Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 62 | JUNY 2021
62
NEWSLETTER

JUNY 2021

LES CLAUS DEL PLA DE REHABILITACIÓ D’HABITATGES

La Unió Europea ha assenyalat l’any 2050 com a data límit per eliminar les emissions netes de gasos d’efecte hivernacle, gran part dels quals provenen del parc residencial, responsable del 35% de les emissions de diòxid de carboni a Espanya. L’anomenat Pla de Rehabilitació permetrà canalitzar els 72.000 milions d’euros que la Comissió Europea ha acordat destinar a Espanya en concepte d’ajudes per eliminar emissions, en el context del Pacte Verd Europeu (European Green Deal).

Els principals eixos d’actuació que preveu el Pla són l’aïllament tèrmic de les façanes amb SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior) i la substitució de calderes de carbó (que encara es troben en gran part dels edificis antics) per sistemes de gas natural o fins i tot la instal•lació de plaques fotovoltaiques. Es preveu que un bon aïllament tèrmic pot suposar un estalvi energètic de fins al 50%. A més, les subvencions poden arribar a cobrir fins el 100% del cost de les obres, en funció de la dimensió del projecte, i són plenament compatibles amb la deducció per obres de millora de l’habitatge habitual que actualment es contempla en l’IRPF. Els procediments de sol•licitud per optar a les subvencions seran determinats per cada Comunitat Autònoma, prèvia reunió amb el Govern central per acordar el repartiment dels fons. Seran doncs les Comunitats Autònomes i els ajuntaments els qui s’encarregaran de repartir les ajudes i vetllar perquè dites sol•licituds es resolguin d’una manera eficient.

Un problema que es planteja es el finançament per dur a terme les rehabilitacions, atès que el pagament de les subvencions únicament s’abona un cop s’han fet les obres pertinents i s’ha pagat als proveïdors. Així mateix, la necessitat d’aprovar prèviament els projectes en les reunions de propietaris contribueix a allargar el procediment en el temps. Tanmateix, la situació actual, amb tipus d’interès relativament baixos, sumat a l’existència de línies de crèdit específiques que financen fins el 100% de les obres (Real Decreto 737/2020) previstes per a les comunitats de propietaris que es vulguin adherir al Pla.

REIAL DECRET 390/2021: CANVIS EN LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

El passat 3 de juny va entrar en vigor el nou Reial Decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

Aquest Reial Decret actualitza la normativa del 2013 i introdueix canvis per accelerar la rehabilitació energètica de l'edificació, en la línia dels objectius del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC).

Els principals canvis són:
Ampliació de l'àmbit d'aplicació a:
• Edificis de nova construcció.
• Edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari.
• Edificis o parts d'edificis que pertanyen o són ocupats per una administració pública amb una superfície útil total superior a 250 m2.
• Edificis o parts d'edificis en els què es realitzin reformes o ampliacions:
o Substitució, instal•lació o renovació de les instal•lacions tèrmiques.
o Intervenció en més del 25% de la superfície total de l'envolupant tèrmica final de l'edifici.
o Ampliació de més d'un 10% de la superfície o el volum construït de la unitat o unitats d'ús sobre les que s'intervingui, quan la superfície útil total ampliada superi els 50m2.
• Edificis o parts d'edificis amb superfície superior a 500m2 (administratius, sanitaris, comercials, residencial públic, docent, cultural...).
• Edificis que hagin de realitzar obligatòriament la Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE) o inspecció equivalent.

Obligació de realitzar una visita: El tècnic competent realitzarà com a mínim una visita a l'immoble, amb una antelació màxima de tres mesos abans de l'emissió del certificat.

Modificació de la certificació en fase de projecte i d'obra acabada: Serà d'aplicació en els edificis d'obra nova i en edificis o parts d'edificis en els què es realitzin reformes o ampliacions.

Validesa, renovació i actualització del certificat d'eficiència energètica: El certificat d'eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys, excepte quan la qualificació energètica per emissions o per energia primària no renovable sigui una G, aleshores la validesa màxima serà de 5 anys.

Reforç de l'obligació d'informar i ensenyar l'etiqueta de certificació energètica en qualsevol publicitat de l'immoble que es vulgui vendre o llogar: Tota persona física o jurídica que publiqui o permeti la publicació d'informació sobre la venda o lloguer d'un edifici o de part del mateix, ja sigui en agències immobiliàries, tanques publicitàries, pàgines web, portals immobiliaris, catàlegs, premsa o similars estaran obligats a incloure la informació relativa a la seva qualificació d'eficiència energètica.

