Reial Decret-llei 13/2022, de 26 de juliol, pel que s’estableix un nou sistema de cotització pels treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció pel cessament d’activitat: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf

Aquest Reial Decret-Llei amb entrada en vigor el 1 de gener de 2023 estableix que en els pròxims 3 anys s’anirà desenvolupant progressivament un sistema de 15 trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l’autònom, com a transició al model definitiu de cotitzacions per ingressos reals que es produirà com a molt tard en 9 anys.

Destacar:

  • Els rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en exercici de l’activitat i necessaris per a l’obtenció d’ingressos de l’autònom. Sobre aquesta quantitat, s’aplica addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% per als autònoms societaris). El resultat seran els rendiments nets i aquesta serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.
  • S’habilita un sistema que permet als autònoms canviar la seva quota en funció de la seva previsió d’ingressos nets (descomptant els costos de desenvolupar la seva activitat) fins a sis vegades a l’any (1 de març; 1 de maig; 1 de juliol; 1 de setembre; 1 de novembre; 1 de gener de l’any següent -actualment poden modificar fins a 4 vegades a l’any-). Al final de l’exercici fiscal i una vegada coneguts els rendiments nets anuals, es regularitzaran les cotitzacions, retornant-se o reclamant-se quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre de l’indicat per les previsions durant l’any.
  • Serà necessària una declaració de previsió dels rendiments econòmics nets en la sol·licitud d’alta: haurà de realitzar-se una previsió dels rendiments econòmics nets durant l’any natural en el qual es produeixi l’alta per la seva activitat econòmica o professional, de manera directa i/o per la seva participació en la societat o comunitat de béns que determini la seva inclusió en el règim especial que correspongui (a excepció de membres d’instituts de vida consagrada de l’Església de membres d’instituts de vida consagrada de l’Església Catòlica i treballadors per compte propi inclosos en els grups segon i tercer de cotització del Règim Especial de Treballadors de la Mar).
  • Les quotes mensuals a la Seguretat Social aniran des dels 230€ al mes als 500€ al mes en 2023 i dels 200€ al mes als 590€ al mes en 2025, sempre en funció dels rendiments nets.
  • En termes percentuals, els autònoms amb ingressos més baixos experimentaran una reducció de la seva quota de més del 30% respecte a l’actual. Els treballadors autònoms amb rendiments per sota del SMI, entre els quals abunden joves i dones, pagaran quotes entre 200 i 260 euros al mes en 2025. Aquest any, els trams de rendiment mitjà tindran quotes entre 290 i 294 euros mensuals i els qui guanyen més de 6.000 euros al mes, 590 euros.
  • Es fixa una quota bonificada per als nous autònoms de 80€ durant dotze mesos, extensible a altres dotze mesos addicionals quan els ingressos nets continuen sent baixos.

Si necessites més informació sobre el nou sistema de cotització, no dubtis en contactar amb nosaltres!

× En què et podem ajudar?