El 6 de setembre s’ha publicat en el BOE la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del Text de la Llei Concursal, la qual entrarà en vigor el 26 de setembre de 2022, als vint dies des de la seva publicació, i afectarà tant els procediments que s’iniciïn després de l’entrada en vigor de la norma com a algunes parts d’aquells que s’haguessin obert amb anterioritat.

Les novetats rellevants del text:

 1. ELS PLANS DE REESTRUCTURACIÓ:
 • Implementació dels plans de reestructuració des que esdevingui la situació jurídica de probabilitat d’insolvència, si bé l’homologació judicial de plans que no hagin estat aprovats pels socis exigeix que el deutor es trobi en situació d’insolvència actual o imminent.
 • Contingut dels plans de reestructuració afectant no sols el passiu del deutor, sinó també als fons propis i a l’actiu, podent en aquest sentit preveure que, conforme a la normativa no concursal corresponent, es realitzin transmissions d’actius o d’unitats productives, o canvis operatius que puguin ser necessaris per a assegurar la viabilitat del deutor.
 • Homologació dels plans de reestructuració: quan es pretengui imposar als creditors o classes de creditors dissidents el contingut del pla, quan es pretenguin resoldre contractes en interès de la reestructuració i, quan es pretengui protegir el finançament interí i el nou finançament.
 • Formació de classes i possibilitat de confirmació judicial ex-ante: Es preveu que els creditors de crèdits amb igual rang previst per al concurs de creditors formin part d’una mateixa classe, si bé podran separar-se si existeixen raons suficients que així ho justifiquin (per exemple, en funció del tractament que rebin o de l’existència de conflictes d’interès). La norma preveu així mateix que uns certs subjectes legitimats puguin sol·licitar del jutge territorial i internacionalment competent per a l’homologació la confirmació judicial de la formació de classes, amb caràcter previ a la pròpia sol·licitud d’homologació judicial del pla.
 • Aprovació dels plans de reestructuració (intra-class cram-down) per una classe de crèdits quan ho secundin dos terços del passiu corresponent a aquesta classe, excepte la classe de crèdits amb garantia real que requerirà de tres quarts per a la seva aprovació.
 • Homologació judicial dels plans de reestructuració no aprovats per totes les classes de creditors o els socis (arrossegament de classes o cross-class cram-down): es requerirà: que una majoria simple de classes hagin votat a favor, sent alguna d’elles crèdits amb privilegi especial o general; o, en defecte d’això, que s’aprovi per una classe que raonablement hagués rebut algun pagament després de la valoració del deutor com a empresa en funcionament. Així mateix, aquells plans no aprovats pels socis requeriran que el deutor es trobi en estat d’insolvència actual o imminent i, en particular, que cap classe de creditors afectats rebi drets, accions o participacions amb un valor superior a l’import dels seus crèdits.
 • Salvaguarda en cas d’arrossegament d’una classe de crèdits amb garantia real: Els titulars de crèdits assegurats amb garantia real que pertanyin a una classe dissident tindran, amb uns certs requisits, una sort de dret d’execució separada, fins al valor de la garantia i perdent la parteix romanent de crèdit no satisfeta, en el seu cas, a través de l’execució.
 • Impugnació de l’homologació judicial: La impugnació de l’homologació sigui coneguda per l’Audiència Provincial competent (modificant així la competència actual dels jutjats mercantils per a conèixer tant de l’homologació com la impugnació dels acords de refinançament).
 • Contradicció prèvia a l’homologació judicial: S’ofereix la possibilitat al sol·licitant de l’homologació (que pot, o no, ser el deutor) de requerir del Jutjat del Mercantil competent que, amb anterioritat a l’homologació del pla de reestructuració ofereixi a les parts afectades la possibilitat de formular la seva oposició a aquesta. Aquesta “contradicció prèvia” serà tramitada pels llits de l’incident concursal i la Sentència que la resolgui no serà susceptible de recurs.
 • Inscribilitat d’actes d’execució del pla encara que l’homologació no sigui ferma
 • Impugnació o oposició d’abast limitat: Es preveu que els creditors dissidents puguin impugnar o oposar-se a l’homologació quan no concorrin els requisits necessaris per a protegir el finançament interí o el nou finançament, quan el finançament interí, el nou finançament o els actes previstos per a l’execució del pla no compleixin els requisits legals o perjudiquin injustament els creditors.
 • L’expert en reestructuracions com a nou òrgan en el règim dels plans de reestructuració: es preveu que es designi un expert en reestructuracions quan el sol·liciti el deutor, quan el sol·licitin creditors que representin més del cinquanta per cent del passiu que pogués quedar afectat pel pla, i quan se sol·liciti l’homologació d’un pla que no hagi estat aprovat per totes les classes de creditors o els socis. En aquest últim cas, aquest expert tindrà entre les seves funcions la d’elaborar un informe sobre el valor del deutor com a empresa en funcionament.
 • Plans de reestructuració conjunts i plans de reestructuració sintètics que afectin societats garants dels deutes del grup, sense necessitat de sotmetre a aquestes societats formalment al procediment d’homologació.
 • Comunicació d’obertura de negociacions per a un pla de reestructuració.
 • Suspensió de la sol·licitud de concurs voluntari que pugui haver presentat el deutor, quan aquesta pugui frustrar la consecució d’un pla de reestructuració.
 • Protecció dels crèdits de Dret Públic: S’estableix que aquells crèdits de Dret Públic afectats hauran de ser íntegrament satisfets en els dotze mesos des de la data de l’acte d’homologació, o en els sis mesos des de la data de l’acte d’homologació si els crèdits afectats haguessin estat objecte d’un ajornament o fraccionament prèviament.

