En data 28 de juny de 2022 es va sotmetre a tràmit d’informació pública el Projecte d’Ordre per la qual s’aprova el model 721 “declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger”, i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació.

En aquest reial decret s’especifica que les persones o empreses que disposin en qualsevol moment de l’any “claus criptogràfiques privades, ja sigui com a titulars o beneficiaris” hauran d’informar de les claus púbiques vinculades a aquestes claus privada i dels saldos a 31 de desembre. “La informació relativa als saldos inclourà, per a cada moneda virtual, el tipus de moneda virtual, el nombre d’unitats de moneda virtual a 31 de desembre i la seva valoració en euros”

Pel que respecta a la informació a presentar, s’especifica que no sols que ha d’informar de la tinença d’aquestes monedes virtuals, si no que també s’ha d’informar de la transferència d’aquestes. Per això, les plataformes intermediàries també estan obligades a presentar una declaració informativa anual referent a les operacions d’adquisició, transmissió, permuta i transferència de monedes virtuals.

A més del model 721, també s’afegeix el Model 172 Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals, en el qual només s’informarà de les criptomonedes que es tinguin en possessió a final de l’exercici, i Model 173 Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals, en el qual s’informés de les operacions realitzades amb les criptomonedes i els beneficis o pèrdues obtinguts. Qui ha de presentar aquestes declaracions no són el titulars de les criptomonedes, sinó les empreses amb residència o establiment permanent en l’estat espanyol que prestin serveis de salvaguarda de claus criptogràfiques, (model 172), o entitats que prestin serveis de canvi de moneda, (model 173). En aquest cas hauran de ser presentats el mes de gener següent a l’any en qüestió.

Ara només falta la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat per a aplicar per primera vegada els models 721, 172 i 173 per a l’exercici 2022.

 

× En què et podem ajudar?