Obtenció del certificat i obligatorietat d'exhibir l'etiqueta d'eficiència energètica: Les obligacions d'obtenir el certificat dels edificis administratius, rehabilitacions, edificis terciaris de més de 500 m2 i edificis que hagin de disposar de la ITE, (àmbit d'aplicació c), d), e) i f)) i d'exhibir l'etiqueta energètica en edificis administratius i edificis terciaris de més de 500 m2, s'han de complir abans de dotze mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Real Decret.

PROJECTE LLEI DE MESURES DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL

El passat 25 de Maig, el Congrés dels Diputats va aprovar el Projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del

Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s'estableixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc, que continua la seva tramitació parlamentària al Senat.
• Mesures contra l'elusió fiscal, tributàries i de regulació del joc

Les modificacions recollides en aquest projecte de llei, principalment en matèria tributària, tenen una doble finalitat. D'una banda, incorporar a l'ordenament intern l'àmbit de les pràctiques d'elusió fiscal. I, per un altre, introduir canvis en la regulació per a assentar uns paràmetres de justícia tributària i facilitar actuacions que previnguin i lluitin contra el frau, reforçant el control tributari.

La Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol, per la qual s'estableixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, no obstant això, en aquesta llei s'incorporen els concernents al nou règim de transparència fiscal internacional i a la imposició de sortida.

La transparència fiscal internacional suposa "la imputació a una empresa resident en territori espanyol de determinades rendes obtingudes per una entitat participada majoritàriament que resideixi a l'estranger quan la imposició sobre aquestes rendes a l'estranger és notòriament inferior a la que s'hagués produït en territori espanyol, imputació que es produeix encara que les rendes no hagin estat efectivament distribuïdes".

En aquest projecte de llei també s'adequa el terme de paradisos fiscals al de jurisdiccions no cooperatives. En aquest sentit, la ministra d'Hisenda "adoptarà les disposicions necessàries per a la publicació de la relació de països i territoris, així com règims fiscals perjudicials, considerats jurisdiccions no cooperatives, que haurà de ser actualitzada periòdicament".

Entre altres àmbits, el text també introdueix modificacions en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. En primer lloc, es modifica la Llei 35/2006, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A més, s'estableixen dues noves obligacions informatives: del saldo que mantenen els titulars de monedes virtuals i de les operacions sobre aquestes monedes (adquisició, transmissió, permuta, transferència, cobraments i pagaments) en les quals intervinguin.

Així mateix, es modifica la base imposable de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, com en l'Impost sobre Successions i Donacions, substituint el valor real per valor, concepte equiparat al valor de mercat.

D'altra banda, respecte de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, s'actualitzen les referències normatives per a considerar un grup de societats i s'aclareix que la regla per a calcular l'import net de la xifra de negocis s'haurà d'aplicar amb independència de l'obligació de consolidació comptable.

Pel que fa a la regulació del joc, en aquest projecte de llei es contemplen mecanismes de prevenció i lluita contra la manipulació de les competicions esportives, per a combatre el frau que pot produir-se en les apostes esportives. S'amplia l'elenc d'entitats a les quals l'autoritat encarregada de regulació del joc pot realitzar requeriments d'informació, i s'introdueixen nous tipus infractors o es modifica algun dels existents, per a sancionar pràctiques fraudulentes dels participants en els jocs, dels propis operadors o de proveïdors o intermediaris, entre altres.

Més informació: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Paginas/2021/250521-ley_fraude.aspx

1 DE JULIOL, INICI DE LA CAMPANYA DE PRESENTACIÓ DE L'IMPOST DE SOCIETATS

El passat 8 de juny es va publicar en el BOE l'Ordre HAC/560/2021, de 4 de juny, per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost de societats i de l'impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol.

En aquesta ordre, a més de l'aprovació dels models tributaris, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés, s'estableixen les condicions generals, el procediment per a la seva presentació electrònica i es recorda el termini de presentació de l'impost de societats.

El termini de presentació dels models 200 i 220, d'acord amb el que es disposa en l'article 124.1 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, es presentaran en el termini dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu, encara que enguany, en ser festiu el dia 25 de juliol, el termini es prolonga fins al dia 26.
En aquesta ordre també s'inclouen algunes modificacions relatives al règim econòmic i fiscal de Canàries.

Quins models tributaris i formularis s'aproven en l'Ordre HAC/560/2021?

En l'Ordre HAC/560/2021, s'aproven els següents models i formularis:

Model 200: Declaració de l'impost de societats i de l'impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol) i el seu corresponent document d'ingrés o devolució.

Model 220: Declaració de l'impost de societats per als grups en règim de consolidació fiscal i el seu corresponent document d'ingrés i devolució.

Model 206: Document d'ingrés o devolució de l'impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).

