En data d’avui, 28 de desembre, s’ha publicat en el BOE el Reial decret llei 20/2022 de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat.

Mesures establertes:

Moratòria Pèrdues Comptables. Es modifica l’apartat 1 del art 13 de la Llei 03/2020, quedant redactat com segueix.
 «1. Únicament als efectes de determinar la concurrència de la causa de dissolució prevista en l’article 363.1.e) del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, no es prendran en consideració les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 fins al tancament de l’exercici que s’iniciï l’any 2024.  

Si, excloses les pèrdues dels anys 2020 i 2021 en els termes assenyalats en l’apartat anterior, en el resultat de l’exercici 2022, 2023 o 2024 s’apreciessin pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, haurà de convocar-se pels administradors o podrà sol·licitar-se per qualsevol soci en el termini de dos mesos a comptar des del tancament de l’exercici conforme a l’article 365 de la citada Llei, la celebració de Junta per a procedir a la dissolució de la societat, tret que s’augmenti o redueixi el capital en la mesura suficient.»

Mesures en matèria energètica:

 • IVA, lliures importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural, briquetes i «pèl·lets» procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya. Es prorroga, amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència fins al 31 de desembre de 2023, s’aplicarà el tipus del 5% de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural, briquetes i «pèl·lets» procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya i el recàrrec d’equivalència serà del 0,625%;
 • Pròrroga de mesures tributàries.
  • Fins al 31 de desembre de 2023, l’aplicació del 0,5% de l’Impost Especial Sobre l’Electricitat, regulada en l’RDL 17/2021;
  • Fins al 30 de juny de 2023, l’aplicació del 4% de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d’un sol ús regulada en l’RDL 34/2022; i del 0% als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per a combatre els efectes del SARS-CoV-2, així com el recàrrec d’equivalència regulada en l’RDL 35/2020;
 • IVA, lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica. Es modifica el art 18 de la Llei 11/2022. Es prorroga fins al 31 de desembre de 2023 el tipus del 5% d’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica efectuades a favor de determinats subjectes passius;
 • Base Imposable i pagaments fraccionats de la producció energia elèctrica durant el 2023. La Base Imposable estarà constituïda per l’import total que correspongui percebre al contribuent per la producció i incorporació al sistema elèctric d’energia elèctrica, mesura en barres de central, per cada instal·lació, en el període impositiu minorada en les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant l’exercici; així mateix la producció de l’energia elèctrica, mesura en barres de central, i incorporada al sistema elèctric durant aquest període a l’efecte de calcular els pagaments fraccionats serà de zero euros;
 • Pròrroga del mecanisme de suport per a garantir la competitivitat de lindústria electrointensiva. Es prorroga fins al 30 de juny de 2023 el mecanisme establert en l’RDL 06/2022;
 • Modificació bases reguladores d’ajudes per a l’impuls econòmic de les comarques mineres del carbó. Es modifica l’apartat 2 de l’article 3 del Reial decret 675/201, segons el qual el pagament dels compromisos adquirits en aquests períodes s’estendran fins a la finalització de les actuacions, sent la data límit per al reconeixement de les ajudes el 31 de desembre de 2024;
 • IVA en determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’aliments, així com a l’efecte del recàrrec d’equivalència. Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència fins al 30 de juny de 2023:
  • S’aplicarà el 5% de l’IVA i 0,625% del recàrrec als següents productes: Els olis d’oliva i de llavors i les pastes alimentoses. Si la taxa d’inflació subjacent de març del 2023 sigui inferior al 5,5%, a partir del mes de maig s’aplicarà el 10% d’IVA i el 1,4% del recàrrec d’equivalència;
  • S’aplicarà el 0% de l’IVA i del Recàrrec d’equivalència als següents productes: El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú; les farines panificables; determinats tipus de llet; els formatges, els ous i les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari. Igual que el cas anterior, el tipus impositiu aplicable serà el 4 per cent a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,5 per cent.

Mesures de suport al sector primari

 • Ajuda extraordinària i temporal per a sufragar el preu del gasoil consumit pels productors agraris. S’aprova una ajuda extraordinària i temporal per a les persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat que utilitzin com a carburant el gasoil que tributa al tipus de l’epígraf 1.4 de l’article 50.1 de la Llei 38/1992 en l’agricultura, inclosa l’horticultura, ramaderia i silvicultura, dirigida a compensar el possible increment de costos provocats per l’augment del preu dels combustibles en 2023, derivat de la situació creada per la invasió d’Ucraïna. L’import de l’ajuda ascendirà a 0,20 euros per cada litre de gasoil adquirit en 2022 i es tramitarà de manera simultània i conjunta amb el procediment tramitat per a la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs pel gasoil;
 • Ajudes d’Estat per consum de gasoil a empreses armadores de vaixells pesquers i almadraves per a l’exercici 2023. S’aprova una ajuda d’un màxim de 120.000 euros, la qual es calcularà segons el detall de la taula del RDL. Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques que, a data 1 de gener de 2023, siguin armadors de vaixells de pesca marítima (Codi CNAE 031) amb llicència en vigor i que estiguin d’alta en la llista tercera del Registre General de Flota Pesquera i mantinguin el compliment d’aquests requisits al llarg de tot l’any 2023;
 • Ajudes d’Estat per l’increment dels costos dels agricultors per l’ús de productes fertilitzants. La quantia total màxima de l’ajuda es concedirà per hectàrea elegible, conforme a l’indicat en l’apartat 3 d’aquest article;
 • Exempció de la taxa de la pesca fresca. Estaran exempts de la taxa de la pesca fresca (T-4) durant un període de sis mesos, des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, l’armador del vaixell o embarcació pesquera, i el seu substitut, en el cas que la pesca fresca accedeixi al port per via marítima;