 

 1. PRE-PACK ADMINISTRATION

Introducció de la figura del pre-pack administration: permet al deutor sol·licitar, amb anterioritat a la declaració de concurs, el nomenament d’un expert per a monitorar la selecció d’un potencial comprador d’unitats productives, amb la finalitat que l’alienació de les mateixes pugui realitzar-se de manera més eficient i ràpida una vegada obert el concurs.

 • Nomenament d’expert per a recaptar ofertes: preveu la designació d’un expert independent amb caràcter previ a la sol·licitud del concurs, l’objectiu del qual sigui recaptar ofertes de tercers per a l’adquisició de la/s unitat/és productiva/s i que podrà ser ratificat o no com a administració concursal després de la declaració de concurs.
 • Selecció d’ofertes: una vegada declarat el concurs qualsevol interessat pugui presentar propostes alternatives a la presentada amb la sol·licitud per un període de quinze dies. L’administració concursal haurà de realitzar un informe sobre les propostes presentades i el jutge decidirà l’aprovació de l’oferta més favorable. Els oferents hauran de comprometre’s a mantenir o reiniciar l’activitat per tres anys si l’oferta es va presentar després de la declaració de concurs o per dos anys si l’oferta era la presentada juntament amb la sol·licitud de concurs.
 • Formulació d’oferta d’adquisició pels treballadors: es possibilita que siguin les persones treballadores les que realitzin la proposta vinculant d’adquisició mitjançant la constitució d’una societat cooperativa, laboral o participada. El jutge haurà de prioritzar aquesta proposta dels treballadors si l’oferta fos igual o superior a la de les altres alternatives presentades sempre que això atengui l’interès del concurs.

 

 1. CONVENI (CONCURSAL) DE CREDITORS
 • Eliminació de la proposta anticipada de conveni i simplificació processal per a la fi de la fase comuna.
 • Supressió de la junta de creditors com a fórmula de prestar consentiment a la proposta de conveni, podent fer-ho solament mitjançant adhesió, que haurà d’efectuar-se per signatura hològrafa o electrònica.
 • Modificació de les esperes d’un termini màxim de deu anys per a tots els creditors
 • Modificacions estructurals pactades en conveni haurà d’anar subscrita pels representants, amb poder suficient, d’aquelles entitats que participin en les projectades modificacions.
 • L’interès superior dels creditors com un dels motius pels quals formular l’oposició a l’aprovació judicial del conveni.
 • Conversió de crèdits en accions o participacions: Els administradors socials estaran facultats per a dur a terme els augments de capital necessaris sense necessitat d’acord de la junta de socis en execució dels convenis que prevegin la conversió dels crèdits dels creditors en accions o participacions de la societat deutora, excloent així mateix el dret de preferència que poguessin tenir els socis originaris.
 • Possibilitat de modificació de conveni proposat pel deutor una vegada transcorrin dos anys des de la seva vigència; aquesta sol·licitud paralitzarà aquelles que pretenguin la declaració d’incompliment o l’obertura de la liquidació.
 • Liquidació successiva oberta després del període de compliment de conveni: S’estableix que els crèdits reportats durant el període de compliment del conveni passaran a ser considerats concursals en la liquidació posterior i no contra la massa.

