Tal i com ja es va informar anteriorment, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 3 de setembre de 2014, va declarar contrària a l’ordenament comunitari la normativa espanyola que regula l’impost sobre successions i donacions de no residents, ja que existia un tracte discriminatori entre els residents i no residents a l’hora d’aplicar les corresponents reduccions fiscals.

En virtut d’aquesta sentència, que va fer modificar la Disposició Addicional Segona de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i donacions, els contribuents no residents, que siguin residents en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, que adquireixin béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, poden aplicar la regulació autonòmica del causant i no l’estatal, així com, en el cas de donacions, la normativa pròpia de la comunitat Autònoma a on radiquin els béns immobles adquirits.

Es va destacar llavors la possibilitat dels contribuents no residents afectats, de sol•licitar la devolució de l’excés ingressat en concepte de l’impost sobre successions i donacions de no residents, ingressat en el seu dia en un termini de quatre anys. Aquest fet ha quedat refermat per una recent consulta de la Direcció General de Tributs (DGT), amb efectes vinculants, que accepta l’aplicació d’aquesta regulació més beneficiosa, amb efectes retroactius, a un fet imposable de l’any 2013.

 

× En què et podem ajudar?