Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 65 | SETEMBRE 2021
65
NEWSLETTER

SETEMBRE 2021

LLEI 11/2021, DE 9 DE JULIOL, DE MESURES DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL, DE TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA (UE) 2016/1164, DEL CONSELL

Impacte en l’Impost sobre el Patrimoni, Impost sobre Successions i Donacions, Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses e IVA

1- Afectació en els Impostos que graven la tinença i la transmissió d’immobles

La modificació amb repercussió en més Impostos ve determinada pel canvi en els criteris de valoració dels immobles de cara a als Impostos Sobre el Patrimoni, les Successions i les Donacions, així com respecte l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials i els Actes Jurídics documentats.

Amb la nova reforma s’introdueix el denominat “valor de referencia”, que s’inclourà als valors oferts pel Cadastre, que fins ara consistien en el valor de referencia de mercat i el valor cadastral. Aquest valor de referencia es delimita per la nova Disposició Final Tercera de la Llei del Cadastre, segons la qual, el Cadastre s’encarregarà de determinar el referit valor, de manera objectiva, amb el límit del valor de mercat, partint de l’anàlisi dels valors comunicats en les compravendes efectuades en àmbits territorials homogenis. Dits valors s’actualitzaran anualment.

Aquest “valor de referència”, servirà per valorar els immobles a l’hora de determinar el gravamen donat pels Impostos Sobre el Patrimoni, les Successions i les Donacions, així com respecte l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials i els Actes Jurídics documentats; cosa que comportarà un important increment de la quota a abonar a l’Administració.

2- Impost sobre Successions i Donacions e Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses e IVA

En el cas de les successions i les donacions, conforme al nou article 9 de la Llei de l’Impost sobre Successions i Donacions, la base imposable vindrà determinada per el “valor de referència”, valor que, com hem dit, s’apropa més al valor de mercat. Fins a l’actualitat, s’havia pogut prendre com a valor de referència en les declaracions, el valor mínim fiscal, un valor que, generalment, es situava per sota dels valors de mercat habituals i que s’admetia plenament per l’Administració, fet que ha permès a molts contribuents obtenir un cert estalvi fiscal, que ha permès respectar més fàcilment la voluntat plasmada en els testaments de les persones difuntes i l’ànim de liberalitat de les donacions.

Tanmateix, amb aquest nou valor es produeix una inversió de la càrrega probatòria, en detriment del contribuent, això vol dir que ara haurà de ser el contribuent qui hagi de desvirtuar aquest valor de referència en les transmissions, quan abans es presumia cert el valor declarat en les autoliquidacions, essent l’Administració qui havia d’impugnar-lo.

Si bé, l’Administració estableix un únic límit a la seva capacitat revisora, per quant no podrà comprovar els valors declarats dels immobles, si aquests són superiors als valors de referència, cosa que donarà plena seguretat als obligats que liquidin per valors superiors, però també forçarà l’augment del valor en les transmissions o una pugna contínua en els casos en que el valor estimat per la Administració no s’acoti a la realitat dels immobles.

Els únics casos en el que es pot estimar probable que el contribuent vagi a superar el “valor de referència”, de mutu propi, és en les transmissions patrimonials derivades de compravendes i d’operacions vinculades al tracte habitual del mercat, atès les transmissions es faran ja en seu de valors actualitzats de mercat. Hem de tenir en compte igualment, que aquest nou valor fomentarà la inflació, atès vendre per sota del “valor de referència”, comportarà una pugna Administrativa, cosa que forçarà la venda per dits valors, encara que no siguin reals o l’immoble en qüestió no tingui aquest valor d’acord amb la realitat del mateix. Això comportarà doncs una major tributació en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses, que és el que normalment grava aquestes operacions entre particulars; i en IVA, que grava les transmissions en les que el transmitent és un empresari.

3- Impost sobre el Patrimoni

Respecte l’Impost del Patrimoni, l’impacte del valor de referència s’espera que sigui notori en aquells casos que es sigui titular d’immobles adquirits fa molts anys i que tinguin valors cadastrals desactualitzats, havent-se pres com a valor per a la declaració de l’Impost aquests últims. Amb la nova normativa, es prendrà de referència el més gran del següents valors: el valor d’adquisició, el valor de referència i el valor cadastral, això vol dir que, al adequar-se el nou “valor de referència” al valor de mercat, irremeiablement, serà el valor més elevat pel qual tributar i comportarà un augment en la quota a ingressar a la Hisenda Pública.

