Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 52 | JULIOL 2020
52
NEWSLETTER

JULIOL 2020

REESTRUCTURACIONS EMPRESARIALS I CONCURSALS

Assessorament a deutors en dificultats perquè puguin prendre les decisions òptimes dirigides a reestructurar el seu negoci si és viable o bé per afrontar un tancament ordenat del mateix si no ho fos. Oferim un assessorament integral des del punt de vista laboral, concursal, legal, financer i fiscal.

Donem suport en el procés de refinançament i reestructuració de deute, negociant amb bancs i d'altres entitats financeres. Oferim un assessorament jurídic-econòmic:

Responsabilitat d'administradors, consellers i directius: Anàlisis i assessorament en les potencials responsabilitats (mercantils, fiscals, laborals i penals) dels administradors, directius i apoderats d'empreses insolvents o pròximes a la insolvència.

Situacions de preinsolvència i concurs de creditors: El nostre assessorament està centrat a oferir solucions als deutors perquè puguin prendre decisions ràpides. Mitjançant un diagnòstic previ de la situació, enfoquem les accions a realitzar i assessorem des de la fase del preconcurs, com el concurs de creditors, coordinant i executant plans de reestructuració. També oferim assessorament a creditor, oferint assessorament legal-econòmic.

Segona oportunitat –ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENT. Benefici exoneració del passiu insatisfet: Preparació, sol·licitud i seguiment dels tràmits relatius als mecanismes de segona oportunitat per a deutors persones físiques, per tal d'obtenir l'exoneració del passiu insatisfet (BEPI).

Adquisició de companyies, actius i deute d'empreses en crisis: Assessorem en l'adquisició de companyies, unitats productives, actius aïllats i paquets de deute.

Reclamació de crèdits: Assessorem tant al deutor com al creditor per establir acords i per activar les reclamacions extrajudicials oportunes quan es correspongui.

Feliu Consultors compta amb un equip d'advocats i economistes, especialitzats en les diferents disciplines per fer front a cada una de les situacions i poder oferir l'acompanyament i el suport especialitzat a cada persona, família i empresa, en aquests moments.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que pugui sorgir. Si us plau, posis en contacte per telèfon al +938753520, i/o el nostre correu electrònic: comunicacio@feliuconsultors.com

L’ASSIGNATURA PENDENT DE LES START UPS: LA PROTECCIÓ DELS SEUS ACTIUS INTANGIBLES

Les empreses emprenedores dediquen gran part dels seus esforços en la consecució d’objectius a mig o llarg termini, però descuiden un dels punt essencials per al èxit dels seus negocis, la protecció dels seus actius intangibles.

Arrancar un negoci des de zero no és una tasca fàcil. Són moltes les qüestions que s’han de tenir previstes prèviament en el pla de negoci, com la forma societària més adequada, el finançament o la relació que es vol entaular amb els proveïdors i clients. Així doncs, la protecció dels actius intangibles de l’empresa no pot descuidar-se i ha d’entrar a formar part dins l’estratègia de negoci des del inicis. Aspectes com els drets de propietat industrial i l’explotació dels mateixos mitjançant llicències o cessions, l’activitat online, la denominació social, el domini d’Internet i la protecció de dades són claus per aconseguir una satisfactòria implementació en el mercat. A més a més, les possibilitats de desenvolupament online de les empreses han incrementat considerablement, obrint-se lloc en nous àmbits que requereixen del compliment d’obligacions complexes com l’ús d’una política de cookies adequada, les comunicacions comercials o les obligacions previstes a la Llei 34/2002, 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

PLA DE DESCONFINAMENT SECTORIAL CORRESPONENT ALS HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC (HUTS).

En el marc del Pla estratègic del desconfinament per la COVID-19 aprovat pel Govern de Catalunya, els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya estan elaborant plans de desconfinament sectorials amb les mesures previstes per a les diferents fases del desconfinament i per a cadascun dels seus àmbits d'acció.
Pel que fa als habitatges d’ús turístic (HUTS) s’ha publicat el Pla de desconfinament sectorial corresponent als habitatges d'ús turístic (HUTs).

Aquest document reuneix, sense perjudici de la legislació vigent, directrius i recomanacions a aplicar pels habitatges d’ús turístic (huts) per minimitzar de cara a la seva reobertura els riscos de contagi pel virus SARS-CoV-2. L'entrada en funcionament dels diferents serveis es realitzarà d'acord amb el calendari publicat pel govern o d'acord amb les modificacions que pugui haver en el futur.

