El Reial decret 99/2023, fixa el salari mínim interprofessional per a 2023 en 1080€ mensuals en 14 pagues. L’increment del 8% tindrà caràcter retroactiu a l’1 de gener d’enguany.

El Reial decret i la Memòria d’Anàlisi d’Impacte Normatiu que ho acompanya reflecteixen que:

  • L’SMI serà de 15.120 euros, bruts anuals, 1.080 euros, al mes i 36 euros al dia.
  • En el cas de no tenir un salari prorratejat (12 pagues mensuals), el salari mínim serà de 1.260 euros al mes.
  • En el cas dels treballadors eventuals i temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies, la quantia del salari no podrà ser inferior als 51,15 euros per jornada legal en activitat.
  • Per als empleats de llar que treballin per hora, l’hora treballada es pagarà en 2023 a 8,45 euros, resultat d’incloure tots els conceptes retributius, gratificacions extraordinàries, descansos i vacances.

El Reial decret 99/2023, de 14 de febrer, sorgirà efectes durant el període entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023, procedint a l’abonament del salari mínim en el mateix establert amb efectes de l’1 de gener de 2023, realitzant la corresponent liquidació retroactiva.

× En què et podem ajudar?