 

 1. CONCURSOS SENSE MASSA: DESAPAREIX EL CONCURS EXPRÉS

L’acte declarant el concurs sense massa, amb expressió del passiu, i sense més pronunciaments, i els creditors que representin, almenys, el cinc per cent del passiu, poden sol·licitar el nomenament d’un administrador concursal perquè presenti informe sobre si existeixen indicis suficients que el deutor hagués realitzat actes perjudicials per a la massa activa que siguin rescindibles, per a l’exercici de l’acció social de responsabilitat contra els administradors o liquidadors o perquè el concurs pogués ser qualificat de culpable.

5. RÈGIM DE SEGONA OPORTUNITAT

 • Requisits d’accés al règim: es restringeix l’accés dels deutors a la segona oportunitat. A més dels requisits de bona fe recollits en la norma anterior, la Reforma introdueix noves excepcions a l’obtenció de l’exoneració del passiu insatisfet com són: la sanció administrativa ferma per infraccions tributàries greus, de seguretat social o de l’ordre social, o derivació de responsabilitat al deutor en els deu anys anteriors; la declaració del deutor com a persona afectada per la qualificació culpable en el concurs d’un tercer en els deu anys anteriors; l’incompliment pel deutor dels deures d’informació i de col·laboració amb el jutge i l’administració concursal; o el subministrament d’informació falsa o enganyosa, o el comportament temerari o negligent del deutor en contreure endeutament o verificar les seves obligacions.
 • Liquidació o pla de pagaments: El nou sistema d’exoneració de passiu insatisfet gira entorn de dues alternatives modulars: exoneració amb subjecció a un pla de pagaments; o exoneració amb liquidació de la massa activa.
 • Execució de l’habitatge habitual: Amb el règim de segona oportunitat en la seva modalitat de pla de pagaments instaurat per la Reforma es permet que els deutors conservin el seu habitatge habitual amb un pla que podrà arribar a tenir una durada de cinc anys. No obstant això, els creditors de passiu no exonerable sempre mantindran les seves accions contra el deutor i podran promoure l’execució judicial o extrajudicial dels seus crèdits (també contra l’habitatge habitual).
 • Eliminació de la quantitat mínima preceptiva dels crèdits per a obtenir l’exoneració.
 • Protecció dels crèdits de Dret Públic: Els deutes de Dret Públic no podran ser exonerades a partir d’uns certs llindars. Els primers 5.000€ es podran exonerar íntegrament mentre que a partir d’aquesta xifra l’exoneració aconseguirà el 50% del deute. El màxim exonerable per deutor són 10.000€ per als deutes amb la AEAT i 10.000€ pels deutes per crèdits en seguretat social.

 

 1. PROCEDIMENT ESPECIAL PER A MICROEMPRESES
 • Procediment a mesura per a microempreses pel fracàs en l’aplicació dels acords extrajudicials de pagament, creant així un sistema concursal paral·lel amb l’objectiu d’abaratir costos. Es caracteritza per ser més àgil i flexible amb terminis abreujats. El règim especial per a microempreses no entrarà en vigor fins a l’1 de gener de 2023.
 • Característiques pròpies amb règim supletori per al procediment especial.
 • Comunicació d’inici de negociacions pròpia per a tractar d’aconseguir un pla de continuació o una liquidació amb transmissió d’empresa en funcionament amb algunes especialitats concordants amb els fins d’aquest procediment. Per això, no podran prorrogar-se els tres mesos que duren els efectes de la comunicació i no serà preceptiu el nomenament d’un expert independent a sol·licitud del deutor.
 • Dos procediments en un: no segueix un esquema lineal per fases com en el concurs de creditors, sinó que deutor, creditors i socis (d’acord amb els requisits establerts) poden optar per un dels dos procediments: continuació o liquidació.
× En què et podem ajudar?