Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Inici > Enginyeria i Medi Ambient

Projectes d’enginyeria · Gestió mediambiental · Legalitzacions · Taxacions i peritatges · Subvencions

VALORACIONS, TAXACIONS I PERITATGES INDUSTRIALS
• Valoració econòmica de tot tipus de béns industrials, ja sigui mitjançant taxació o informe de valoració
• Peritatge de tot tipus de béns industrials mitjançant comprovació de l’acompliment de normatives tècniques, estat de conservació i manteniment, causes i valoració de danys produïts per sinistres o incidències, i conseqüències en el lucre cessant productiu

BÉNS INDUSTRIALS
• Construccions, edificacions i obres
• Explotacions
• Mà d’obra, instal·lacions i maquinària
• Matèries primeres i productes acabats
• Projectes i concessions administratives
• Danys, perjudicis i indemnitzacions

INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS
• Realització de la Inspecció Tècnica d’edificis i habitatges pel tècnic competent
• Realització de l’Informe de la Inspecció Tècnica
• Obtenció del certificat d’aptitud
• Presentació de l’Informe/Certificat a l’Administració Competent

MEDI AMBIENT
• Llicències ambientals
• Avaluacions ambientals
• Estudis d’impacte ambiental
• Informe preliminar de sòls contaminants
• Diagnosis ambientals
• Estudis de minimització de residus especials
• Assessorament ambiental
• Disseny d’instal·lacions solars térmiques i fotovoltaiques
• Tràmits, registres i subvencions

ENGINYERIA
• Instal·lacions, disseny, direcció d’obra i legalització
• Assessorament técnic
• Serveis de Delineació
• Projectes d’obra industrial i direcció d’obra
• Estudis i coordinacions de Seguretat i Salut
• Coordinació de nous projectes industrials
• Projectes urbanístics
• Estudis de topografia
• Estudis d’eficiència energética i Energies Alternatives
• Cèdules de viabilitat
• Certificats energètics