4- Eficàcia normativa i entrada en Vigor

Hem d’indicar per això, que aquesta mesura no es farà efectiva de manera immediata, tot i l’entrada en vigor de la nova Llei Antifrau en data 11 de Juliol de 2021; ja que Cadastre tindrà una immensa feina revisora de valors, la qual tardarà un temps a portar-se a terme, fins que es publiquin els nous “valors de referència”, fet que ja es deixa entreveure en la nova Disposició Transitòria Novena de la Llei del Cadastre, la qual preveu el règim aplicable a les valoracions mentre no s’efectuï la actualització de valors necessària per a la determinació dels “valors de referència”.

Hem de fer menció que la normativa s’ha posat al nivell de la Jurisprudència de la Unió Europea, i ara s’aplicarà la normativa de les Comunitats Autònomes a tots els estrangers per igual, quan fins ara només gaudien d’aquest benefici els que formaven part de la Unió Europea. Això vol dir que els estrangers també es veuran afectats en les operacions efectuades dintre del territori d’aplicació dels Impostos corresponents.

5- Conclusions e importància de l’assessorament previ

Volem destacar que, a partir de l’entrada en vigor de la nova Llei antifrau, resultarà necessària una planificació fiscal adequada per tal de no rebre sorpreses en les futures operacions immobiliàries, ni en les corresponents declaracions sobre els impostos que graven renda i patrimoni.

Ens posem a la seva disposició per a fer un assessorament personalitzat respecte la seva situació patrimonial a fi de concretar l’impacte d’aquesta nova Llei en la presentació dels Impostos sobre el Patrimoni, les Successions i les Donacions; així com, analitzar i revisar el seu testament.

ACTUALITAT LEGAL: IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:

El passat mes de maig, la Generalitat de Catalunya va implementar un nou tribut: l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Un impost verd alineat amb la fiscalitat ambiental que es promou des d’Europa.

Per què s’implementa aquest nou impost?

El nou impost s’implementa davant de la situació d’emergència climàtica amb la voluntat d’incentivar la reducció d’emissions de CO2 dels vehicles, que tenen un impacte directa en l’efecte hivernacle i l’escalfament global del la Terra, i per tant, també afecta a la salut dels ciutadans.
Aquest nou tribut s’aplica a:
- Turismes
- Furgonetes
- Motocicles

Es calcula que afectarà aproximadament a 4,1 milions de vehicles i 2,1 milions de contribuents.

Quina llei registre el nou impost d’emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica?

La llei que emmarca l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica va estar creat amb la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. La seva regulació es va incorporar a la Llei 16/2017, de l’1 d’agots, del canvi climàtic.

Però, ha estat el Decret Llei 33/2020, de 30 de setembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i en l’àmbit pressupostari i administratiu, el que ha produït la modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, i la Llei 9/2019, del 23 de desembre, que afecta a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Qui ha de pagar l’impost?

Aquest impost és obligatori per les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya l’any 2020.

També estan obligades, les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant l’any 2020.

Qui està exempta de pagar l’impost?

Estan exemptes de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats pel transport de més de 9 persones, incloent el conductor.

Per altra banda, els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssic, gaudeixen d’una bonificació del 100% de l’impost, i per tant, no tributen.


Si vols saber si has estat afectat per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, des de Feliu Consultors podem ajudar-te!

Només cal que ens facis un truc al 93 875 35 20 o bé, ens enviïs un correu electrònic a comunicacio@feliuconsultors.com i els nostres gestors i assessors en la matèria es posaran en contacte amb tu el més aviat possible.

L'EXTINCIÓ DE L'USDEFRUIT: HE DE PAGAR IMPOSTOS?

La mort de l’usufructuari vitalici comporta per si sola que els nus propietaris es converteixen en propietaris plens del bé abans gravat amb l’usdefruit. Aquest fet, que s’anomena consolidació del domini, comporta un deure de tributació als qui abans eren nus propietaris. Ara bé, depenent de com es va crear l’usdefruit hauran de liquidar un impost o altre. Si es va originar l’usdefruit en una compravenda, caldrà ara liquidar per l’Impost de Transmissions Patrimonials. En canvi, si es va crear per herència es liquidarà per l’Impost de Successions i Donacions.

