Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER |
NEWSLETTER

NOVA LÍNIA D'AJUDES DIRECTES A AUTÒNOMS I EMPRESES PER DESPESES FIXES I DEUTES CAUSATS PER LA COVID-19

El 13 de març el govern va publicar el Reial Decret Llei 5/2021, de 12 de març, on s'aprova una línia d'ajudes directes per autònoms i empreses per donar suport a la seva solvència afectada per la pandèmia de la COVID-19. La convocatòria es troba pendent de publicació per part de la Generalitat.

Qui ho pot sol•licitar?

Empreses no financeres i autònoms que constitueixin una activitat inclosa al CNAE definit a les bases de la convocatòria (En el RDL s'especifiquen 95 CNAE's amb la possibilitat d'ampliació per part de la Generalitat)

• El volum d'operacions anual declarat a l'Impost sobre el Valor Afegit hagi caigut més d'un 30%

• No haver tingut pèrdues durant l'any 2019

• No haver presentat concurs de creditors

• Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social

Obligacions al rebre l'ajuda:

• Mantenir l'activitat corresponent a l'ajuda fins al 30 de juny de 2022

• No es podran repartir dividends durant 2021 i 2022

• No aprovar increments de les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys.

Finalitat de l'ajuda:

Pagament a proveïdors per antiguitat i despeses fixes entre març de 2020 i maig de 2021
Reducció del nominal del deute bancari entre març de 2020 i maig de 2021

Import de les ajudes:

- Màxim de 3.000€ per autònoms i empresaris que apliquin el règim d'estimació objectiva

- Empreses i autònoms amb un màxim de 10 empleats podran percebre fins al 40% de la caiguda del volum d'operacions de l'any 2020 respecte del 2019

- Empreses i autònoms amb més de 10 empleats podran percebre fins al 20% de la caiguda del volum d'operacions de l'any 2020 respecte del 2019

Com et podem ajudar? Et brindem el nostre assessorament per informar-te de forma personalitzada dels requisits d'aquestes ajudes i els imports a percebre. Com en altres ajuts hi ha un import assignat que s'adjudicarà per ordre de sol•licitud. Recomanem haver estudiat prèviament la conveniència o no de sol•licitar l'ajut abans no s'obri la convocatòria.

T'oferim:

- Anàlisi preliminar per verificar si es compleixen els requisits per a poder sol•licitar i aconseguir l'ajut.

- Tramitació de la sol•licitud tan bon punt s'obri el termini i seguiment del procediment.

Si necessiteu més informació o teniu qualsevol dubte, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Caldrà que ens contactin a l'email comunicacio@feliuconsultors.com o truquin directament al telèfon 93 875 35 20.

PRÒRROGA DELS EXPEDIENTS TEMPORALS D'OCUPACIÓ (ERTO)

El passat 28/05/2021 es va publicar l'esperada pròrroga dels expedients temporals d'ocupació (ERTO) derivats de la incidència de les mesures sanitàries per COVID 19.

Govern, Patronals i Sindicats més representatius han acabat consensuant les mesures que permeten les pròrrogues automàtiques de l'ERTO en vigor i de la presentació dels nous que se'n puguin derivar de noves limitacions i impediments que puguin acabar sorgint.

S'han recollit les mesures en el text, en l'apartat del V Acord Social en Defensa de l'Ocupació. Les més importants són:

 Pròrroga dels ERTO's de força major basats en causes relacionades amb la situació pandèmica fins al 30 de setembre de 2021.

Així mateix, es prorroguen les mesures extraordinàries en matèria de cotització vinculada a aquests, si bé s'escomet una actualització en el percentatge d'exoneració en les cotitzacions a la Seguretat Social, en forma decreixent per als mesos de juny a setembre de 2021 (85%, 85%, 75% i 75%, amb un 10% menys a les empreses de més de 50 treballadors).

 Es regulen les regles aplicables a nous ERTO's per impediment i limitacions que puguin produir-se a partir de l'entrada en vigor del present reial decret llei, prorrogant les ja previstes en l'art. 2 del RDL 2/2021, de 26 de gener, i el règim en matèria del qual d'exoneració de quotes a la Seguretat Social s'actualitza.

 Es prorroguen, també fins a 30 de setembre de 2021, els continguts complementaris de les mesures extraordinàries recollides en el RDL 30/2020, de 29 de setembre.

 Es prorroguen les mesures de protecció de les persones treballadores recollides en el RDL 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

 Altres mesures

 S'inclou a les empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d'activitat, i que tinguin expedients prorrogats automàticament fins al 30 de setembre de 2021 i l'activitat del qual es classifiqui en algun dels codis CNAE-09 previstos en l'annex.
 Es disposa que les empreses hauran d'incorporar efectivament a les persones amb contracte fix-discontinu i a aquelles que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes durant el període teòric de crida, entès com aquell corresponent al treball efectiu desenvolupat per cadascuna d'elles entre l'1 de juny i el 30 de setembre de 2019.