Mesures de suport a altres sectors i indústries

 • Ajudes a determinats serveis de transport. S’estableix un sistema d’ajudes directes als serveis de transport marítim regular de passatgers, o de passatge i càrrega rodada en règim de passatge, sobre les línies d’interès públic de competència estatal. Quant a la quantia de l’ajuda, s’estableix en 0,1375266 cèntims d’euro per cada milla navegada per tona d’arqueig brut (GT), calculada per a cadascun dels vaixells de passatge, o de passatge i càrrega rodada en règim de passatge, que operin la línia;

Ajuda extraordinària i temporal per a sufragar el preu de determinats productes energètics per a les empreses de transport per carretera que tenen dret a la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs pel gasoil d’ús professional

 •  S’aprova una ajuda extraordinària i temporal per als titulars dels vehicles que tenen dret a la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs. S’aprova una ajuda extraordinària i temporal per als titulars dels vehicles que tenen dret a la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs prevista en l’article 52 bis de la Llei 38/1992. L’import de l’ajuda ascendirà a 0,20 euros per cada litre de gasoil per a ús general utilitzat com a carburant en el motor dels vehicles citats en l’apartat 2 de l’article 52 bis de la Llei d’Impostos Especials que figurin matriculats a Espanya en els subministraments realitzats entre l’1 de gener i el 31 de març de 2023, i a 0,10 euros en els subministraments realitzats entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2023;

Ajuda directa extraordinària i temporal per a sufragar el preu de determinats productes energètics per a les empreses de transport per carretera que no es beneficiïn de la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs pel gasoil d’ús professional

 •  S’estableix un sistema d’ajudes directes per a professionals del transport terrestre per carretera que, respecte de determinats dels seus vehicles, no puguin ser beneficiaris de la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs. L’import de les ajudes es distribuirà entre les següents activitats (4932. Transport per taxi; 4939. Tipus de transport terrestre de passatgers; 4941. Transport de mercaderies per carretera; 4942. Serveis de mudança; 8690. Servei de transport sanitari de persones; 4931. Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers). L’import individual de l’ajuda es determinarà atenent el número i tipus de vehicle explotat per cada beneficiari que no sigui susceptible de beneficiar-se de la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs pel gasoil d’ús professional d’acord amb la taula que estableix la norma;

Mesures d’impuls de l’activitat i manteniment de l’estabilitat econòmica i social