Quin sentit té aquest règim?

Doncs que tot i que els nus propietaris passin a ser plens propietaris amb la mort de l’usufructuari, com que en el seu moment només van tributar per la nua propietat, ara hauran de tributar per la resta. En cas contrari, amb la mort de l’usufructuari tindrien la plena propietat d’un bé i haurien tributat només per la nua propietat d’aquest. Dit d’una altra manera: la consolidació del domini no forma part de l’herència de l’usufructuari, sinó que es produeix a causa de l’herència o de la compravenda on es va crear l’usdefruit en primer lloc.

La cancel•lació de l’usdefruit és una operació fiscalment complexa. A Feliu Consultors som especialistes en tributació i dret successori i us podem ajudar a cancel•lar l’usdefruit i a liquidar els impostos que comporta de forma econòmica i ajustada al dret.

AJUTS IMPLANTACIÓ A L’EXTERIOR: AJUDES DEL “PROGRAMA ICEX LOCALITZA” D’ICEX ESPANYA EXPORTACIÓ I INVERSIONS E.P.E

El dimarts 21 de setembre es va obrir el termini de sol·licituds, en règim de concurrència competitiva, per la línia d’ajuts del programa ICEX LOCALITZA, posat en marxa per ICEX España Exportación e Inversiones.

Objectiu:
- Donar suport a la implementació o consolidació de les PYMES espanyoles amb marca pròpia fora dels estats membre de la UE.

Beneficiaris:

- Els projectes poden ser de qualsevols sector d’activitat, implantant-se con una filial, sucursal o oficina de representació

Requisits:

- Ser PYME
- Tenir una marca pròpia pel mercat domèstic i mercat de destí
- Pels projectes amb filial, l’empresa matriu ha de tenir com a mínim el 50% de la participació
- Constitució de la filial, sucursal o oficina de representació posterior al 1 de maig de 2019
- Àrea geogràfica d’implantació: s’avaluarà amb prioritat les implantacions al Regne Unit, Àsia i països del Mediterrani Sud i Oriental

Conceptes subvencionables (despeses realitzades des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021):

- Despeses prèvies, de constitució y primer establiment: estudis de viabilitat, constitució de la filial, sucursal o oficina de representació, assessorament extern
- Despeses de promoció: investigació de mercats, material de difusió i promoció físics o digitals, adaptació gràfica de la marca, publicitat, accions de posicionament i màrqueting en xarxes socials, accions promocionals, patrocinis comercials, relacions públiques
- Despeses de defensa jurídica de la marca i homologació: registre de patents i marques, defensa de la marca, homologacions i certificacions

Import màxim de l’ajuda:

- La subvenció serà del 50% de les despeses considerades subvencionables amb un màxim de 30.000 EUR per beneficiari

Procediment i terminis:

- El règim de concessió és el de concurrència competitiva
- El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 20 d’octubre a les 24:00 hrs
- Un cop finalitzi et termini de presentació de sol·licituds, l’òrgan competent farà una llista provisional de sol·licituds admeses i passaran a la fase d’avaluació

Des de l’Àrea d’ajuts i subvencions restem a la vostra disposició per comentar qualsevol informació addicional i per a gestionar aquest ajut des de la sol·licitud fins a la justificació i liquidació.

PUJADA DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 2021 / REIAL DECRET 817/2021, DE 28 DE SETEMBRE DE 2021

El Reial decret 817/2021 de 28 de setembre ha establert un Salari Mínim Interprofessional per a 2021 de 965 euros mensuals.

Aquest dimecres, 29 de setembre, s'ha publicat en el Boletín Oficial del Estado el nou Salari Mínim Interprofessional (SMI) fixant-se una quantitat de 965 euros al mes per 14 pagues (32,17 € al dia o 13.510 € anuals) amb efectes d'1 de setembre de 2021.

Recordem que l'SMI garanteix, com a mínim, que els treballadors rebin l'import oficial fixat anualment en conceptes salarials exclusivament dineraris, no podent-se minorar tal quantitat per salaris en espècie o conceptes extrasalarials com a dietes o despeses de transport.

