A partir de 2023 els treballadors autònoms hauran d’establir la seva base de cotització tenint en compte els rendiments nets de la seva activitat i, per tant, ja no podran triar aquesta base de cotització lliurement.

Els treballadors autònoms hauran de comunicar a la Seguretat Social una previsió dels rendiments nets que esperin obtenir en l’exercici de les seves activitats econòmiques. En funció d’aquesta previsió, l’autònom triarà la base de cotització que li correspongui d’acord amb els 15 nous trams (tres trams reduïts per a autònoms amb ingressos inferiors al S.M.I. i 12 trams generals), on s’estableix una base mínima i una base màxima.

Cada dos mesos serà possible canviar de tram per a adaptar la cotització als ingressos.

Els treballadors per compte propi que a 31 de desembre de 2022 vinguessin cotitzant per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments podran mantenir aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, sempre que, en aquest segon cas, la base triada resulti igual o superior a la que correspondria per raó dels seus rendiments.

S’introdueix una quota reduïda de 80 euros mensuals per a autònoms que inicien la seva activitat i que substituirà a l’actual tarifa plana de 60 euros mensuals.

Els beneficis de l’actual tarifa plana continuaran aplicant-se, en els mateixos termes, als qui fossin beneficiaris dels mateixos abans d’1 de gener de 2023 i fins que s’esgotin els períodes màxims que tinguin en cada cas establerts per a la seva aplicació.

 

DETERMINACIÓ DELS RENDIMENTS NETS

Per a calcular la quota definitiva que pagarà l’autònom d’acord amb el nou sistema de cotització establert per a l’any 2023, en primer lloc, caldrà saber els rendiments nets anuals de la seva activitat.

 

  1. Si l’autònom tributa pel mètode d’estimació directa el rendiment computable serà el rendiment net incrementat en l’import de les quotes de la Seguretat Social i aportacions a mutualitats alternatives del titular de l’activitat.
  2. Quant al denominat règim “de mòduls” o mètode d’estimació objectiva, el rendiment computable serà el rendiment net previ minorat en el cas d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes i el rendiment net previ en la resta dels supòsits. El que es pren com a referència és el rendiment net previ del mòdul calculat a l’efecte de l’IRPF
  • D’altra banda, si estem davant el cas dels anomenats “autònoms societaris”, caldrà computar la totalitat dels rendiments íntegres, dineraris o en espècie, derivats de la participació en els fons propis d’aquelles entitats en les quals reuneixi.
  • Per als comuners i societats col·lectives es computaran els rendiments íntegres del treball o capital mobiliari, dinerari o en espècie derivat de la seva condició de socis o comuners en les entitats.

Una vegada determinat el rendiment net, caldrà restar-li un 7% en concepte de deducció per despeses genèriques.

En el cas concret dels anomenats “autònoms societaris”, la deducció no serà del 7%, sinó del 3% i només s’aplicarà si el subjecte hagués estat, almenys, 90 dies d’alta en el R.E.T.A. A més, per a aquest supòsit dels “autònoms societaris”, es fixa una base mínima de cotització de 1.000 euros durant l’any 2023.

 

REGULARITZACIÓ

Les bases triades tindran caràcter provisional fins que es procedeixi a la seva regularització a partir de l’exercici següent, en funció dels rendiments anuals obtinguts i comunicats per l’Administració tributària.

Calculada la base de cotització definitiva poden donar-se dues situacions:

  1. Quota inferior a rendiments nets obtinguts. Caldrà ingressar la diferència entre totes dues cotitzacions abans de l’últim dia del mes següent al de la notificació del resultat, sense que procedeixin recàrrecs ni interessos de demora si s’abona en aquest termini.
  2. Quota superior a rendiments nets obtinguts. L’Administració procedirà, d’ofici, a la devolució de la diferència de cotització abans del 30 d’abril de l’exercici següent a aquell en la qual se li hagin comunicat els rendiments computables.
× En què et podem ajudar?