MESURES URGENTS PER ESTIMULAR LA PROMOCIÓ D’HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL I NOVES MODALITATS D’ALLOTJAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER

El Decret llei s’estructura en quatre articles, una disposició derogatòria i una disposició final.

El Decret llei impulsa l’habitatge de lloguer a Catalunya, regula jurídicament una nova tipologia habitacional i actualitza els preus dels mòduls de l’habitatge de protecció oficial per estimular-ne la construcció.

Pel que fa a la nova tipologia habitacional, el Decret llei regula els allotjaments amb espais comuns complementaris. Aquests es caracteritzen perquè, malgrat tenir una superfície de l’espai privatiu inferior a la fixada per a la resta de tipologies d’habitatge, la suma de l’espai privat i la part proporcional que li correspon dels espais comuns complementaris no pot ser inferior a la superfície mínima establerta a la normativa d’habitabilitat.

Els espais comuns complementaris queden definits com els espais d’ús compartit d’un edifici, diferents dels elements comuns obligatoris per la normativa que complementen l’ús i gaudi dels espais privats.

Així mateix, en aquesta nova tipologia d’habitatges es prohibeix la divisió en propietat horitzontal.
El Decret llei estableix les condicions mínimes d’habitabilitat dels espais comuns complementaris dels habitatges i de la part privativa d’aquests allotjaments fins que s’adapti a la nova normativa el Decret que les regulava fins ara. En relació amb les superfícies mínimes dels allotjaments, manté les establertes reglamentàriament, si bé, mitjançant les noves previsions, part de la superfície es pot destinar a espais comuns complementaris.

Les condicions que han de complir els espais privats d’aquests habitatges amb espais comuns són:

• L’espai privatiu ha de tenir una superfície útil interior mínima de 24 m2 i els espais comuns complementaris una superfície útil mínima de 6 m2 per allotjament. La suma d’ambdues superfícies útils no pot ser inferior a 36 m2.
• En el cas d’allotjaments dotacionals mitjançant un habitatge complet, la superfície útil interior no pot ser inferior a 30 m2.
• Quan l’estança privativa sigui un únic espai, aquest ha de permetre la compartimentació d’una habitació de 6 m².
Pel que fa als espais comuns complementaris, han de complir els requisits següents:
• Han de tenir una superfície superior a 6 m2 útils i s’hi ha de poder inscriure un cercle de 2,45 m de diàmetre.

• Han de garantir ventilació i il•luminació natural.

• La superfície mínima del conjunt d’espais que integren la zona d’ús comú, sala d’estar, menjador, cuina no pot ser inferior a 4 m2 per persona, amb un mínim de 20 m² per habitatge.

Es modifica la Llei d’urbanisme per facilitar les condicions urbanístiques per a la seva implantació, equiparant-los als habitatges de protecció pública i aquest nou tipus d’habitatge pot construir-se en sòl destinat pel planejament urbanístic a usos d’habitatge.

D’altra banda, el text també actualitza els preus de venda i les rendes màximes dels habitatges amb protecció oficial no regits pel sistema de determinació de preus i rendes establerts pel Decret llei 17/2019, per garantir-ne la viabilitat i facilitar-ne la construcció.

Així, es regulen els preus de venda i les rendes màximes que regiran per als habitatges amb protecció oficial de règim general i especial que es qualifiquin a partir de l’entrada en vigor del Decret llei i que estiguin subjectes al sistema de determinació de preus de venda i de rendes màximes establert pel règim anterior.

El Decret llei incorpora un quadre amb els preus i rendes dels habitatges i els seus annexos, distingint els imports entre règim general i especial en les quatre zones que determina el Pla per al dret a l’habitatge.

Els preus i les rendes s’actualitzaran automàticament l’1 de gener de cada any, començant l’1 de gener de 2022, menys les rendes concertades d’acord amb la variació percentual experimentada per l’índex de preus al consum en la data de l’actualització. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha de publicar anualment les rendes i els preus màxims actualitzats.

El Decret estableix que el lloguer dels habitatges protegits ja construïts es mantindrà en el preu inicial i únicament es podrà incrementar d’acord amb les actualitzacions de l’IPC.

L’entrada en vigor del Decret llei: 12/12/2020.

× En què et podem ajudar?