Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 66 | NOVEMBRE 2021
66
NEWSLETTER

NOVEMBRE 2021

DECRET LLEI 5/2021, DE 2 DE FEBRER, CATALUNYA REBRÀ 682,4 MILIONS D’EUROS DELS RECURSOS REACT-UE PROVINENTS DELS FONS EUROPEUS NEXT GENERTION UE

La Unió Europea a donat llum verda a la reprogramació dels Fons FEDER-REACT-UE, del fons europeu, Next Generation UE.

El Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, aprova les mesures urgents per a la implantació i la gestió dels fons procedents del Mecanisme de recuperació i resiliència i dels fons REACT-UE pensat per fomentar la reparació de la crisi provocada per la Covid-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resilient en l’economia.

Són els joves, el col•lectiu que més està patint les conseqüències de la Covid-19?

L’esmentada ajuda està pensada per fomentar la creació de llocs de treball.

El jovent d’entre 18 i 29 anys és un dels col•lectius que més estan patint la situació socioeconòmica derivada de la irrupció de la COVID-19.

Segons les dades de l’Enquesta de població activa del primer trimestre del 2021, a Catalunya hi ha 164.000 joves de 16 a 29 anys en situació d’atur, xifra que correspon a una taxa del 32,9%.

Afecta al tram d’edat més jove, tant a homes com a dones per igual, representant un 49% i el 52% respectivament del total de l’atur juvenil.

Aquest percentatges ens indiquen que, es molt complicat trobar una primera feina, especialment pels joves que no tenen cap tipus de qualificació.

REACT-EU, l’ajuda que proporciona una oportunitat al jovent del nostre país.

Per tal de lluitar contra l’atur juvenil, contra aquesta taxa del 32,9% de joves que no tenen una feina, s’ha posat en marxa una eina que afavoreix a l’inici de projectes professionals de joves emprenedors que els permeti desenvolupar les seves capacitats i iniciar-se en la visa laboral.

Amb aquesta nova ordre, la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, vol impulsar el present programa per afavorir l’autoocupació de joves a l’atur, amb l’objectiu de facilitar la seva incorporació en el món laboral.

Quins són els requisits per obtenir l’ajuda REACT-EU?

Les joves emprenedors que vulguin aprofitar aquesta nova oportunitat per accedir al mercat laboral, caldran que compleixin els següents requisits:
- Estar inscrit com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO), o bé, donar-se d’alta al Registre del Programa de garantia juvenil en situació d’Inscrit Beneficiari
- Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici de l’activitat com a treballador o treballadora autònom/a
- Haver iniciat l’activitat econòmica com a treballador o treballadora autònom/a abans de la presentació de la sol•licitud del present ajut

Si ets un jove emprenedor i vols començar a iniciar la teva activitat laboral pel teu compte, a Feliu Consultors podem ajudar-te amb tots els tràmits!

Vols més informació? Informa’t aquí!

Només cal que ens facis un truc al 93 875 35 20 o bé, ens enviïs un correu electrònic a comunicacio@feliuconsultors.com i els nostres gestors i assessors en la matèria es posaran en contacte amb tu el més aviat possible.

EL GOVERN ESTABLEIX UN NOU MÈTODE DE CÀLCUL PER L'IMPOST DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

El Consell de Ministres permet al contribuent, escollir entre dos sistemes diferents pel càlcul de la plusvàlua municipal i, pagar, aquell que sigui més avantatjós per ell.

Avui, 9 d'octubre, s'ha publicat en el BOE el Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana en el BOE.

En primer lloc, referit Reial decret estableix que la base imposable de l'impost serà el resultat de multiplicar el valor cadastral del sòl en el moment de la meritació pels coeficients que aprovin els Ajuntaments, que en cap cas podran excedir dels que s'indiquen a continuació en funció del nombre d'anys transcorreguts des de l'adquisició de l'immoble.

Aquests coeficients seran actualitzats anualment, amb norma de rang legal, tenint en compte l'evolució del mercat immobiliari. A més, es reconeix la possibilitat que els Ajuntaments corregeixin fins a un 15% a la baixa els valors cadastrals del sòl en funció del seu grau d'actualització. Això garanteix que el tribut s'adapti a la realitat immobiliària de cada municipi.

En segon lloc, aquest mètode per a calcular la base imposable és optatiu ja que el contribuent té la possibilitat de tributar en funció de la plusvàlua real obtinguda en el moment de la transmissió d'un immoble i que es determina per la diferència entre el valor de transmissió del sòl i el d'adquisició. Si el contribuent demostra que la plusvàlua real és inferior a la resultant del mètode d'estimació objectiva, podrà aplicar la real.

En les transmissions d'un immoble en els quals hi hagi sòl i construcció, la plusvàlua real del terreny equivaldrà a la diferència entre el preu de venda i el d'adquisició després d'aplicar-li la proporció que representa el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total.

En tercer lloc, s'introdueix un nou supòsit de no subjecció a l'impost per a les operacions en què es constati, a instàncies del contribuent, que no s'ha obtingut un increment de valor. Perquè, l'interessat a acreditar la inexistència d'increment de valor haurà de declarar la transmissió, així com aportar els títols que documentin la transmissió i l'adquisició. Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o d'adquisició es prendrà el que sigui major d'entre el que consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració Tributària, d'acord amb la nova facultat que s'atorga als Ajuntaments.

En últim lloc, seran gravades les plusvàlues generades en menys d'un any, és a dir, les que es produeixen quan entre la data d'adquisició i de transmissió ha transcorregut menys d'un any i que, per tant, poden tenir un caràcter més especulatiu.

