L’Agència Tributària ha decidit augmentar de 30.000€ a 50.000€ el límit exempt d’obligació d’aportar garanties en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament dels deutes a Hisenda.
Per tant, es podrà prolongar o fragmentar el pagament de deutes de fins a 50.000€ sense donar cap explicació i sense tenir l’obligació d’aportar garanties o avals.

El canvi ve directament recollit en una ordre ministerial d’Hisenda que es troba en informació pública i entrarà en vigor el 15 d’abril sense efectes retroactius, la qual cosa només afectarà els ajornaments presentats a partir de llavors.

L’àmbit d’aplicació de l’ordre es refereix les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament dels deutes gestionats per l’Agència Tributària i pels òrgans o organismes d’Hisenda. També s’aplicaran als tributs estatals cedits a les comunitats autònomes, que hauran d’actualitzar la xifra.

Així, no s’exigiran garanties en els deutes que no sobrepassin els 50.000€ i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament.

A l’efecte de determinar l’import de deute assenyalat, s’acumularà tant el passiu al qual es refereix la pròpia sol·licitud com la resta d’obligacions del mateix deutor per a les quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament.

El canvi afectarà beneficiosament els petits contribuents, autònoms i les petites i mitjanes empreses, en paral·lel, també sortirà guanyant l’Administració, ja que es reduiran tots els processos vinculats a l’examen de la sol·licitud d’ajornament, que suposa un cost econòmic.

Malgrat que la modificació té avantatges, es recorda que l’ordre no afectarà les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es trobin en tramitació quan es faci efectiva l’entrada en vigor.

Si necessita més informació o està interessat a ajornar o fraccionar el seu deute no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres. En Feliu Consultors el podem assessorar i ajudar en els seus tràmits.

× En què et podem ajudar?