Reial decret 249/2023, pel qual es modifiquen el Reglament de revisió en via administrativa, el Reglament General de Recaptació, el Reglament d’aplicació dels tributs; el Reglament de l’Impost sobre Successions i Donacions, el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el Reglament de l’Impost de societats. El Reial Decret desenvolupa les modificacions legals dutes a terme per la llei 11/2011 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

 

 1. Modificació del Reglament en matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial decret 520/2005, de 13 de maig

Es modifiquen els articles 25, 42, 44 i 46 per a establir que en matèria de revisió en via administrativa la reiteració de les sol·licituds d’ajornament, fraccionament, compensació, suspensió o pagament en espècie no impedirà l’inici del període executiu quan anteriorment s’hagués denegat una altra sol·licitud prèvia, respecte del mateix deute tributari.

 

 1. Modificació del Reglament en matèria de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol

Es modifiquen diversos articles, en concret el 40, 52 i 56 per a reconèixer que la reiteració de les sol·licituds d’ajornament, fraccionament, compensació, suspensió o pagament en espècie no impedirà l’inici del període executiu quan anteriorment s’hagués denegat una altra sol·licitud prèvia, respecte del mateix deute tributari.

3. Modificació del Reglament en matèria d’aplicació dels tributs aprovat pel Reial Decret 1065/2007, del 27 de juliol

Censos tributaris en l’àmbit de competències de l’Estat

 • Es regula la formació del Registre d’extractors de dipòsits fiscals de productes inclosos en els àmbits objectius dels Impostos sobre l’Alcohol i Begudes Derivades o sobre Hidrocarburs.
 • Estarà integrat per les persones o entitats, qualsevol que sigui la seva condició, que extreguin dels dipòsits fiscals els productes inclosos en els àmbits objectius dels citats impostos sobre l’Alcohol i Begudes Derivades o sobre Hidrocarburs. La inclusió en aquest Registre, que formarà part del Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors, es realitzarà prèvia sol·licitud de l’interessat, en la forma prevista per a la declaració d’alta o de la modificació de dades censals. L’extracció és produirà sempre que es produeixi l’abandó del règim de dipòsit diferent del duaner i, consegüentment, es determini per a l’extractor la meritació d’una operació assimilada a la importació de béns de l’IVA.
 • Igualment, s’entendrà a aquest efecte extracció, i s’exigirà la inscripció en aquest Registre de la persona o entitat que el realitzi, quan es produeixi una sortida en règim suspensiu amb destinació a un altre dipòsit fiscal. No s’exigirà el registre quan el lliurament efectuat per l’extractor després de l’extracció que ultimi el règim de dipòsit diferent del duaner estigui exempta de l’Impost sobre el Valor Afegit.
 • En aquells casos en els quals una persona o entitat autoritzi una altra a la retirada de productes, l’autoritzat també haurà d’inscriure’s en el Registre d’extractors.
 • La inclusió en aquest Registre, que formarà part del Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors, es realitzarà prèvia sol·licitud de l’interessat, especificant el tipus de producte al qual es refereixi, en la forma prevista per a la declaració d’alta o de modificació de dades censals.
 • El Registre territorial de l’Impost sobre Gasos Fluorats d’Efecte d’hivernacle estarà integrat per les persones i entitats a què es refereix Reglament de l’Impost sobre els Gasos Fluorats d’Efecte d’hivernacle.
 • El Registre territorial de l’Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables estarà integrat per les persones o entitats a les quals es refereix la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.
 • El Registre territorial de l’Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus estarà integrat per les persones o entitats a les quals es refereix la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

 

Obligació d’informar sobre valors, assegurances i rendes

S’afegeixen noves obligacions d’informació a les entitats que siguin dipositàries de valors mobiliaris que hauran de subministrar a l’Administració tributària, mitjançant la presentació d’una declaració anual, la següent informació respecte dels valors en elles dipositats:

 • Nom i cognoms i número d’identificació fiscal dels prenedors d’una assegurança de vida a 31 de desembre, amb indicació del seu valor de rescat a aquesta data o, en el seu cas, amb indicació del valor de la provisió matemàtica a 31 de desembre.
 • En cas de percepció de rendes temporals o vitalícies que derivin d’una assegurança de vida, s’informarà del nom i cognoms i número d’identificació fiscal del perceptor de la renda a 31 de desembre, tret que el prenedor de l’assegurança sigui persona diferent del perceptor de la renda i conservi el dret de rescat, i en aquest cas s’informarà del nom i cognoms i número d’identificació fiscal del prenedor en la citada data. En aquests supòsits, s’indicarà el valor de rescat a 31 desembre o, en el seu cas, el valor de la provisió matemàtica en la citada data.