La situació actual obliga a establir protocols perquè la reobertura d'instal•lacions i serveis no augmenti el risc de contagi comunitari, així com establir les mesures de protecció necessàries per a les persones treballadores.

A més, aquests plans sectorials de desconfinament serveixen com a criteris generals perquè les administracions locals, si es dona el cas, puguin desenvolupar-ne els seus propis.


Concretament, l’hut ha de:

– Planificar les tasques i processos de treball de tal manera que es garanteixi la distància
de seguretat establerta per les autoritats sanitàries; la disposició dels llocs de treball,
l'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais (mobiliari, prestatgeries,
passadissos, etc.) al centre de treball s'ha d'adaptar si fos necessari. En cas d’impossibilitat, s'han de prendre mesures alternatives per evitar el risc de contagi per contacte.

– Avaluar la presència en l'entorn laboral de grups vulnerables davant la COVID-19 i
determinar les mesures específiques de seguretat per el personal.

– Assegurar l'adequada protecció del personal, facilitant el rentat de mans amb aigua i
sabó i, si això no és possible, l'ús de solució desinfectant.

– Difondre informació completa, clara i intel•ligible sobre les pautes d'higiene a utilitzar
en el lloc de treball, abans, durant i després del mateix, que pot estar basat en cartelleria.

– Facilitar temps i mitjans per a la correcta higiene de mans.

– Proporcionar els Equips de Protecció Individual (EPI) adequats prèvia avaluació de riscos
laborals. En cas que algun servei es trobi subcontractat, l'empresa principal ha de supervisar queel personal compta amb els equips de protecció individual necessaris.

– Establir pautes d'ús de les instal•lacions en les quals es desenvolupa el treball i els espais
compartits, per mantenir la distància de seguretat (per exemple, en ascensors, menjadors, accessos, terrasses i altres zones comunes).

– Recomanar a clients la ventilació, almenys diàriament i amb més freqüència sempre que
sigui possible, de les diferents àrees de l'hut. La principal via de transmissió del virus SARS-CoV2 és la via aèria, a través de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla, a distàncies curtes. El virus pot ser viable a l’aire unes hores en aerosols més petits (inferiors a 5 micres) que poden desplaçar-se a més distància, transportats per fluxos d’aire i que poden romandre hores en suspensió en ambients tancats. La renovació de l’aire redueix aquestes gotes més petites, que poden romandre hores en suspensió en ambients tancats.

- La renovació d’aire dels espais es considera una mesura molt efectiva per la prevenció de la COVID-19. Es recomana ventilar els espais com a mínim 3 vegades al dia 10’.

Es recomana disposar d'un termòmetre sense contacte.

– L'hut ha d'informar el personal que la roba de treball s'ha de rentar a +60 °C.

– S'ha de formar el personal sobre el correcte ús i manteniment de màscares, guants i EPI
que utilitzin. Ha de quedar registre intern d'aquesta formació.

– S’identificarà una persona responsable de l’aplicació de les mesures organitzatives i de
protecció individual establertes a la Resolució SLT/1429/2020. Aquest responsable
també serà l’interlocutor amb l’autoritat sanitària en cas que sigui necessari.

El personal ha de conèixer el pla de contingència dissenyat i, de forma específica, les seves responsabilitats en el marc de la gestió de el risc.
Concretament, el personal ha de:

- Comptar amb una informació clara i intel•ligible, i formació específica i actualitzada sobre les mesures específiques que s'implantin.

- Evitar la salutació amb contacte físic, inclòs el donar la mà, tant a la resta de personal com a clients. S'ha de respectar la distància de seguretat sempre que sigui possible i utilitzar mascareta.

- Atendre el resultat de l'avaluació de riscos de cada lloc de treball, que determinarà
l'obligatorietat o no d'utilitzar mascareta i les característiques d'aquesta en funció de la tasca a desenvolupar (p.e higiènica, quirúrgica), així com el temps d'ús d'acord a les seves
característiques.

- Llençar qualsevol deixalla d'higiene personal -especialment, els mocadors d’un sol ús-, així com els EPI de forma immediata a les papereres o contenidors habilitats i amb accionament no manual.

- Rentar-se minuciosament les mans després d’esternudar, mocar o tossir o tocar superficies potencialment contaminades (diners, cartes de l'establiment, etc.). No obstant, cal adaptar el protocol de neteja de mans atenent a les característiques de la instal•lació, per exemple, quan per les característiques físiques de l'edifici, no sigui possible que el personal es renti les mans periòdicament. En aquest cas, s'haurà d'assegurar l'ús de solució desinfectant.