Per tant, el Govern, amb aquesta reforma, restableix l'exigibilitat de l'impost, que havia quedat en suspens amb la sentència del Tribunal Constitucional del passat 26 d'octubre, atès que havia deixat un buit normatiu per a la determinació de la base imposable, la qual cosa impedia la liquidació, comprovació, recaptació i revisió d'aquest tribut.

ESTÀS PENSANT EN LLOGAR O VENDRE EL TEU IMMOBLE? A IMMOFELIU T’AJUDEM A FER-HO!

A Feliu Consultors, tenim a la disposició dels clients, un departament únicament orientat a la gestió de comunitats i a la compra i venda d’immobles.

Si estàs pensant en llogar o vendre el teu immoble, el nostre equip de professionals està a la teva disposició per ajudar-te i assessorar-te per tal de llogar o vendre el teu immoble amb la màxima seguretat.

Què podem fer per tu des del nostre departament de gestió de comunitats de veïns i compravenda d’immobles?

 Assessorament previ, tant per la venda del immoble com per posar-ho de lloguer: estudi de la finca i de les seves necessitats
 Redacció dels contractes corresponents: en cas de lloguer, redacció del lloguer d’arrendament, i en cas de venda, redacció del contracte de compravenda del immoble
 Recerca de compradors: ens encarreguem de buscar el comprador que encaixi amb la vivenda
 Recerca de nous arrendataris: si uns marxen, uns altres entren! Ens encarreguem de gestionar la recerca de nous inquilins en cas que, els que hi ha, marxin
 Cobrament dels lloguers: la tranquil•litat i seguretat és una part fonamental per aquesta gestió, per això, ens encarreguem de fer el cobrament dels lloguers i, fer la liquidació puntual al compte corrent del propietari/a
 Seguiment continuo de la finca: estem en contacte en tot moment. Realitzem un seguiment de la finca per verificar sempre el seu estat
 En cas del lloguer, gestió de les retencions i de l’ingrés de l’IVA: no es divertit però, s’ha de fer. Ens encarreguem de gestionar el pagament dels impostos dels aparcaments, locals, naus subjectes a impostos...
 Redacció i gestió d’avals, si escau
 Gestions administratives: obtenció de la cèl•lula d’habitabilitat, permís d’obres, donar d’alta o canvi de nom dels subministraments (llum, aigua, gas..)
 Gestió de reclamacions extrajudicials, si escau: gestió de deutes vençuts, notificats i no satisfets, etc..

I el que és una de les parts més importants, ens encarreguem de que tothom vegi el teu immoble! Ens ocupem de la publicitat:

 Publicació de l’immoble a la pàgina web www.immofeliu.com
 Publicació de l’immoble en portals d’immobles (fotocasa)
 Publicació a les xarxes socials
 Publicitat a la revista “El Divendres”
 Sessió i gestió del material necessari per fer la publicació: vídeos, fotografies

Si vols més informació sobre el servei de gestió de compravenda d’immobles i del lloguer, pots posar-te en contacte amb nosaltres al 93 875 35 20 o bé, enviar-nos un correu electrònic a comunicacio@feliuconsultors.com i els nostres assessors especialitzats en el departament de finques es posaran en contacte amb tu!

FELIU CONSULTORS I CB MANRESA FEMENÍ ES CONVERTEIXEN EN COL•LABORADORS!

El passat divendres, 26 de novembre de 2021, Feliu Consultors i l’equip de Bàsquet Femení CB Manresa, es van convertir en col•laboradors per la temporada 2021-2022.

Feliu Consultors s’ha convertit en el patrocinador oficial del partit de la setmana, ajudant d’aquesta manera al Club de Bàsquet Femení CB Manresa a arribar als seus objectius.

Des de Feliu Consultors estem molt contents de participar en tot tipus de projectes que englobi la salut i el benefici dels joves bagencs!

QUINS IMPOSTOS HAIG DE SATISFER SI REBO UNA HERÈNCIA O DONACIÓ COM A CIUTADÀ NO-RESIDENT?

La tributació d’una successió o donació rebuda a Catalunya per un ciutadà resident a un país comunitari o extra comunitari disposa de particularitats que la diferencien de la normativa general.

Així, si ens trobem davant d’una successió o donació rebuda per un ciutadà resident a Catalunya, s’hauria de satisfer l’impost de Successions i donacions davant l’Agència Tributària de Catalunya. En canvi, si qui accepta una herència o donació a Catalunya és un ciutadà no-resident hauria de satisfer-lo davant l’Agència Tributària Estatal.

Aquesta diferència originava discriminacions i situacions indiscutiblement injustes, ja que rebent exactament el mateix, els ciutadans no-residents havien de satisfer un import superior ja que no es podien aplicar les reduccions i bonificacions de les normatives autonòmiques corresponents.

Precisament per això, va ser objecte de discussió als tribunals, i inicialment el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la seva sentència de 3 de setembre de 2014 va reconèixer la possibilitat d’aplicar la normativa autonòmica als no-residents d’un país de la Unió Europea, i posteriorment el Tribunal Suprem mitjançant les seves sentències de 19 de febrer, 21 i 22 de març de 2018, va reconèixer aquesta possibilitat respecte els no-residents de països de fora de la Unió Europea.

En conseqüència actualment quan un ciutadà no- resident, hagi de presentar els seus impostos de successions i donacions davant l’ Agència Tributària Estatal disposa de la tranquil•litat de saber que pagarà el mateix import que un ciutadà resident a Catalunya.

De totes maneres, la tributació d’una successió o donació, és una qüestió complexa que requereix d’un anàlisi d’un advocat especialista. A Feliu Consultors som especialistes en tributació i dret successori i us podem ajudar a resoldre els dubtes que se us plantegin i liquidar els impostos oportuns.