Mitjançant el Reial Decret Llei 4/2023 d’11 de maig, s’articulen determinades mesures dirigides a fer costat al sector agrari que travessa diverses dificultats econòmiques a causa de la sequera.

  • Exempció en l’IBI de 2023 per a béns immobles afectes a les explotacions agrícoles i ramaderes els titulars de les quals acreditin determinades disminucions en els seus rendiments nets.
  • No tributació en l’Impost de societats de les ajudes de la política agrària comuna denominades “ecorregímenes”, per venir motivades pel clima i el medi ambient.
  • Exempció en 2023 del cànon de regulació i de la tarifa d’utilització de l’aigua (Llei d’Aigües) als usuaris que han sofert restriccions en les dotacions per efecte de la sequera.
  • Nova regulació del cànon de control d’abocaments, així com del cànon de regulació i tarifa d’utilització de l’aigua (Llei d’Aigües).
  • Exempció en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per a les Societats de Garantia Recíproca per la formació de determinats contractes d’aval.
× En què et podem ajudar?