Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 66 | OCTUBRE 2021
66
NEWSLETTER

OCTUBRE 2021

DECRET LLEI 5/2021, DE 2 DE FEBRER, CATALUNYA REBRÀ 682,4 MILIONS D’EUROS DELS RECURSOS REACT-UE PROVINENTS DELS FONS EUROPEUS NEXT GENERTION UE

La Unió Europea a donat llum verda a la reprogramació dels Fons FEDER-REACT-UE, del fons europeu, Next Generation UE.

El Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, aprova les mesures urgents per a la implantació i la gestió dels fons procedents del Mecanisme de recuperació i resiliència i dels fons REACT-UE pensat per fomentar la reparació de la crisi provocada per la Covid-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resilient en l’economia.

Són els joves, el col•lectiu que més està patint les conseqüències de la Covid-19?

L’esmentada ajuda està pensada per fomentar la creació de llocs de treball.

El jovent d’entre 18 i 29 anys és un dels col•lectius que més estan patint la situació socioeconòmica derivada de la irrupció de la COVID-19.

Segons les dades de l’Enquesta de població activa del primer trimestre del 2021, a Catalunya hi ha 164.000 joves de 16 a 29 anys en situació d’atur, xifra que correspon a una taxa del 32,9%.

Afecta al tram d’edat més jove, tant a homes com a dones per igual, representant un 49% i el 52% respectivament del total de l’atur juvenil.

Aquest percentatges ens indiquen que, es molt complicat trobar una primera feina, especialment pels joves que no tenen cap tipus de qualificació.

REACT-EU, l’ajuda que proporciona una oportunitat al jovent del nostre país.

Per tal de lluitar contra l’atur juvenil, contra aquesta taxa del 32,9% de joves que no tenen una feina, s’ha posat en marxa una eina que afavoreix a l’inici de projectes professionals de joves emprenedors que els permeti desenvolupar les seves capacitats i iniciar-se en la visa laboral.

Amb aquesta nova ordre, la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, vol impulsar el present programa per afavorir l’autoocupació de joves a l’atur, amb l’objectiu de facilitar la seva incorporació en el món laboral.

Quins són els requisits per obtenir l’ajuda REACT-EU?

Les joves emprenedors que vulguin aprofitar aquesta nova oportunitat per accedir al mercat laboral, caldran que compleixin els següents requisits:
- Estar inscrit com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO), o bé, donar-se d’alta al Registre del Programa de garantia juvenil en situació d’Inscrit Beneficiari
- Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici de l’activitat com a treballador o treballadora autònom/a
- Haver iniciat l’activitat econòmica com a treballador o treballadora autònom/a abans de la presentació de la sol•licitud del present ajut

Si ets un jove emprenedor i vols començar a iniciar la teva activitat laboral pel teu compte, a Feliu Consultors podem ajudar-te amb tots els tràmits!

Vols més informació? Informa’t aquí!

Només cal que ens facis un truc al 93 875 35 20 o bé, ens enviïs un correu electrònic a comunicacio@feliuconsultors.com i els nostres gestors i assessors en la matèria es posaran en contacte amb tu el més aviat possible.

LLEI 12/2021, DE 28 DE SETEMBRE, PER LA QUE ES MODIFICA EL TEXT DE LA LLEI DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS, APROVAT PEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/

El passat 28 de setembre es va dur a terme la modificació del text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, per tal de garantir els drets laborals a les persones dedicades a la distribució en l’àmbit de plataformes digitals.


Què s’ha introduït en l’Estatut dels Treballadors?
 S’introdueix una nova lletra d) en l’article 64.4, amb la següent redacció:
«d) Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.»
 S’introdueix una nova disposició addicional vigesimotercera, amb la següent redacció:
«Disposición adicional vigesimotercera. Presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto.
Por aplicación de lo establecido en el artículo 8.1, se presume incluida en el ámbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital.
Esta presunción no afecta a lo previsto en el artículo 1.3 de la presente norma.»

Si vols obtenir més informació, pots consultar la seva publicació al BOE: https://boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15767.pdf

Des de Feliu Consultors, podem ajudar-te amb tot tipus de tràmits i gestions relacionades amb qualsevol tipus de dret. Pots contactar amb nosaltres a través del nostre telèfon de contacte, 93 875 35 20 o bé, enviar-nos la teva consulta o necessitat al correu electrònic comunicacio@feliuconsultors.com i un dels nostres assessors estarà encantat d’ajudar-te.

IRPF: NOU CRITERI D’IMPUTACIÓ DE DESPESES DEDUÏBLES PER ALS IMMOBLES LLOGATS ADQUIRITS PER HERÈNCIA O DONACIÓ

El passat 15 de Setembre el Tribunal Suprem va resoldre en favor d’aquells contribuents que tenen immobles arrendats i que han sigut adquirits per herència o donació. A partir d’ara, tots els contribuents que declarin rendiments de lloguer per immobles adquirits a títol lucratiu podran deduir més despeses en concepte d’amortització, en la majoria de casos, gràcies a que dita sentència contradiu el criteri molt restrictiu aplicat fins ara pels òrgans de gestió i inspecció de Hisenda en les revisions de declaracions de renda en relació a la base de càlcul de les amortitzacions.