 

Obligació d’informar sobre saldos en monedes virtuals (les primeres declaracions relatives a aquesta obligació d’informació s’hauran de presentar a partir d’1 de gener de 2024 respecte de la informació corresponent a l’any immediat anterior).

 • Les persones i entitats residents a Espanya i els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l’estranger, que proporcionin serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, ja es presti aquest servei amb caràcter principal o en connexió amb una altra activitat, vindran obligades a presentar una declaració informativa anual referent a la totalitat de les monedes virtuals que mantinguin custodiades, en els termes que estableixi l’ordre ministerial per la qual s’aprovi el model corresponent.
 • La informació a subministrar a l’Administració tributària comprendrà el nom i cognoms o raó social o denominació completa, domicili i número d’identificació fiscal de les persones o entitats als qui corresponguin en algun moment de l’any les monedes virtuals, ja sigui com a titulars, autoritzats o beneficiaris, i els saldos a 31 de desembre. La informació relativa als saldos inclourà, per a cada moneda virtual, el tipus de moneda virtual, el nombre d’unitats de moneda virtual a 31 de desembre i la seva valoració en euros.
 • Per a efectuar la valoració en euros, els subjectes obligats prendran la cotització a 31 de desembre que ofereixin les principals plataformes de negociació o llocs web de seguiment de preus o, en defecte d’això, proporcionaran una estimació raonable del valor de mercat en euros de la moneda virtual a 31 de desembre. Referent a això, s’indicarà la cotització o valor utilitzat per a efectuar tal valoració. Així mateix, s’haurà d’informar dels saldos a 31 de desembre de moneda fiduciària que, en el seu cas, mantinguin per compte de tercers, respecte dels quals proporcionaran les mateixes dades identificatives del seu titular, autoritzat o beneficiari a què es refereix el primer paràgraf d’aquest apartat, així com la seva valoració en euros quan la moneda sigui diferent de l’euro.
 • En el cas que amb anterioritat a 31 de desembre les persones o entitats a informar haguessin deixat de mantenir custodiades les monedes virtuals la informació a subministrar es referirà a la data en la qual s’hagués produït tal circumstància.

 

Obligació d’informar sobre operacions amb monedes virtuals (la primera declaració relativa a l’obligació d’informar sobre aquestes operacions amb monedes virtuals s’haurà de presentar a partir d’1 de gener de 2024 respecte de les operacions realitzades des del 25 d’abril de 2023).

