En el marc del Pla estratègic del desconfinament per la COVID-19 aprovat pel Govern de Catalunya, els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya estan elaborant plans de desconfinament sectorials amb les mesures previstes per a les diferents fases del desconfinament i per a cadascun dels seus àmbits d’acció.
Pel que fa als habitatges d’ús turístic (HUTS) s’ha publicat el Pla de desconfinament sectorial corresponent als habitatges d’ús turístic.

Aquest document reuneix, sense perjudici de la legislació vigent, directrius i recomanacions a aplicar pels habitatges d’ús turístic per minimitzar de cara a la seva reobertura els riscos de contagi pel virus SARS-CoV-2. L’entrada en funcionament dels diferents serveis es realitzarà d’acord amb el calendari publicat pel govern o d’acord amb les modificacions que pugui haver en el futur.

La situació actual obliga a establir protocols perquè la reobertura d’instal•lacions i serveis no augmenti el risc de contagi comunitari, així com establir les mesures de protecció necessàries per a les persones treballadores.

A més, aquests plans sectorials de desconfinament serveixen com a criteris generals perquè les administracions locals, si es dona el cas, puguin desenvolupar-ne els seus propis.

Concretament, l’HUT ha de:

– Planificar les tasques i processos de treball de tal manera que es garanteixi la distància de seguretat establerta per les autoritats sanitàries; la disposició dels llocs de treball,
l’organització de la circulació de persones i la distribució d’espais (mobiliari, prestatgeries, passadissos, etc.) al centre de treball s’ha d’adaptar si fos necessari. En cas d’impossibilitat, s’han de prendre mesures alternatives per evitar el risc de contagi per contacte.

– Avaluar la presència en l’entorn laboral de grups vulnerables davant la COVID-19 i
determinar les mesures específiques de seguretat per el personal.

– Assegurar l’adequada protecció del personal, facilitant el rentat de mans amb aigua i
sabó i, si això no és possible, l’ús de solució desinfectant.

– Difondre informació completa, clara i intel•ligible sobre les pautes d’higiene a utilitzar
en el lloc de treball, abans, durant i després del mateix, que pot estar basat en cartelleria.

– Facilitar temps i mitjans per a la correcta higiene de mans.

– Proporcionar els Equips de Protecció Individual (EPI) adequats prèvia avaluació de riscos laborals. En cas que algun servei es trobi subcontractat, l’empresa principal ha de supervisar queel personal compta amb els equips de protecció individual necessaris.

– Establir pautes d’ús de les instal•lacions en les quals es desenvolupa el treball i els espais compartits, per mantenir la distància de seguretat (per exemple, en ascensors, menjadors, accessos, terrasses i altres zones comunes).

– Recomanar a clients la ventilació, almenys diàriament i amb més freqüència sempre que sigui possible, de les diferents àrees de l’hut. La principal via de transmissió del virus SARS-CoV2 és la via aèria, a través de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla, a distàncies curtes. El virus pot ser viable a l’aire unes hores en aerosols més petits (inferiors a 5 micres) que poden desplaçar-se a més distància, transportats per fluxos d’aire i que poden romandre hores en suspensió en ambients tancats. La renovació de l’aire redueix aquestes gotes més petites, que poden romandre hores en suspensió en ambients tancats.

– La renovació d’aire dels espais es considera una mesura molt efectiva per la prevenció de la COVID-19. Es recomana ventilar els espais com a mínim 3 vegades al dia 10’.

– Es recomana disposar d’un termòmetre sense contacte.

– L’hut ha d’informar el personal que la roba de treball s’ha de rentar a +60 °C.

– S’ha de formar el personal sobre el correcte ús i manteniment de màscares, guants i EPI que utilitzin. Ha de quedar registre intern d’aquesta formació.

– S’identificarà una persona responsable de l’aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual establertes a la Resolució SLT/1429/2020. Aquest responsable
també serà l’interlocutor amb l’autoritat sanitària en cas que sigui necessari.

El personal ha de conèixer el pla de contingència dissenyat i, de forma específica, les seves responsabilitats en el marc de la gestió de el risc:

– Comptar amb una informació clara i intel•ligible, i formació específica i actualitzada sobre les mesures específiques que s’implantin.

– Evitar la salutació amb contacte físic, inclòs el donar la mà, tant a la resta de personal com a clients. S’ha de respectar la distància de seguretat sempre que sigui possible i utilitzar mascareta.

– Atendre el resultat de l’avaluació de riscos de cada lloc de treball, que determinarà
l’obligatorietat o no d’utilitzar mascareta i les característiques d’aquesta en funció de la tasca a desenvolupar (p.e higiènica, quirúrgica), així com el temps d’ús d’acord a les seves característiques.

– Llençar qualsevol deixalla d’higiene personal -especialment, els mocadors d’un sol ús-, així com els EPI de forma immediata a les papereres o contenidors habilitats i amb accionament no manual.

– Rentar-se minuciosament les mans després d’esternudar, mocar o tossir o tocar superfícies potencialment contaminades (diners, cartes de l’establiment, etc.). No obstant, cal adaptar el protocol de neteja de mans atenent a les característiques de la instal•lació, per exemple, quan per les característiques físiques de l’edifici, no sigui possible que el personal es renti les mans periòdicament. En aquest cas, s’haurà d’assegurar l’ús de solució desinfectant.

– Portar diàriament la roba de treball neta. El rentat de roba i uniformes que hagin estat en contacte, han de netejar-se a una temperatura superior a 60ºC.

Qualsevol dubte que li pugui sorgir, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

× En què et podem ajudar?