 • Pròrroga inversions estrangeres directes a Espanya (art 61 i 62). Es prorroga fins al 31 de desembre de 2024 la suspensió del règim de liberalització de les inversions provinents de la Unió Europea i de l’Associació Europea de Lliure Comerç, que s’aplica a les empreses cotitzades i no cotitzades quan la inversió supera els 500 milions d’euros i suposi una participació superior al 10% de la societat adquirida;
 • Limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge. La persona arrendatària d’un contracte de lloguer d’habitatge subjecte a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans la renda dels quals hagi de ser actualitzada perquè es compleixi la corresponent anualitat de vigència dins del període comprès entre l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei i el 31 de desembre de 2023, podrà negociar amb l’arrendador l’increment que s’aplicarà en aquesta actualització anual de la renda, d’acord amb el que indica aquesta norma. Per exemple, quan es tracta d’una gran forquilla l’increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts, sense que pugui excedir del resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat a data d’aquesta actualització. Així mateix, hem de tenir en compte la pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual regulat en l’article 71;
 • Deducció per maternitat. Quan en el període impositiu 2022 s’hagués tingut dret a la deducció per maternitat i al complement d’ajuda per a la infància previst en la Llei 19/2021 en relació amb el mateix descendent, es podrà continuar practicant la deducció per maternitat a partir d’1 de gener de 2023;
 • Nova Línia directa d’ajuda a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni. S’aprova una nova línia directa d’ajuda de 200 euros de quantia a persones físiques de baix nivell d’ingressos, amb la finalitat de pal·liar l’efecte perjudicial en els preus ocasionat principalment per la crisi energètica derivada de la invasió d’Ucraïna, sempre que en 2022 haguessin percebut ingressos íntegres inferiors a 27.000,00 euros anuals, i tinguessin un patrimoni inferior a 75.000,00 euros anuals a 31 de desembre de 2022;
 • Increment extraordinari de les pensions de jubilació i invalidesa del sistema de Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva. Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i per a tot aquest any s’aprova un increment extraordinari consistent en el resultat aplicar a l’import de la pensió establert a 1 de gener de 2022 un percentatge que complementi el percentatge que resulti del que s’estableix en la Llei de Pressupostos de l’Estat per a 2023 8,5%, fins a aconseguir un percentatge total del 15%. Així mateix, el mateix increment s’aplicarà als beneficiaris de l’ingrés mínim vital;
 • Pròrroga d’ajornament de pagament de les quotes de la Seguretat Social (art 82). Durant tres mesos amb un interès del 0,5%, les empreses i els autònoms tindran la possibilitat d’ajornar el pagament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, la meritació de la qual tingui lloc en els mesos de gener a març de 2023, en el cas d’empreses, i entre els mesos de febrer a abril de 2023, en el cas de treballadors autònoms que, en tots dos casos, desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942) i es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social;
 • Jubilació activa millorada. S’introdueix una nova disposició transitòria trentena cinquena en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, segons la qual es permetrà que els professionals sanitaris d’atenció primària, metges de família i pediatres en edat de jubilació puguin continuar durant els pròxims 3 anys compatibilitzant el 75% de la seva pensió amb el servei;
 • Pròrroga del contracte rellevo en la indústria manufacturera. Fins al 31 de desembre de 2023, es continuarà aplicant la regulació per a la modalitat de jubilació parcial amb simultània celebració de contracte de relleu, vigent amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, d’actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, a pensions causades abans de l’1 de gener de 2024;
 • Ajornament reemborso de de ajudes o de préstecs concedits per l’Administració General de l’Estat. Podran sol·licitar l’ajornament i/o fraccionament d’aquestes, en els termes que es recullen en la norma, durant els exercicis 2021, 2022 i 2023, sempre que la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i les mesures adoptades per a controlar la seva propagació, així com les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna, hagin provocat períodes d’inactivitat de l’obligat al pagament, reducció en el volum de les seves vendes, increments significatius en els seus costos de producció o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor;

Mesures de suport per a la reparació dels danys i per a la reconstrucció econòmica i social de l’illa de La Palma

 •  Obertura de nou termini de sol·licitud de les mesures de suspensió d’obligacions de pagament d’interessos i principal per a préstecs. Aquells deutors que haguessin sol·licitat la suspensió de les seves obligacions o la pròrroga de la mateixa en virtut del que es disposa en la disposició addicional quarta del del Reial decret llei 20/2021, de 5 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de l’illa de La Palma podran sol·licitar, fins al 30 de gener de 2023, una suspensió addicional de sis mesos de les seves obligacions de pagament derivades dels contractes de préstec o crèdit amb o sense garantia hipotecària;
 • Pròrroga dels beneficis fiscals establerts en l’Impost sobre Béns immobles i en l’Impost sobre Activitats Econòmiques per a l’illa de La Palma. Es prorroguen per a l’exercici 2022 els beneficis fiscals establerts en l’Impost sobre Béns immobles i en l’Impost sobre Activitats Econòmiques per l’article 25 del Reial decret llei 20/2021, de 5 d’octubre;
 • Pròrroga dels expedients de regulació temporal d’ocupació vinculats a la situació de força major temporal en el supòsit d’empreses i persones treballadores de les illes Canàries afectades per l’erupció volcànica registrada en la zona de Cimera Vella i pròrroga cessi d’activitat. Seran aplicables fins al 30 de juny de 2023 els expedients de regulació temporal d’ocupació als quals es refereix la disposició addicional quarta del Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer. Així mateix, des de l’1 de gener de 2023, els treballadors autònoms que vinguessin percebent el 31 de desembre de 2022, les prestacions per cessament d’activitat com a conseqüència directa de l’erupció volcànica continuaran percebent-les, sense que es computin, a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts, els sis mesos de prestació de cessament d’activitat prevista en aquest apartat;

Altres mesures urgents

 •  Avals ICO. Els crèdits derivats dels avals públics regulats en aquesta disposició, entre altres disposicions que marca la norma, tindran la consideració de crèdit financer, als efectes previstos en la Llei Concursal, incloent-hi la formació de classes i l’exoneració del passiu insatisfet, sense perjudici del que es preveu en l’apartat 4 de la present disposició addicional. Aquests crèdits tindran el rang de crèdit ordinari, sense perjudici de l’existència d’altres garanties atorgades al crèdit principal avalat, en què ostentarà almenys el mateix rang en ordre de prelació als drets corresponents a la part del principal no avalat. Així mateix, haurem de tenir en consideració la disposició transitòria tercera, segons la qual serà aplicable als concursos de creditors declarats a partir d’aquesta data; als plans de reestructuració que es negociïn i a les sol·licituds d’homologació que s’hagin presentat a partir d’aquesta data; a les propostes de conveni que s’haguessin presentat a partir d’aquesta data; i als concursos consecutius a un acord de refinançament o a un acord extrajudicial de pagaments que es declarin a partir d’aquesta data;

Entrada en vigor (Disposició final quarta). Aquest reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

× En què et podem ajudar?