Cal assenyalar que la nova quantia del SMI no serà aplicable a les normes de les Comunitats o Ciutats autònomes i entitats locals i contractes i pactes privats vigents a 1 de setembre de 2021 que utilitzin l'SMI com a indicador o referència. En aquests casos, excepte disposició expressa o pacte en contra, es prendrà com a referència la quantia del SMI vigent fins ara.

En el mateix Reial decret 817/2021 també s'estableix l'SMI per a les persones treballadores incardinades en el règim de caràcter especial del servei de la llar familiar. Així, per a aquells empleats de la llar que treballin per hores, en règim extern, el salari mínim serà de 7,55 euros per hora efectivament treballada. Respecte al SMI per jornada legal en l'activitat, per a treballadors eventuals i temporers, no podrà ser inferior a 45,70 €.

Aquesta nova quantia de 965 euros representa un increment del 1,60% respecte al SMI de 2020 i, cal recordar que, des de 2018, aquest ha augmentat en una mica més d'un 31%. Aquests increments obeeixen a la intenció del govern de fer efectiu el dret a una remuneració equitativa i suficient que proporcioni als treballadors i a les seves famílies un nivell de vida suficient, en línia amb el que s'estableix pel Comitè Europeu de Drets Socials que ha interpretat que aquest llindar se situa en el 60% del salari mitjà dels treballadors d'un país.

En contraposició a l'esperit perseguit, cal assenyalar que l'acord tan sols ha estat subscrit pel Ministeri de Treball i Economia Social i els responsables de les organitzacions sindicals CCOO i UGT. Per contra, la patronal d'empresaris CEOE es va negar a confirmar aquest acord al·legant la seva manifesta disconformitat a causa de l'actual situació econòmica del país i els fets esdevinguts en els últims mesos.

Si vols més informació sobre temes relacionats amb el dret laboral, des de Feliu *Consultors podem assessorar-te.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del 93 875 35 20 o enviant-nos un correu electrònic a comunicacio@feliuconsultors.com

PRÒRROGA DELS ERTE / REIAL DECRET – LLEI, DE 28 DE SETEMBRE

El Consell de Ministres ha aprovat aquest Real Decret-llei que prorroga els “expedientes de regulación temporal de empleo” (ERTE) associats al COVID fins el 28 de febrer de 2022.
Doncs, aquesta norma contempla, per una banda, la pròrroga dels ERTE en les seves modalitats actuals fins el 31 d’octubre i, per altra banda, les noves modalitats de ERTE a partir de l’1 de novembre, per les que serà obligatòria sol•licitar davant l’autoritat laboral competent la seva pròrroga entre l’1 i el 15 d’octubre. Per tant, els nous ERTE, que tindran com element central al formació, es prolongaran des de l’1 de novembre fins el 28 de febrer de 2022.

 Les empreses hauran de sol•licitar a l'autoritat laboral la pròrroga de tots els expedients per a estendre els beneficis dels ERTO fins al 28 de febrer de 2022. Per tramitar aquesta sol•licitud hauran de presentar el llistat d'hores o dies de treball suspesos o reduïts des de juliol de 2021.

 Pel cas particular dels ERTO per raons econòmiques, tècniques organitzatives o de producció, els anomenats ETOP, hauran d'aportar l'informe dels representants dels treballadors, segons ha detallat Treball, que ha indicat que es manté la simplificació de tràmits per a passar d'un ERTO d'impediment a un de limitació i viceversa, de manera que serà suficient en comunicar-li-ho a l'autoritat laboral i als sindicats.

 Els percentatges d'exoneració a aplicar el mes d'octubre en els ERTO d'impediment i d'activitat seran els mateixos que al setembre.

 De l'1 de novembre de 2021 al 28 de febrer de 2022 entrarà en vigor un nou esquema d'ERTO en el qual les exoneracions de major quantia estaran lligades al fet que les empreses donin formació als treballadors suspesos d'ocupació.

 Al costat d'aquests ERTO formatius es mantindrà la modalitat d'ERTO d'impediment, vinculada a la limitació d'activitat davant possibles restriccions. Les empreses en un ERTO d'impediment passaran a tenir una exoneració del 100% de l'aportació empresarial reportada a partir de novembre de 2021, durant el període de tancament, i fins al 28 de febrer.

Si tens treballadors en ERTE a la teva empresa i vols informació addicional sobre el tema, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres al 93 875 35 20 o bé, enviar-nos un correu electrònic a comunicacio@feliuconsultors.com