Implicacions jurídiques del projecte de llei estatal de vivienda per fer front a l’emergència habitacional.

El Govern Estatal va aprovar, el passat 1 de febrer, el projecte de lley estatal de vivienda per fer front a l’emergència habitacional.

El Govern Estatal, va aprovar el dia 1 de febrer d’aquest any el projecte de llei estatal d’habitatge, per tal que sigui tramitat pel procediment d’urgència davant del Parlament espanyol, de tal manera que serà aprovada en el seu cas, segons les estimacions del govern abans d’octubre del present any.
Actualment el projecte de llei recull importants novetats que tracten de fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat segons el mandant de l’Art. 47 de la Constitució Espanyola entre les quals destaca que es considera com a gran tenidor d’habitatges a aquelles persones físiques o jurídiques que siguin propietaris de més 10 habitatges o bé titulars de finques de més de 1.500 m2 de superfície construïda ( excloent garatges o trasters).
Tanmateix, es recullen certes limitacions en el preu dels lloguers en les zones de mercat tensionades que afectaran als grans tenidors que siguin persones jurídiques, que quan signin nous contractes de lloguer en àrees tensionades es trobaran limitats en el seu cas pel contracte anterior o pel límit màxim de preus conforme el sistema d’índex de preus de referència.
Per tant, les persones físiques considerades grans tenidors, no es veuran afectades per aquestes limitacions dels preus de lloguer.
Ara bé, el projecte de llei disposa d’un període de 18 mesos des de la seva entrada en vigor per aprovar la limitació de rendes esmentada. Determinar les zones de mercat tensionades, per tant, és competència de les comunitats autònomes.
D’altra banda, es podrà aplicar un recàrrec a l’IBI, respecte aquells habitatges que es trobin buits durant més de dos anys (sempre i quan el propietari ho sigui com a mínim de 4 habitatges) en funció del temps de desocupació i el número d’habitatges desocupats del mateix propietari en el mateix terme municipal.
En supòsits de desnonament en què els arrendataris estiguin en situació de vulnerabilitat, s’incrementen els terminis de suspensió dels procediments judicials d’1 a 2 mesos quan el propietari és persona física i de 3 a 4 mesos quan es tracta de persona jurídica.
Pel que fa a Catalunya, justament el passat dia 23 de febrer es va aprovar pel Ple del Parlament de Catalunya la Llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional. El text aprovat, preveu destinar a lloguer social el 5% d’habitatges de primera residència i estableix la consideració d’habitatges buits pels desocupats durant més de dos anys, i en preveu l’expropiació forçosa per incompliment de la seva funció social.
Així mateix, en la línia del projecte de llei estatal, s’atribueix la consideració de grans tenidors per a les persones jurídiques titulars de més de deu habitatges o persones físiques titulars de més de 15 habitatges i en crea un registre de grans tenidors a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i aquests tindran l’obligació d’estar inscrits.
D’altra banda, disposa que els contractes de lloguer social de famílies que estiguin ocupant pisos de grans tenidors s’han de renovar obligatòriament sempre i quan els arrendataris continuïn en situació d’exclusió residencial i estableix la obligació d’oferir lloguers socials abans d’interposar una demanda judicial de desnonament. A més, opta per l’ampliació d’aquests contractes.
Des de Feliu Consultors, disposem d’advocats especialistes en dret immobiliari i els podem ajudar a valorar les implicacions d’aquestes normatives que entraran en vigor pròximament que afecten en molts aspectes a la regulació sobre l’habitatge.
Autor:

Departament d’Administració de Finques i Gestió Imobiliària

× En què et podem ajudar?