Aquesta decisió no afecta només a les declaracions futures, sino que obre la possibilitat a realitzar les oportunes reclamacions a Hisenda pels imports pagats de més en les declaracions de la renda no prescrites en aplicació l’antic criteri de Hisenda.

Des de Feliu Consultors podem gestionar la reclamació a l’Administració de la devolució d’aquestes quantitats pagades de més que s’hagin hagut d’abonar fins al moment.

Consulta’ns!

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DECLARA NUL EL CÀLCUL DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

Ahir, 26 de novembre de 2021, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional el mètode objectiu de determinació de la base imposable del Increment del Valor dels terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), conegut com l’impost de plusvàlua municipal.

Què és l’impost de plusvàlua municipal?

Per si mai t’has trobat en el cas, l’impost de plusvàlua municipal éses l’impost que fins a data d’avui han fet front tant persones físiques com jurídiques a l’hora de vendre o transmetre un immoble o finca.

En concret, en cas de venda de pisos o terrenys, havia de ser el venedor el que es fes càrrec del pagament de l’impost, en cas d’herència, ho havien de pagar els hereus i, en cas de donació, els receptors de la mateixa.

Què ha notificat aquest dimarts, 26 d’octubre, el Tribunal Constitucional sobre l’impost de plusvàlua?

La sentència del Tribunal Constitucional sobre el tema de l’impost de plusvàlua, considera que sóon inconstitucionals i nuls part de la Llei reguladora de les hisendes locals (articles 107.1, segon paràgraf; 107.2.a i 107.4) que fan referència al càlcul de la base imposable.

El Tribunal argumenta que, el mètode empleat pel pagament de l’impost, sempre estableix un valor dels terrenys durant el període de la imposició, amb independència de que hagi existit aquest increment i de la quantitat real del mateix.

A la pràctica, suposava que encara que la venda del immoble o finca resoltes amb pèrdues, el venedor s’havia de fer càrrec del pagament de l’impost.

Per altra banda, també s’estableix que no hi hauria efectes retroactius, és a dir, el Tribunal Constitucional ha declarat la intangibilitat de les situacions fermes existents abans de la data de l’aprovació de la sentència.

Ara està en mans del Govern, adaptar la nova norma de la decisió del Constitucional o suprimir la Llei d’Hisendes Locals amb referència a l’impost de la plusvàlua municipal.

Què suposa la anul•labilitat de l’impost de plusvàlua?

El cobrament de l’impost estava delegat a les administracions publiques municipals, eren els ajuntaments els receptors de la quantia del l’impost i els encarregats de gestionar-ho.

Així doncs, els Ajuntament perden la seva segon font de finançament, després de l’impost de l’IBI.

Si tens dubtes sobre si t’afecta o no l’impost municipal de plusvàlua, a Feliu Consultors podem ajudar-te amb la gestió.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del 93 875 35 20, o bé, enviar-nos un correu electrònic a comunicacio@feliuconsultos.com i els nostres assessors especialitzats en la matèria es posaran en contacte amb tu!

HE D’ACCEPTAR UNA HERÈNCIA. HO FAIG A BENEFICI D’INVENTARI O PURA I SIMPLEMENT?

L’acceptació d’una herència a Catalunya es regula als arts. 461-14 a 461-24 del Llibre IV del Codi Civil de Catalunya essent possible l’acceptació pura i simplement o bé a benefici d’inventari.

Un dels efectes de l’acceptació a benefici d’inventari és que l’hereu no respondrà de les obligacions del causant ni de les càrregues hereditàries amb els seus propis béns, sinó únicament amb els béns que formin part de l’herència. En canvi, en l’acceptació pura i simple, l’hereu respondrà de les obligacions del difunt i de les càrregues hereditàries, no solament amb els béns de l’herència, sinó també amb els seus propis, indistintament. De manera que a diferència del que passa amb l’acceptació a benefici d’inventari, en l’acceptació pura i simple s’unifiquen ambdós patrimonis.

En conseqüència, el més indicat a l’hora d’acceptar una herència és fer-ho a benefici d’inventari. Per poder fer-ho és necessari haver constituït inventari dels béns del causant en el termini de 6 mesos a comptar des del moment en que l’hereu coneix la defunció del causant. L’inventari s’haurà de formalitzar davant de notari o per escrit adreçat al jutge. Si bé també és suficient amb l’inventari formalitzat a la pròrroga de l’Impost de Successions presentat davant l’Agència Tributària.

A Feliu Consultors som especialistes en dret de successions realitzem un assessorament especialitzat per a cada client, valorant sempre l’operació que sigui fiscalment més beneficiosa per ell, com en el cas de l’acceptació a benefici d’inventari. No dubtis a contactar amb nosaltres perquè puguem assessorar-te en el teu cas concret.