Formulari d'informació addicional d'ajustos i deduccions, que figura en l'annex III. 

Formulari de bonificacions en la cotització a la Seguretat Social, que figura en l'annex IV. 

Formulari relacionat amb la reserva per a inversions a Canàries, que figura en l'annex V. 

Quines son les principals novetats en els models 200 i 220 de l'impost de societats?

Modificacions en el compte de resultats: Les modificacions en l'estructura del compte de resultats són poc significatives, destacant únicament que, dins de la partida de serveis exteriors, cal detallar l'import dels serveis de professionals independents, i d'altra banda la resta de serveis exteriors.

Millora en les dades fiscals que es faciliten al contribuent: L'Agència Tributària té previst realitzar millores en aquest sentit, ja en la campanya de Societats de 2020. Facilitar l'assistència als contribuents és unes de les línies del Pla de Control Tributari per a enguany.

Importació de dades fiscals a programes de programari: L'Agència Tributària també facilitarà que les dades fiscals que es faciliten al contribuent, a més de traslladar-se al formulari societats web, també puguin importar-se per programari desenvolupat pels propis contribuents o per tercers, que permeten la presentació directa de l'autoliquidació de l'impost de societats.
Obligatorietat del quadre opcional de la conciliació entre el resultat comptable i la base imposable: Es modifica el model 200 per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2020, de manera que el quadre de detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per impost de societats) de la pàgina 19 del Model 200 tindrà caràcter obligatori per a tots els ajustos de les pàgines 12 i 13 d'aquest model.

Aquesta modificació va dirigida a facilitar l'emplenament de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per impost de societats) en exercicis futurs en conèixer si les correccions fiscals practicades són permanents, temporals amb origen en l'exercici o en exercicis anteriors, així com el saldo pendent a inici i fi d'exercici de cadascun dels ajustos.

Segons l'Agència Tributària, l'obligatorietat de facilitar aquest quadre té l'objectiu d'obtenir un major detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys, millorant el control i reduint el nombre de requeriments que actualment susciten aquests ajustos.

Aquesta informació, una vegada emplenada, s'agruparà en el quadre resum contingut en les pàgines 26 bis a 26 sexies del model 200, que també serà d'emplenament obligatori per a períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2020.

Asimetries hibrides: El Reial decret llei 4/2021 va introduir, amb efecte per a períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2020 i que no hagin conclòs a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, un nou article 15 bis a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, a fi de transposar la Directiva (UE) 2016/1164 del Consell, de 12 de juliol de 2016, quant a les asimetries híbrides que tenen lloc entre Espanya i altres Estats membres i entre Espanya i tercers països o territoris.

En aquest reial decret llei es deroga l'article 15 j) de la Llei 27/2014, de 27 de novembre i introdueix modificacions en el text refós de la Llei de l'impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, per a incloure expressament les especialitats relatives a les asimetries híbrides recollides en la directiva objecte de transposició.

Modificacions relatives al règim econòmic i fiscal de Canàries: S'inclouen canvis en relació amb les deduccions per inversions a Canàries amb límits incrementats, deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres a Canàries, així com relacionats amb les inversions anticipades, que es consideraran com a materialització de la reserva per a inversions a Canàries.

També es modifica l'Ordre HAP/296/2016, de 2 de març, per la qual s'aprova el model 282, «Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries i altres ajudes d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea», i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació, actualitzant el seu annex a fi d'adequar-lo a les modificacions derivades de la Llei 8/2018, de 5 de novembre, per la qual es modifica la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries, eliminant la diferenciació en la informació relativa al sector industrial i a la resta de sectors econòmics.

NOVA PÀGINA WEB DEDICADA AL SERVEI D’HERÈNCIES!

Nova pàgina web www.feliu-herencies.com, dedicada exclusivament al servei integral d’assessorament en la tramitació d’herències, testaments i pactes successoris.

A Feliu Consultors, estem especialitzats en el dret successori i assessorem amb diligència, professionalitat i confiança les últimes voluntats del causant.

Som plenament conscients de la delicadesa d'aquest tipus d'assumptes personals, de manera que els nostres serveis d'assessorament i suport són totalment personalitzats.

És important rebre un bon assessorament a l’hora de fer un testament, a fi de planificar de forma adequada la successió quan el causant falti i d’aquesta manera evitar problemes als hereus i costos afegits.

Els convidem a navegar entre els diferents serveis especialitzats que oferim. Si no troba resposta a la seva consulta, contacti amb nosaltres sense cap compromís i el nostre equip d’advocats especialistes resoldrà tots els seus dubtes.

Necessita assessorament? Li donem suport de principi a fi.