 • Les persones i entitats residents a Espanya i els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l’estranger, que proporcionin serveis de canvi entre monedes virtuals i moneda fiduciària o entre diferents monedes virtuals, mitjancin de qualsevol forma en la realització d’aquestes operacions o proporcionin serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, vindran obligades a presentar una declaració informativa anual referent a les operacions d’adquisició, transmissió, permuta i transferència de monedes virtuals, sigui com sigui la contraprestació pactada, en el seu cas, així com els cobraments i pagaments realitzats en aquestes monedes, en les quals intervinguin o mediïn, en els termes que estableixi l’ordre ministerial per la qual s’aprovi el model corresponent.
 • No s’entendran incloses les persones o entitats l’activitat de les quals es limiti a l’assessorament sobre monedes virtuals, a la mera posada en contacte de les parts interessades a efectuar operacions amb monedes virtuals o a la simple atenció d’ordres de cobrament i pagament en moneda fiduciària de les persones o entitats que proporcionin serveis de canvi entre monedes virtuals i moneda fiduciària o entre diferents monedes virtuals o serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, o dels seus clients.
 • La informació a subministrar comprendrà el nom i cognoms o raó social o denominació completa, domicili i número d’identificació fiscal dels subjectes que efectuïn les operacions d’adquisició, transmissió etc.
 • Respecte de cada operació, la informació a subministrar a l’Administració tributària comprendrà el tipus d’operació, la data de l’operació, el tipus i el nombre d’unitats de moneda virtual adquirida, transmesa, permutada o transferida, el valor en euros pel qual s’efectua l’operació i, en el seu cas, les comissions i despeses associades a l’operació i que vagi a percebre el subjecte obligat a proporcionar la informació.
 • En el cas que existeixi contraprestació i el subjecte obligat a proporcionar la informació sigui qui la satisfaci o percebi, mitjanci en la seva percepció o lliurament o tingui coneixement d’ella, s’informarà així mateix de si aquesta consisteix en moneda fiduciària, en una altra moneda o actiu virtual, en béns o serveis o en una combinació de les anteriors. Quan l’operació no porti aparellada contraprestació en moneda fiduciària íntegrament, i, per tant, resulti necessari efectuar la valoració de l’operació en euros, els subjectes obligats prendran la cotització que ofereixin les principals plataformes de negociació o llocs web de seguiment de preus en la data en la qual s’hagi efectuat l’operació o, en defecte d’això, proporcionaran una estimació raonable del valor de mercat en euros de la moneda virtual en la data en la qual s’hagi efectuat l’operació. Referent a això, s’indicarà la cotització o valor utilitzat per a efectuar tal valoració.
 • Les persones i entitats residents a Espanya i els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l’estranger, que realitzin ofertes inicials de noves monedes virtuals, vindran també obligades a presentar aquesta declaració informativa anual amb la informació que sobre operacions de transmissió però referent als lliuraments de noves monedes virtuals que efectuïn a canvi d’altres monedes virtuals o de moneda fiduciària, en els termes que estableixi l’ordre ministerial per la qual s’aprovi el model corresponent.
 • No obstant això, quan les ofertes inicials de noves monedes virtuals es realitzin amb la intermediació d’algun dels subjectes obligats a informar de transmissions de monedes, la declaració informativa anual haurà de realitzar-la aquest últim, qualsevol que sigui la residència de la persona o entitat que realitzi l’oferta inicial de noves monedes virtuals, i inclourà la identificació d’aquesta i la informació referent a totes les operacions que s’efectuïn, en el seu cas, en el marc d’aquesta oferta inicial, en els termes que estableixi l’ordre ministerial per la qual s’aprovi el model corresponent.

 

Obligació d’informar sobre les monedes virtuals situades a l’estranger (les primeres declaracions relatives a aquesta obligació d’informació s’hauran de presentar a partir d’1 de gener de 2024 respecte de la informació corresponent a l’any immediat anterior).

 • Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, vindran obligats a presentar una declaració informativa anual referent a la totalitat de les monedes virtuals situades a l’estranger de les quals se sigui titular, o respecte de les quals es tingui la condició de beneficiari, autoritzat o d’alguna altra forma s’ostenti poder de disposició, o de les quals se sigui titular real conforme a l’assenyalat en l’últim paràgraf d’aquest apartat, custodiades per persones o entitats que proporcionen serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, a 31 de desembre de cada any.
 • Aquesta obligació també s’estén als qui hagin estat titulars, autoritzats, o beneficiaris de les citades monedes virtuals, o hagin tingut poders de disposició sobre aquestes, o hagin estat titulars reals en qualsevol moment de l’any a què es refereixi la declaració i que haguessin perdut aquesta condició a 31 de desembre d’aquest any.
 • En aquests supòsits, la informació a subministrar serà la corresponent a la data en la qual aquesta extinció es va produir. A aquest efecte, s’entendrà per titular real qui tingui aquesta consideració d’acord amb el que es preveu en la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, respecte de les monedes virtuals.
 • Les monedes virtuals s’entendran situades a l’estranger quan la persona o entitat o establiment permanent que les custodiï proporcionant serveis per a salvaguardar les claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir aquestes monedes no estigués obligat a presentar l’obligació d’informació sobre saldos o moviments de monedes que tenen les persones o entitats residents a Espanya.
 • La informació a subministrar a l’Administració tributària comprendrà:
 • El nom i cognoms o la raó social o denominació completa i, en el seu cas, número d’identificació fiscal del país de residència fiscal de la persona o entitat que proporciona serveis per a salvaguardar les claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir les monedes virtuals, així com el seu domicili o adreça del seu lloc web.
 • La identificació completa de cada tipus de moneda virtual.
 • Els saldos de cada tipus de moneda virtual a 31 de desembre expressats en unitats de moneda virtual i la seva valoració en euros. Per a efectuar la valoració en euros, els subjectes obligats prendran la cotització a 31 de desembre que ofereixin les principals plataformes de negociació o llocs web de seguiment de preus o, en defecte d’això, proporcionaran una estimació raonable del valor de mercat en euros de la moneda virtual. Referent a això, s’indicarà la cotització o valor utilitzat per a efectuar tal valoració.
 • La informació sobre saldos a 31 de desembre haurà de ser subministrada per qui tingués la condició de titular, beneficiari, autoritzat o per qui d’alguna altra forma ostenti poder de disposició sobre les citades monedes virtuals o tingui la consideració de titular real a aquesta data. La resta de titulars, beneficiaris, autoritzats, persones amb poders de disposició o titulars reals hauran d’indicar els saldos de les monedes virtuals en la data en la qual van deixar de tenir tal condició.
 • L’obligació d’informació no resultarà d’aplicació respecte de les següents monedes virtuals:
 • L’Administració de l’Estat i altres organismes públics.
 • Aquelles de les quals siguin titulars persones jurídiques i altres entitats residents en territori espanyol, així com establiments permanents a Espanya de no residents, registrades en la seva comptabilitat de manera individualitzada i identificades per la seva denominació, valor i entitat de custòdia i país o territori en què estiguin situades.
 • Aquelles de les quals siguin titulars les persones físiques residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i portin la seva comptabilitat d’acord amb el que es disposa en el Codi de Comerç, registrades en aquesta documentació comptable de manera individualitzada i identificades per la seva denominació, valor i entitat de custòdia i país o territori en què estiguin situades.
 • No existirà obligació d’informar sobre cap moneda virtual quan els saldos a 31 de desembre valorats en euros no superin, conjuntament, els 50.000 euros. En cas de superar-se aquest límit conjunt haurà d’informar-se sobre totes les monedes virtuals.
 • Aquesta obligació haurà de complir-se entre l’1 de gener i el 31 de març de l’any següent a aquell al qual es refereixi la informació a subministrar.
 • La presentació de la declaració en els anys successius només serà obligatòria quan el saldo conjunt hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte del qual va determinar la presentació de l’última declaració.

