El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret pel qual s’aprova el nou Reglament de l’Impost sobre els Gasos Fluorats d’Efecte d’hivernacle, que no suposa canvis ni en l’àmbit objectiu ni en el tipus impositiu de l’impost, però sí que introdueix major senzillesa en el seu funcionament, la qual cosa redundarà en un control més efectiu del mateix i en un millor compliment de la norma.

Modificacions en la norma sobre Gasos Fluorats:

L’Impost sobre Gasos Fluorats deixa de gravar la venda o lliurament dels gasos al consumidor final, passant a configurar-se el fet imposable com la fabricació, importació, adquisició intracomunitària o la tinença irregular dels gasos fluorats que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost. Aquest canvi porta aparellades modificacions en la determinació dels contribuents i de la meritació de l’impost.

No obstant això, per a evitar el possible cost financer al qual haguessin de fer front els qui emmagatzemen en determinades quantitats gasos objecte de l’impost, degut al mateix temps que pogués transcórrer des del moment en què efectuen l’ingrés de l’import de l’impost fins que el recuperen via preu a través de la venda, es crea la figura del “magatzemista de gasos fluorats”, que es pot beneficiar d’un diferiment en la meritació de l’impost. Que, aquesta nova figura, els operadors donats d’alta en l’actual registre territorial podran sol·licitar la seva inscripció davant l’Agència Tributària.

Quan després de la fabricació dels gasos objecte de l’impost, aquests resultin venuts o lliurats a un magatzemista de gasos fluorats, o quan l’importador o l’adquirent intracomunitari tingui la condició de magatzemista, la meritació de l’impost es produirà en el moment en el qual aquest últim realitzi la primera venda o lliurament a qui no ostenti tal condició o quan es realitzi el consum dels gasos pel magatzemista dels gasos fluorats.

També es recull l’obligació, per als qui realitzin vendes o lliuraments de gasos fluorats o de productes, equips o aparells que els continguin, de consignar en un certificat o en la factura que emetin en ocasió d’aquestes vendes o lliuraments, tant de la classe de gas fluorat i la quantitat d’aquest, expressada en quilograms, que és objecte de venda o lliurament, com de l’import de l’impost satisfet per aquests gasos.

× En què et podem ajudar?