dret Mercantil
• Contractació mercantil: contractes comercials, agències, distribució, franquícia, subministres...
• Llicències i contractes d’outsourcing.
• Contractes d’obra i indústria.
• Garantia real i personal.
• Contractes associatius.

Dret societari
• Constitució de societats.
• Reformes estatutàries.
• Secretaries de consell.
• Reestructuracions societàries.
• Responsabilitat dels socis-accionistes.
• Responsabilitat administradors, alts càrrecs i directius.
• Acords entre socis.
• Convocatòries, actes, certificacions.
• Fusions i escissions.
• Liquidació i dissolució de societats.
• Impugnació acords socials.

Dret Concursal i Assessorament Jurídic Tècnic

Dret Civil
• Dret successori i donacions: testaments, herències, planificació hereditària i donacions. Reclamacions legítima i altres drets hereditaris, declaració d’hereus judicials i notarials, gestió i liquidació herència, obtenció certificats de defunció, d’últimes voluntats i d’assegurances.
• Dret Immobiliari i Urbanístic: Assessorament, negociació i redacció de contractes, compravendes, arrendaments urbans i rústics, obra nova, divisió horitzontal, dissolució de condomini, expedients de domini, permutes, elaboració i tramitació d’instruments urbanístics, expropiacions, negociacions amb l’administració, planejament i gestió urbanística, constitució i extinció de drets reals.
• Reclamació d’accidents de circulació.
• Dret de família: separacions i divorcis contenciosos i de mutu acord, assessorament constitució i dissolució d’unions estables de parella, incapacitacions, tuteles, guarda i custòdia, reclamació pensions aliments.
• Reclamacions de quantitat.
• Assessorament i tràmits davant de notari i registres de la propietat.

Dret Processal: Defensa jurídica davant de qualsevol tipus de procediment judicial
• Desnonaments i reclamació de rendes.
• Reclamacions per incompliments contractuals.
• Particions d’herències.
• Reclamacions de llegítima.
• Permutes.
• Reclamacions de quantitat.
• Accidents de circulació.
• Procediments contenciosos-administratius.
• Procediments de familia.
• Responsabilitat civil i danys.
• Impugnació d’acords socials.
• Altres procediments.

Dret Administratiu
• Defensa dels drets davant de l’Administració Pública.
• Reclamacions patrimonials contra l’Administració Pública.
• Revisions i reclamacions d’IBI i plusvàlues municipals.
• Subsanacions de discrepàncies cadastrals.
• Terceries de domini.

Dret Tributari
• Estudis tributaris en l’àmbit successori i immobiliari (en obra nova, divisió horitzontal, etc.)
• Assessorament específic en transaccions amb implicacions tributàries.
• Assessorament i planificació fiscal de les operacions de transmissió, adquisició, fusió i reorganització d’actius, negocis i societats.
• Planificació fiscal patrimonial, successòria, i de els empreses familiars.
• Assistència en inspeccions tributàries, preparació de recursos i reclamacions en la via administrativa i contenciós-administrativa.

Dret Penal
• Desenvolupament i configuració programa de compliment legal penal (COMPLIANCE).
• Assessorament jurídic-tècnic en l’ambit penal.

Internet i Noves Tecnologies
• Comerç electrònic (E-COMMERCE):
- Contractació electrònica: Drets i obligacions derivats de compravendes realitzades a través d’internet.
- Redacció i revisió de contractes relatius a internet.
- Adequació a la normativa europea per part dels negocis on-line.
- Defensa i protecció de consumidors i usuaris
• Drets d’imatge:
- Protecció honor, intimitat i imatge a les xarxes socials.
• Registres LOPD

Dret Laboral i Seguretat Social