El 23 de Novembre de 2022 s’ha publicat en el BOE el “Reial decret llei 19/2022, de 22 de novembre, per el que s’estableix un Codi de Bones Pràctiques per a alleujar la pujada dels tipus d’interès en préstecs hipotecaris sobre habitatge habitual, es modifica el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i s’adopten altres mesures estructurals per a la millora del mercat de préstecs hipotecaris”, mitjançant la qual cosa el seu objectiu la hi adopció de mesures per a fer front a la situació de les llars amb deute instrumentat en préstecs o crèdits con hipoteca immobiliària sobre habitatge habitual generat per alça accelerada dels tipus d’interès.

Amb aquest nou Codi de Bones Pràctiques, es recullen mesures per a deutors hipotecaris vulnerables, que siguin titulars de préstecs o crèdits garantits amb hipoteca immobiliària sobre l’habitatge habitual del deutor o de l’hipotecant no deutor, el preu d’adquisició del qual no excedeixi de 300.000 euros, constituïts fins al 31 de desembre de 2022.

Les principals mesures que s’adopten somni:

  • Manca en l’amortització de capital de cinc anys. El capital corresponent a les quotes d’aquest període podrà o bé passar-se a una quota final al final del préstec o bé prorratejar-se en les quotes restants, o realitzar-se una combinació de tots dos sistemes.
  • Ampliació del termini d’amortització fins a un total de quaranta anys a comptar des de la concessió del préstec.
  • Reducció del tipus d’interès aplicable durant el termini de manca a euríbor menys 0,10. En tot cas, en els préstecs a tipus fix s’aplicarà el tipus fix actual durant el període de manca.
  • Inaplicació con caràcter indefinit de les clàusules limitatives de la baixada del tipus d’interès previstes en els contractes de préstec hipotecari.
  • L’amortització anticipada del crèdit o préstec hipotecari sol·licitada durant els deu anys posteriors a l’aprovació del pla de reestructuració no comporta costos por compensació.
  • Possibilitat de sol·licitud de reestructuració del deute en més d’una ocasió; es duplica fins als 24 taules ho termini per a sol·licitar la dació pago de l’habitatge habitual, i s’amplia de 6 a 12 mesos el termini per a sol·licitar el lloguer social en el propi habitatge a l’entitat financera, per un import màxim del 3% del seu valor, per part de les persones en situació de vulnerabilitat que estiguin sotmeses a una situació de desnonament del seu habitatge habitual.
× En què et podem ajudar?