El passat dia 16 de març es va publicar en el BOE el Reial decret llei 4/2022 de 15 de març, pel qual s’adopten mesures de suport al sector agrari, dirigint-se als béns immobles de naturalesa rústica.

Es va establir una exempció en l’IBI per al 2022, a favor dels béns immobles de naturalesa rústica que siguin propietat de titulars d’explotacions agrícoles o ramaderes i que estiguin afectes al desenvolupament d’aquestes explotacions , sempre i quan els titulars hagin sofert pèrdues d’ingressos al menys d’un 20% abans de l’aplicació d’aquesta exempció.

L’exempció comprendrà els recàrrecs legalment autoritzats i els contribuents que tinguin dret a l’exempció, i podran demanar la devolució de les quantitats ingressades ens dels rebuts del 2022.

Requisits per a sol·licitar aquesta exempció:

  • Els immobles de naturalesa rústica dels quals es sol·liciti l’exempció, han d’estar afectes al desenvolupament d’explotacions agrícoles o ramaderes.
  • Els titulars d’aquests immobles, ho han de ser també de les explotacions agrícoles o ramaderes.
  • Els titulars de tals explotacions, han d’haver sofert durant l’exercici 2021, un 20% de pèrdues respecte la mitjana dels anys 2018, 2019 i 2020.

Les entitats locals han d’exigir l’acreditació d’aquests requisits, per qualsevol mitjà en dret que considerin  suficient: documents públics, registres fiscals, registres administratius en matèria d’agricultura i ramaderia

Per acreditar que les explotacions agràries o ramaderes estan o no situades en zones amb limitacions naturals o especifiques a l’article 31 del Reglament (UE) núm. 1405/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, les entitats locals s’han de dirigir als òrgans competents en matèria d’agricultura i ramaderia de cada Comunitat Autònoma, que són les competents per a la seva declaració.

Aquestes exempcions no podran ser declarades de manera general a tots els subjectes passius, són necessàries tant la sol·licitud expressa del beneficiari com la verificació de circumstàncies que donen el dret a l’exempció.

Per a més informació no dubteu en contactar amb nosaltres!

× En què et podem ajudar?