Aquest dimecres 23 de desembre ha sigut publicat al BOE el Real Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre que fixa regulacions en matèria de: arrendaments de locals de negoci.

Les mesures es diferencien en:

Si es tracta de grans tenidors (persona física o jurídica amb més de 10 immobles urbans o més de 1.500m2 construïts). Si l’arrendatari ho sol•licita l’arrendador de forma expressa ha d’optar per:

• Reducció del 50% la renda pel temps que duri l’estat d’alarma amb un màxim de 4 mesos

• Moratòria del pagament de la renda pel temps que duri l’estat d’alarma amb un màxim de 4 mesos a retornar-se en les rendes dels 2 anys següents

Si es tracta de la resta de tenidors, s’impulsen els pactes voluntaris de reducció o moratòria. Es fixa que podrà disposar-se de la fiança per fer front als pagaments ajornats o reduïts.

o Els arrendataris que poden sol•licitar aquestes mesures són autònoms i PiMES

– Mesures en matèria de cotització per ERTE’s prorrogats fins al 31/01/2021 per determinades activitats de turisme, hostaleria i comerç

o Les empreses que estiguin d’ERTE i formin part d’uns IAE’s determinats (art 7 RDL) quedaran exonerades de l’aportació empresarial a la SS sempre que es compleixin uns requisits. L’exoneració va del 75% al 85% sobre l’aportació empresarial

– S’estableix la possibilitat d’ajornar deutes tributaris de declaracions i autoliquidacions que el termini de presentació finalitzi a l’abril del 2021 (1T 2021)
o Permeten ajornar IVA, retencions, pagaments fraccionats, etc.
o 6 mesos sense interessos
o Límit de garantia de 30.000 euros

Pel que fa les mesures en l’IRPF:

– S’estableixen mesures per el còmput d’estimació objectiva.

– Es fixa la DA 49º en la que s’admet que la rebaixa pactada amb l’arrendatari de forma voluntària pugui computar-se com una despesa deduïble per als mesos de gener, febrer i març 2021 que serà aplicable en la renda del 2021 (no serà d’aplicació per als grans tenidors).

– Es redueix de 6 a 3 mesos les quantitats degudes i considerades com a saldos de dubtós cobrament.

– Es flexibilitzen els requisits del xec restaurant admetent que el servei d’hostaleria es presti fora d’un local (take away o entregues)

Pel que fa a les mesures en l’IS:

o Es redueix de 6 a 3 mesos el termini que ha de transcórrer perquè un crèdit pugui ser considerat com a insolvència de deutors i per tant deduïble.

× En què et podem ajudar?