 També es recull de manera específica els efectes de les exempcions en la cotització a la Seguretat Social i la seva consideració com a període d'ocupació cotitzada amb caràcter general.

Cal destacar que es mantenen els requisits de manteniment de l'ocupació "salvaguarda del empleo" si les empreses opten per exonerar quotes.

RDL 7/2021 - NOU MECANISME EN LA TRIBUTACIÓ DE L'IVA EN LES VENDES ONLINE PER A AQUELLES OPERACIONS ENTRE DOS ESTATS MEMBRES O AMB TERCERS PAÏSOS

El pròxim 1 de juliol entra en vigor el Reial decret llei 7/2021, aprovat el passat 27 d'abril, on s'estableix un nou mecanisme en la tributació de l'IVA en les vendes online, per a aquelles operacions entre dos estats membres o amb tercers països.

La norma estableix dos nous conceptes (Art.8.Tres L’IVA):

- Les vendes a distància intracomunitàries de béns -> enteses com a lliuraments entre dos estats membres (venedor i consumidor final), i

- Les vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers -> quan els béns procedeixen d'un territori tercer amb destinació a un consumidor final de qualsevol Estat membre.
En tots dos lliuraments de béns, el venedor es fa càrrec del transport amb destinació al consumidor final.

Les vendes a distància de béns tributaran amb subjecció a l'IVA de l'Estat membre del consumidor final destinatari, en el cas de les vendes a distància intracomunitàries de béns, s'aplicarà un sistema de finestreta única en el qual s'haurà de realitzar una única liquidació en un únic Estat membre del conjunt de quotes d'IVA reportades en el conjunt d'Estats membres.

Si parlem de les vendes a distància de béns importats de territoris tercers poden existir diferents opcions:

- Importació normal

- One Stop Shop (OSS) -> Finestreta única d'importació. Derogant l'exempció de tributació dels enviaments amb un valor inferior a 22€, i tenint en compte que tampoc s’excedeixi dels 150€ ja que sinó serà necessària una declaració completa d'importació.

- Exempció de l'IVA d'importació si el venedor de fora la UE està registrat o disposa d'un representant fiscal amb OSS.

La gestió d'aquestes declaracions es realitzarà mitjançant el nou model 369 que tindrà periodicitat:

- Trimestral -> per a vendes a distància intracomunitàries de béns.

- Mensual ->per a vendes a distància de béns importats de països tercers.

Caldrà portar un registre de les operacions efectuades i declarades.

Restem a la vostra disposició i us saludem ben cordialment. Per a qualsevol informació o aclariment, podeu adreçar-vos als nostres canals habituals: Telèfon: 938753520 i correu electrònic: comunicacio@feliuconsultors.com

CANVIS QUE INTRODUEIX LA NOVA LLEI 5/2021 DE 12 D'ABRIL, EN EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL

Publicat el passat 13 d'abril de la Llei 5/2021, modifica el text refós de la Llei de Societats de Capital, el quals expliquem el més rellevant:

• L'assistència telemàtica a la junta: modificació de l'article 182

En virtut de la citada Llei es modifica l'article 182 LSC possibilitant a la totalitat de les societats de capital la celebració de juntes generals per mitjans telemàtics sempre que estigui previst estatutàriament, havent-se de garantir la identitat dels participants.

La nova regulació exigeix que els administradors en la convocatòria de la junta han de descriure els terminis, formes i maneres d'exercici dels drets dels socis que hagen previst per a permetre l'adequat desenvolupament de la junta.

En aquest anunci de convocatòria, els administradors podran determinar que les intervencions i propostes d'acords que tinguin intenció de formular els qui assisteixin per mitjans telemàtics, es remeten a la societat amb anterioritat al moment de la constitució de la junta.

Les respostes als socis o els seus representants s'hauran de produir durant la pròpia reunió o per escrit durant els set dies següents a la finalització de la junta.

• Junta exclusivament telemàtica: el nou article 182 bis

Es tracta d'un règim opcional al qual, si la societat es vol acollir, haurà de realitzar la corresponent modificació estatutària, aprovat amb una majoria de, almenys, dos terços del capital present o representat en la reunió.