- Portar diàriament la roba de treball neta. El rentat de roba i uniformes que hagin estat en contacte, han de netejar-se a una temperatura superior a 60ºC.

Pots consultar aquest i els altres plans de l'àmbit turístic en aquest enllaç.


Qualsevol dubte que li pugui sorgir, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

T'AJUDEM A CALCULAR LA TEVA PENSIÓ DE JUBILACIÓ?

La Llei 27/2011 va introduir importants modificacions en la regulació de la pensió de jubilació afectant qüestions com ara l'edat ordinària de jubilació; el càlcul de la base reguladora de la pensió i el percentatge aplicable a la mateixa; la jubilació anticipada i la jubilació parcial.

La reforma, que va entrar en vigor el 1-1-2013, va establir normes transitòries fins a la seva plena aplicació l'any 2027.

Quines són les normes per aquest 2020?

Edat de jubilació. L'edat ordinària de jubilació es fixa en 65 anys i 10 mesos sempre que s'acreditin almenys 15 anys de cotització. No obstant això, es permet accedir a la jubilació als 65 anys als qui acreditin almenys 37 anys de cotització. Aquest canvi retarda també l'edat d'accés a la jubilació anticipada en estar aquesta referenciada a l'edat ordinària de jubilació -s'exigeix una edat inferior en 4 anys a l'ordinària de jubilació quan es tracti de la jubilació anticipada forçosa, i inferior en 2 anys quan es vulgui accedir a la jubilació parcial voluntària-.

Per a accedir a la jubilació parcial anticipada l'any 2020, s'exigeix haver complert 61 anys i 10 mesos si s'acrediten almenys 35 anys de cotització, o 62 anys i 8 mesos d'edat si s'acrediten 33 anys de cotització (LGSS art.215 i disp.trans 10a). També hi ha canvis en la cotització del treballador jubilat parcialment. L'any 2023 el treballador jubilat parcialment haurà de cotitzar per la mateixa base que hagués correspost a jornada completa; fins llavors s'estableix un període transitori conforme al qual, durant 2020 empresa i treballador han de cotitzar pel 85% d'aquesta base de cotització (LGSS disp.trans.10a).

Quins factors  intervenen en el càlcul?

Poden intervenir diferents factors: la modalitat de jubilació que regeix, si el treballador compta amb condicions especials, com a discapacitat o cotitzacions a règims especials, si existeixen cotitzacions a temps parcial o si la jubilació és ordinària o anticipada, etc.

L’objectiu de calcular la pensió de jubilació que correspondria en base al que ja s’ha cotitzat, és disposar d’aquesta informació per a pendre decisions que ajudin a planificar la seva jubilació!!!!

Si estàs pensant i t'agradaria rebre més informació sobre la teva jubilació i vols que t'assessorem, no dubtis en contactar amb nosaltres.

PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT COMPATIBLE AMB EL TREBALL AUTÒNOM, UNA VEGADA HA FINALITZAT L’ESTAT D’ALARMA

El Reial-Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de la ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, afegeix ajudes per als treballadors autònoms mitjançant una prestació compatible amb el desenvolupament del treball després de finalitzar l’anterior prestació per cessament d’activitat durant l’estat d’alarma.

Els requisits per a accedir-hi, són:

- Ser beneficiari de la prestació extraordinària de cessament d’activitat per coronavirus.

- Estar donat d’alta a la Seguretat Social.

- Estar al corrent de pagament dels pagaments i obligacions amb la Seguretat Social.

- Haver complert amb les obligacions laborals i de Seguretat Socials dels treballadors, si en té.

- Tenir una carència mínima de 12 mesos per cessament d’activitat, continuats i anteriors a l’1 de juliol de 2020.

- No haver complert l’edat ordinària per a tenir dret a la pensió de jubilació o no tenir acreditat el període de cotització per a accedir-hi.

- Acreditar una reducció superior al 75% en la facturació del tercer trimestre de 2020, en relació al del 2019.

- Tenir un rendiment net inferior a 5.818,75€ en el tercer trimestre de 2020.

La quantitat a percebre és del 70% de la base reguladora més el 28,3% de la base reguladora mitjana dels 12 mesos anteriors al mes de sol•licitud.

La durada de la prestació és del 15 de juliol, si la sol•licitud es presenta passada aquesta data, i fins al 30 de setembre.
La sol•licitud es podrà presentar fins al dia 29 de setembre de 2020.