Tenir un protocol d´assetjament laboral és una obligació per a tots aquells negocis que tinguin emprats al seu càrrec, independentment del nombre de treballadors o de la grandària de l´empresa. Aquest protocol, és d’obligat cumpliment per la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març del 2007 de Igualtat efectiva d’homes i dones i el RD 901/2020 de plans d’igualtat que ha de recollir tant les mesures per a la prevenció de l´assetjament com les mesures i procediments que es duran a terme en cas de produir-se una situació d´assetjament en el lloc de treball.

El propòsit d’aquest pla és evitar que es produeixin situacions d’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i/o assetjament psicològic; per considerar-se aquestes pràctiques atemptatòries de la dignitat, perjudicials per l’entorn laboral i generadores d’efectes indesitjables per la salut, moral, confiança i autoestima de las persones. A la vegada, es vol garantir la igualtat entre homes i dones.

Una empresa que no compleixi amb l’obligació de tenir un protocol per l’assetjament laboral pot suposar ser sancionada per l’autoritat laboral, a més de ser denunciada davant els tribunals.

 

Situacions on s’aplicarà:

El negoci o empresa haurà de portar un seguiment sobretot el que pugui succeir en la seva plantilla respecte a l´assetjament, tenint en compte que el protocol serà aplicable no sols, durant el desenvolupament de la jornada laboral, sinó també en totes les situacions que tinguin relació amb el treball o que es donin com a resultat d´aquest. El protocol s´aplicarà en les següents situacions:

 • En el lloc de treball, tant en espais públics com privats
 • En els llocs on es paga a la persona treballadora, zones de descans o menjars, instal·lacions sanitàries o d´higiene, així com en vestuaris
 • En els desplaçaments, viatges, esdeveniments o activitats relacionades amb el treball
 • En el marc de les comunicacions relacionades amb el treball, incloses les realitzades a través de les tecnologies (assetjament virtual o ciberassetjament)
 • En l´allotjament proporcionat per la persona ocupadora
 • En els trajectes entre el domicili de l´empleat i el lloc de treball

 

Obligacions del protocol:

En adoptar el protocol per a la prevenció i actuació enfront de l´assetjament, empresa “manifesta la seva tolerància zero davant la concurrència de conductes constitutives de fustigació o assetjament per raó de sexe o sexual”. És a dir, tal com assenyala la mesura del Govern, l´empresa es compromet a adoptar una actitud proactiva en la prevenció de l´assetjament, així com a difondre bones pràctiques i a implantar totes les mesures necessàries per a aquesta prevenció. D´aquesta manera, a més de tenir l´obligació de disposar del protocol, l´empresa estarà obligat a:

 • Fomentar la prevenció de l´assetjament sexual o per raó de sexe en tots els àmbits del negoci
 • Manifestar la tolerància zero de la seva empresa o negoci enfront de les situacions d´assetjament
 • Facilitar la identificació de les conductes d´assetjament
 • Implantar un procediment senzill, ràpid i accessible de queixa o denúncia confidencial
 • Investigar internament, de manera àgil, ràpida i confidencial les denúncies d´assetjament
 • Sancionar, en cas necessari, a la persona agressora d´assetjament i rescabalar a la mata
 • Fer costat a la persona que ha sofert l´assetjament

 

Sancions aplicables per no tenir un protocol:

Les sancions que es poden imposar a les empreses per no tenir un protocol en contra de la violència laboral i l’assetjament sexual o per raó de sexe, varien en funció de la gravetat de la infracció. D’acord amb la Llei d’Infraccions i Sancions, aquestes quedarien així:

 • Multes de 7.501 a 30.000 euros per infraccions lleus
 • Multes de 30.001 a 120.005 euros per infraccions greus
 • Multes de 120.006 a 225.018 euros per infraccions molt greus

 

A Feliu Consultors el podem assessorar i elaborar el pla d’assetjament laboral, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per més informació.

× En què et podem ajudar?