En el cas que la societat aprovi aquest nou règim per a la celebració de juntes generals sense assistència física dels socis o els seus representants és necessari complir amb els següents requisits:

• Que la identitat i legitimació dels socis i dels seus representants es trobi degudament garantida; i

• Que tots els assistents puguin participar efectivament en la reunió mitjançant mitjans de comunicació a distància apropiats, àudio o vídeo, complementats amb la possibilitat de missatges escrits durant el transcurs de la junta, tant per a exercitar en temps real els drets de paraula, informació, proposta i vot que els corresponguin, com per a seguir les intervencions dels altres assistents pels mitjans indicats.

Per l'anterior, els administradors tindran l'obligació d'implementar les mesures necessàries conformement a l'estat de la tècnica i a les circumstàncies de la societat, especialment el número dels seus socis.

L'anunci de convocatòria informarà dels tràmits i procediments que hauran de seguir-se per al registre i formació de la llista d'assistents, per a l'exercici per aquests dels seus drets i per a l'adequat reflex en l'acta del desenvolupament de la junta. L'assistència no podrà supeditar-se en cap cas a la realització del registre amb una antelació superior a una hora abans del començament previst de la reunió.

Les respostes als socis o els seus representants que exerciten el seu dret d'informació durant la junta es regiran pel que es preveu en l'article 182 LSC.

La junta exclusivament telemàtica es considerarà celebrada en el domicili social amb independència d'on es trobi el president de la junta.

• Deure de diligència dels administradors i persones vinculades

Un altre dels punts que modifica la citada Llei és en relació amb els deures de tot administrador en les societats de capital.

En concret, el deure de diligència recollit en l'article 225.1 LSC que es reforça, establint que els administradors hauran d'exercir el càrrec i complir els deures imposats per les lleis i els estatuts amb la diligència d'un ordenat empresari, tenint en compte la naturalesa del càrrec i les funcions atribuïdes a cadascun d'ells; i subordinar, en tot cas, el seu interès particular a l’interès de l'empresa.

D'altra banda, i en virtut de la nova redacció de l'article 231 LSC, es concreten i amplien respecte de la redacció anterior els subjectes que tindran la consideració de persones vinculades tant dels administradors persones físiques com jurídiques:
Persones vinculades als administradors:

1. A l'efecte dels articles anteriors, tindran la consideració de persones vinculades als administradors:

a) El cònjuge de l'administrador o les persones amb anàloga relació d'afectivitat.

b) Els ascendents, descendents i germans de l'administrador o del cònjuge de l'administrador.

c) Els cònjuges dels ascendents, dels descendents i dels germans de l'administrador.

d) Les societats o entitats en les quals l'administrador posseeix directament o indirectament, fins i tot per persona interposada, una participació que li atorgui una influència significativa o exerceix en elles o en la seua societat dominant un lloc en l'òrgan d'administració o en l'alta direcció. A aquest efecte, es presumeix que atorga influència significativa qualsevol participació igual o superior al 10% del capital social o dels drets de vot o en atenció a la qual s'ha pogut obtenir, de fet o de dret, una representació en l'òrgan d'administració de la societat.

e) Els socis representats per l'administrador en l'òrgan d'administració.

2. Respecte de l'administrador persona jurídica, s'entendran que són persones vinculades les següents:

a) Els socis que es troben, respecte de l'administrador persona jurídica, en alguna de les situacions contemplades en l'apartat primer de l'article 42 del Codi de Comerç.

b) Els administradors de dret o, de fet, els liquidadors i els apoderats amb poders generals de l'administrador persona jurídica.
c) Les societats que formen part del mateix grup i els seus socis.

d) Les persones que respecte del representant de l'administrador persona jurídica tinguin la consideració de persones vinculades als administradors de conformitat amb el que s'estableix en l'apartat anterior.

• Persones vinculades als administradors: ampliació de l'àmbit subjectiu

Pel que fa a les operacions intragrupo subjectes a conflicte d’interès (operacions que realitza la societat amb la seva societat dominant o altres del grup) cal destacar les següents regles, que s'estableixen en el nou art. 231bis:
• Totes aquestes operacions intragrupo subjectes a conflicte d’interès hauran de ser aprovades per la junta general quan per la seva pròpia naturalesa ho exigeixi la Llei o quan l'import total del conjunt d'operacions previstes en l'acord o contracte marc sigui igual o superior al 10% de l'actiu total de la societat.

• Per a la resta d'operacions, únicament es requereix l'aprovació de l'òrgan d'administració.

• També cal destacar amb aquesta nova reforma, queda eliminada l'obligació d'abstenció per part dels consellers de la matriu filial atès que ara la protecció de la filial i de la resta dels seus accionistes es realitza a través de la inversió de la càrrega de la prova en seu judicial.