Obligació d’informació sobre valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l’estranger

 • En relació amb la informació a subministrar sobre les assegurances de vida o invalidesa, quan el prenedor no tingui la facultat d’exercir el dret de rescat total a 31 de desembre, s’indicarà el valor de la provisió matemàtica a aquesta data. No s’aplicarà a les assegurances temporals que únicament incloguin prestacions en cas de defunció o invalidesa o altres garanties complementàries de risc.
 • Les rendes temporals o vitalícies de les quals siguin beneficiaris a 31 de desembre, a conseqüència del lliurament d’un capital en diners, de drets de contingut econòmic o de béns mobles o immobles, a entitats situades a l’estranger, amb indicació del seu valor de capitalització a aquesta data. En cas que el prenedor de l’assegurança sigui persona diferent del beneficiari de la renda i conservi el dret de rescat, serà aquest prenedor el que subministrarà a l’Administració tributària la citada informació.

Requisits de la certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries

S’afegeix nous supòsits pel qual s’estendran els certificats a un obligat tributari d’estar al corrent de les obligacions tributàries: haver presentat les autoliquidacions que, en el seu cas, corresponguin pels impostos especials, l’Impost sobre els Gasos Fluorats d’Efecte d’hivernacle, l’Impost sobre el valor de la

producció de l’energia elèctrica, l’Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleó elèctrica, l’Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades, l’Impost sobre el valor de l’extracció de gas, petroli i condensats, l’Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables i l’Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus.

Càlcul dels interessos de demora en devolucions determinades

Quan s’acordi la devolució, si la devolució per un procediment d’inspecció, no es computaran, per al càlcul dels interessos de demora, els dies en què l’Administració no va poder efectuar actuacions i va estar suspès el termini per a atendre els requeriments per petició expressa de l’obligat tributari, o quan s’amplia el termini del procediment en el cas que l’obligat manifesti que no té o no portarà la informació sol·licitada, o no l’aporta íntegrament en el termini concedit.

Revocació del número d’identificació fiscal

 • Es podrà revocar el NIF en altres actuacions i procediments d’aplicació dels tributs, no sols en les actuacions de comprovació censal.
 • Es reconeix una nova causa de revocació del NIF: per incompliment, durant 4 exercicis consecutius, de l’obligació de dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil, i només es podria rehabilitar si aquest NIF es constata la seva esmena.

