L’Oficina Espanyola de Patents i Marques, O.A. continua impulsant en l’exercici 2023 la utilització de la Propietat Industrial per les empreses espanyoles com a eina d’accés als mercats internacionals. Amb tal finalitat el 25 d’abril de 2023 s’ha publicat en el BOE l’extracte de la Resolució de la Direcció de la OEPM, per la qual es convoca la concessió de subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i modelis d’utilitat espanyols i en l’exterior per a l’any 2023.

Els dos objectius fonamentals d’aquestes ajudes són:

  1. Estimular la protecció internacional de la tecnologia a través de les patents o dels models d’utilitat, així com contribuir a la millora de la competitivitat d’aquelles entitats del sector privat que han emprès la cerca de mercats fora d’Espanya.

L’objectiu és millorar la competitivitat de les empreses que emprenen la cerca de mercats fora d’Espanya, especialment de les petites i mitjanes empreses (PIME) i de les persones físiques, incloent també les grans empreses i les institucions privades sense ànim de lucre sense dependència o vinculació al Sector Públic.

Amb la finalitat d’ajudar a superar les principals barreres que el sol·licitant pot trobar en la consecució d’una patent europea, internacional o una patent nacional en oficines nacionals estrangeres, aquestes ajudes es concentren a subvencionar les activitats que suposin uns costos pel pagament de taxes per a la consecució d’una patent europea, internacional o una patent nacional en oficines nacionals estrangeres, en els respectius països en funció d’unes quanties de referència que s’estableixen en la present convocatòria per a cada tipus d’activitat realitzada en un país o grup de països.

  1. Fomentar la protecció de les invencions nacionals de les PIME i les persones físiques a través de patents o de models d’utilitat.

Dirigit a estimular la protecció nacional de la tecnologia a través de patents o models d’utilitat amb la finalitat de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses i de les persones físiques, aquestes ajudes es concentren a subvencionar les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols que comporten el pagament d’una taxa.

Les ajudes que es convoquen són:

  • Subvencions a l’extensió d’una sol·licitud d’una patent o d’un model d’utilitat, davant les oficines nacionals de països tercers o oficines regionals de patents, en el marc de procediments de concessió de patents o de models d’utilitat nacionals o regionals. Entre altres conceptes subvencionables, la convocatòria 2023 inclou: tràmits de sol·licitud, informe de cerca, examen o concessió, anualitats de la EPO i validació de patent europea.
  • Subvencions a les activitats realitzades dins del procediment internacional PCT: tràmits de sol·licitud, cerca internacional o examen preliminar.

A diferència de les convocatòries anteriors, no se subvencionaran els costos de la traducció a l’idioma del país en el qual es realitzi l’extensió de la patent o del model d’utilitat.

  • Subvencions a les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols: tràmits de sol·licitud i/o informe de l’estat de la tècnica (IET) per a sol·licituds de patents i models d’utilitat i examen substantiu per a sol·licituds de patents.

La formalització i presentació de sol·licituds es realitzarà de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica de la OEPM (https://sede.oepm.gob.es). El termini de presentació de sol·licituds és del 26 d’abril al 25 de maig 2023.

× En què et podem ajudar?