S’ha publicat en el BOE el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l’illa de la Palma.

Mesures d’àmbit laboral:

Donada la persistència de la situació extraordinària associada a la invasió d’Ucraïna, resulta necessari mantenir les mesures complementàries de cautela addicional precises per a garantir la protecció social, evitant acomiadaments i destrucció de llocs de treball, per la qual cosa les empreses beneficiàries de les ajudes directes no podran justificar acomiadaments objectius basats en l’augment dels costos energètics durant el període fins al qual s’estengui les ajudes que percebin.

  • Mesura prestació ingresso mínim vital: Es contempla un increment extraordinari del 15% en aquesta prestació amb la finalitat d’evitar que les persones perceptores d’aquesta prestació es vegin afectades en la seva precària situació per les conseqüències econòmiques que la invasió d’Ucraïna per Rússia està generant en tota Europa.

 

  • Mesura de pensions de jubilació i invalidesa del sistema de la Seguretat Social: En la seva modalitat no contributiva, s’estableix un increment extraordinari del 15% per a aquestes pensions des del 1/07 fins al 31/12/2022, respecte de la quantia que correspongui percebre a cada beneficiari durant aquests mesos.

 

  • Mesura del lloguer d’habitatge: Es considera necessari prolongar fins al 31/12/2022 la limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge. De manera que, a falta d’acord entre les parts, no pugui superar l’actualització de la renda el resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat, que ofereix una evolució subjecta a una major estabilitat, en el context actual.

 

  • Mesures àmbit energètic: (i) S’estenen els descomptes del bo social als consumidors domèstics d’energia elèctrica fins al 31 de desembre de 2022, és a dir, un 60% i un 70%, per a consumidors vulnerables i consumidors vulnerables severs, respectivament i; (ii) S’estén a les revisions de la tarifa de gas natural que s’han de produir el 1/10/2022 i el 1/01/2023 la contenció de l’increment màxim del 15% del cost de la matèria primera imputat a aquesta tarifa.

 

  • Mesures en transports: (i) S’estableix una subvenció d’un 30% de tots els títols multiviatge existents actualment en els serveis de transport públic col·lectiu terrestre, entre el 1/09/2022 i el 31/12/2022 i; (ii) Es recull la disminució de tarifes en els bitllets multiviatge en serveis prestats per Renfe i en les concessions de transport regular de viatgers per autobús competència de l’Administració General de l’Estat.

 

  • Mesura del cost del combustible: Per a determinar el cost del combustible es prendrà com a referència el preu mig setmanal del gasoil d’automoció amb impostos que es reculli en el «Oil Bulletin» de la UE per a Espanya i s’aplicarà en els contractes de transport que tinguin per objecte un únic enviament.

 

Mesures àmbit tributari:

  • En relació amb l’Impost sobre el Valor de la Producció de l’Energia Elèctrica s’especifica que, quan es realitzin operacions entre persones o entitats vinculades, la retribució no podrà ser inferior al valor de mercat. La seva base imposable estarà constituïda per l’import total que correspongui percebre al contribuent per la producció i incorporació al sistema elèctric d’energia elèctrica en el període impositiu, minorada en les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant l’exercici.

 

  • Es rebaixa el tipus reduït actual de l’IVA del 10% de la factura elèctrica, fixat transitòriament fins al 30/06, al 5%, amb efectes des del 1/07 fins al 31/12/2022. Recordem que aquest tipus especial solo s’aplica als contractes la potència dels quals no superi els 10 kW i per als subministraments efectuats a favor dels titulars del bo social.

 

  • Es prorroga fins al 31/12/2022, l’aplicació de la mena del 4% de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d’un sol ús.

 

  • Es prorroga la reducció de la mena de l’Impost Especial sobre l’Electricitat, al 0,5%, i la suspensió temporal de l’Impost sobre el Valor de la Producció de l’Energia Elèctrica, en tots dos casos fins al 31/12/2022.
× En què et podem ajudar?