Entrada i reconeixement de finques

 • En l’àmbit de la AEAT, quan l’obligat tributari o la persona sota la custòdia de la qual es trobessin els esmentats llocs s’oposés a l’entrada dels funcionaris d’inspecció, es precisarà d’un acord d’entrada del delegat o del director de departament del qual depengui l’òrgan actuant, sense perjudici de l’adopció de les mesures cautelars que procedeixin (anteriorment s’exigia “autorització escrita”).
 • En l’àmbit de la Direcció General del Cadastre l’acord correspondrà al Director General.

Tramitació de les actes de disconformitat

Es flexibilitza la formalització de l’informe ampliatiu en el cas de les actes per disconformitat, de manera que aquest podrà emetre’s quan sigui necessari per a completar la informació d’aquestes actes, en haver-se eliminat en la llei el seu caràcter preceptiu.

 

 1. Modificació del Reglament de l’Impost sobre Successions i Donacions aprovat pel Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre

Obligació real de contribuir

S’adequa la normativa interna a l’ordenament comunitari, amb la finalitat que els residents en Estats membres de la Unió Europea o d’Estats que formin part de l’Espai Econòmic Europeu amb normativa sobre assistència mútua en matèria d’intercanvi d’informació tributària i de recaptació no necessitin nomenar representants a Espanya davant l’Administració Tributària en relació amb les seves obligacions per aquest Impost.

 

 1. Modificació del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre

Terminis per a la remissió electrònica dels registres de facturació (entra en vigor l’1 de juliol de 2023 i s’aplicarà respecte d’ajustos que hagin d’incloure’s en les autoliquidacions corresponents a períodes impositius que s’iniciïn a partir d’aquesta data).

En els casos en els quals no procedeixi l’emissió de factura rectificativa i hagi d’anotar-se en el llibre registro de factures expedides les regularitzacions o ajustos de la base imposable i quota calculades inicialment en operacions acollides al règim especial de les agències de viatges o al règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, conseqüència de descomptes o altres circumstàncies posteriors a la meritació de l’operació, el registre d’aquestes anotacions haurà de realitzar-se abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagin advertit aquestes regularitzacions o ajustos.

 

 1. Modificació del Reglament de l’Impost sobre la Renda aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març

Autoliquidació i ingrés

S’especifica que per a poder realitzar el fraccionament especial en dos pagaments del deute resultant de l’autoliquidació, un primer del 60 per 100 i l’altre pel 40 per 100 restant, serà necessari que la declaració es presenti dins del termini establert i que s’efectuï l’ingrés en aquest termini del 60 per 100 del deute tributari resultant de l’autoliquidació. La conseqüència de la falta del pagament de dita 60 per 100 iniciarà el període executiu per la totalitat de l’import a ingressar resultant de l’autoliquidació.

Rendes subjectes a retenció o ingrés a compte

 • Com en la llei de l’Impost ja es va homogeneïtzar la fiscalitat dels fons d’inversió i de societats d’inversió cotitzades amb les institucions d’inversió col·lectiva equivalents constituïdes en altres Estats, s’estén el tractament uniforme a l’exclusió de retenció de les guany patrimonials generals en el seu reemborsament o transmissió.

 

 1. Modificació del Reglament de l’Impost de societats aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 de juliol

Rendes subjectes a retenció o ingrés a compte

Es produeix la mateixa modificació que la de l’apartat anterior però respecte a l’Impost de societats.

 1. Registre d’extractors de dipòsits fiscals de productes inclosos en els àmbits objectius dels Impostos sobre l’Alcohol i Begudes Derivades o sobre Hidrocarburs

Els operadors d’hidrocarburs que es trobin en el llistat d’operadors a l’engròs de productes petrolífers gestionat per la Subdirecció General d’Hidrocarburs i Nous Combustibles de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i les persones i entitats que figurin identificades com a destinatàries de la repercussió de les quotes dels Impostos Especials sobre l’alcohol i begudes alcohòliques en les declaracions informatives de quotes repercutides previstes en l’Ordre HAP/779/2013, de 30 d’abril, per la qual s’aprova el model 548 «Impostos Especials de Fabricació. Declaració informativa de quotes repercutides», presentades l’any 2022, es consideraran inclosos en el Registre d’extractors de dipòsits fiscals de productes inclosos en els àmbits objectius dels Impostos sobre l’Alcohol i Begudes Derivades o sobre Hidrocarburs, amb referència a l’un o l’altre tipus de productes, en el moment d’entrada en vigor de la regulació relativa a aquest Registre. A aquest efecte rebran d’ofici l’alta en aquest Registre, sense perjudici de les comprovacions que posteriorment procedeixi realitzar.

× En què et podem ajudar?