El Reial-Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de la ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, afegeix ajudes per als treballadors autònoms mitjançant una prestació compatible amb el desenvolupament del treball després de finalitzar l’anterior prestació per cessament d’activitat durant l’estat d’alarma.

Els requisits per a accedir-hi, són:

– Ser beneficiari de la prestació extraordinària de cessament d’activitat per coronavirus.

– Estar donat d’alta a la Seguretat Social.

– Estar al corrent de pagament dels pagaments i obligacions amb la Seguretat Social.

– Haver complert amb les obligacions laborals i de Seguretat Socials dels treballadors, si en té.

– Tenir una carència mínima de 12 mesos per cessament d’activitat, continuats i anteriors a l’1 de juliol de 2020.

– No haver complert l’edat ordinària per a tenir dret a la pensió de jubilació o no tenir acreditat el període de cotització per a accedir-hi.

– Acreditar una reducció superior al 75% en la facturació del tercer trimestre de 2020, en relació al del 2019.

– Tenir un rendiment net inferior a 5.818,75€ en el tercer trimestre de 2020.

La quantitat a percebre és del 70% de la base reguladora més el 28,3% de la base reguladora mitjana dels 12 mesos anteriors al mes de sol•licitud.

La durada de la prestació és del 15 de juliol, si la sol•licitud es presenta passada aquesta data, i fins al 30 de setembre.

La sol•licitud es podrà presentar fins al dia 29 de setembre de 2020.

Contacta amb nosaltres per a més informació.

× En què et podem ajudar?