• Aquest nou règim permet simplificar el règim d'aprovació per a determinats tipus d'operacions recollides en la Directiva (UE) 2017/828 per a societats cotitzades, l'òrgan d'administració podrà delegar l'aprovació d'operacions intragrupo subjectes a conflicte d’interès en òrgans delegats o en membres de l'alta direcció sempre que es tracte d'operacions celebrades en el curs ordinari de l'activitat empresarial, entre les quals s'inclouran les que resulten de l'execució d'un acord o contracte marc, i concloses en condicions de mercat.

• Per a acollir-se a aquest nou règim simplificat, és necessari que amb caràcter previ l'òrgan d'administració haja implantat un procediment intern per a l'avaluació periòdica del compliment dels requisits que permeten la delegació.

S'amplien els supòsits de persona vinculada a l'administrador persona física recollit en l'article 231 LSC amb la finalitat de recollir els supòsits de conflicte indirecte o per compte d'altri, incloent-se en el nou article 529 vicies LSC els següents casos:
i. Les societats en les quals l'administrador tingui, de manera directa o indirecta, una participació que li confereixi una influència significativa (més d'un 10% del capital o dels drets de vot o participació que confereix la presència en l'òrgan d'administració), o exerceixi en elles o en la seva societat dominant un lloc en l'òrgan d'administració o en l'alta direcció; i
*ii. Els socis als quals l'administrador representi en l'òrgan d'administració.
a. Les operacions realitzades entre la societat i les seues societats dependents íntegrament participades, directament o indirectament, sense perjudici del que es preveu en l'article 231 bis LSC.

Es recullen una sèrie d'excepcions, no tenint la consideració d'operacions vinculades els següents suposats:

a. Les operacions realitzades entre la societat i les seves societats dependents íntegrament participades, directament o indirectament, sense perjudici del que es preveu en l'article 231 bis LSC.

b. L'aprovació pel consell dels termes i condicions del contracte a subscriure entre la societat i qualsevol conseller que vaja a exercir funcions executives, incloent el conseller delegat, o alts directius, així com la determinació pel consell dels imports o retribucions concretes a abonar en virtut d'aquests contractes, sense perjudici del deure d'abstenció del conseller afectat previst en l'article 249.3 LSC.

c. Les operacions celebrades per entitats de crèdit basant-se en mesures destinades a la salvaguarda de la seua estabilitat, adoptades per l'autoritat competent responsable de la supervisió prudencial en el sentit del Dret de la Unió Europea.

d. Les operacions que realitzi una societat amb les seves societats dependents o participades, sempre que cap altra part vinculada a la societat tingui interessos en aquestes entitats dependents o participades. Inscripció de l'augment de capital
Pel que fa a la inscripció de l'operació de l'augment de capital, prevista en l'article 315, es modifica lleument per a indicar que la inscripció de l'acord i l'execució haurà de ser simultània, eliminant aquelles especialitats que es preveien per a les societats anònimes.

- Entrada en vigor

Totes les reformes comentades en la present nota entraran en vigor transcorreguts 20 dies des de la seua publicació el BOE (exceptuant la modificació de l'article 49.6 del Codi de Comerç la qual entrarà en vigor transcorreguts 12 mesos des de la publicació de la Llei en el BOE).


RD 11/2021 - MESURES PROTECCIÓ AUTÒNOMS

El RD 11/2021, de 28 de maig de 2021, a part de les pròrrogues dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), inclou també les adaptacions referides a la prestació extraordinària de protecció per cessament d'activitat per Treballadors Autònoms en situació d'afectació per les restriccions sanitàries de la pandèmia.

 Mesures per a la protecció dels treballadors autònoms

 S'estableix l'exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d'activitat, a l'empara del que es disposa en el RDLey 2/2021, de 26 de gener. Això vindrà realitzat d'ofici per la TGSS, sense necessitat d'haver de realitzar cap tràmit al respecte.

 Es regula la prestació extraordinària per cessament d'activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat a conseqüència de resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19. Es mantenen les excepcions i requisits per familiars que convisquin junts i prestin la mateixa activitat, de tal manera que la prestació, en lloc del 70% de la base reguladora serà del 40% per cadascun.

 Es preveu la pròrroga, fins a 30 de setembre de 2021, de la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi.

 També s'estableix una prestació extraordinària de cessament d'activitat per a aquells treballadors autònoms que exerceixen activitat i a 31 de maig de 2021 anessin percebent la prestació de cessament d'activitat prevista en l'art. 7 del RDL 2/2021, de 26 de gener i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en l'article 7 d'aquest reial decret llei.

 Es recull la prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms de temporada.

 La durada d'aquestes prestacions, tret de renúncia prèvia del titular d'aquestes, finalitzarà a 30/09/2021.