El passat 24 de desembre del 2022 és va publicar al BOE la Llei 31/2022, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023.

Resum de les principals novetats:

1.IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)

 • Reducció a treballadors i pensionistes: S’incrementa la quantia de salari brut anual a partir de la qual es comença a pagar aquest impost, des dels 14.000€ anuals fins als 15.000€ anuals.
 • Obligació de declarar: S’eleva el llindar inferior de la obligació de declarar a 15.000€ anuals.
 • Reduccions en estimació directa simplificada: S’eleven les reduccions aplicables als treballadors autònoms econòmicament dependents.
 • Tipus de gravamen de l’estalvi: Es modifica l’escala de gravamen d’estalvi creant un nou tram a partir dels 300.000€ i incrementant els tipus aplicables.
 • Ampliació de la deducció per maternitat: Es podrà aplicar la deducció per maternitat de 100€ per fills de 0 a 3 anys.

2.IS (Impostos de Societats)

 • Tipus de gravamen d’empreses de reduïda dimensió: Es rebaixa del 25% al 23%.
 • Amortització accelerada de vehicles: Multiplicant per 2 el coeficient  d’amortització màxim previst en les taules.

3.IVA

 • Tipus reduir del 4%: Es redueix del 10% al 4% als productes d’higiene femenina

4.ITPADJ (Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats)

 • S’actualitza en un 2%: L’escala de gravamen dels títols i grandeses nobiliàries.

5.IAE (Impost sobre Activitats Económiques)

 • S’introdueixen diverses modificacions en la “Tarifas del IAE”.

6.IVTNU (Impost sobre l’increment del valor del terrenys de naturalesa urbana)

 • S’actualitzen coeficients màxims a aplicar al valor dels terrenys en funció del període de federació d’increment del valor.

7.IBI (DT 3)

 • S’amplia fins el 31/07/2023 els següents terminis:
  • Termini per aprovar els tipus de gravàmens de l’IBI pels ajuntaments
  • Termini per aprovar i publicar les ponències de valors totals.
× En què et podem ajudar?