Així ho estableix del Reial Decret-llei 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre homes i dones imposa l’obligació del registre salarial, que haurà d’estar implementat des del 14 d’abril de 2021.

Què és el registre salarial?

El registre salarial obligatori és un document en el qual es fan constar tota la informació dels salaris dels treballadors d’una empresa, amb la finalitat de garantir la transparència en les retribucions, el principi d’igual retribució per treball d’igual valor i facilitar l’accés a la informació, independentment del nombre de treballadors de l’empresa. Ha estat amb l’aprovació el passat dia 14 d’octubre de 2020 del seu desenvolupament reglamentari, quan s’ha fixat una data límit per a la seva implantació, el dia 14 d’abril de 2021, data en què entrarà en vigor el Reial Decret-llei 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.

Quines empreses estan obligades a realitzar el registre salarial?

Totes les empreses estan obligades a comptar amb un registre retributiu, independentment de la mida d’aquestes. És a dir, les empreses petites de menys de 50 treballadors, a diferència del que passa amb el pla d’igualtat, també estan obligades a comptar amb aquest registre.
El registre retributiu haurà d’incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe i distribuïts segons l’establert a l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors.

Quina validesa té el registre salarial?
El període temporal de referència serà amb caràcter general l’any natural, sense perjudici de les modificacions que fossin necessàries en cas d’alteració substancial de qualsevol dels elements que integren el registre, de manera que es garanteixi el compliment de la finalitat prevista.

A quines sancions m’enfronto si no disposo del registre retributiu?

L’article 10 del RD 902/2020 estableix que l’absència del registre retributiu podrà donar inici a accions administratives i judicials i/o a l’aplicació de les sancions per discriminació.
Les empreses que falsegin o no realitzin el registre retributiu podrien ser sancionades segons el règim d’infraccions i sancions de la LISOS, en funció de la gravetat dels fets. Per a les infraccions més greus podran imposar-se sancions d’entre 6.251 i 187.515 euros

A Feliu Consultors podem acompanyar-li i assessorar-lo a través dels nostres professionals de l’Àrea de Laboral en l’adaptació de la seva empresa al registre salarial. Posi’s en contacte a través del nostre correu general: comunicacio@feliuconsultors.com o bé, mitjançant el nostre telèfon: 938.75.35.20.

× En què et podem ajudar?