En la lluita contra el Frau durant el exercici 2023, l’Administració Tributària, va publicar al BOE les següents directrius:

En primer lloc, es tindrà en compte l’historial de compliment o incompliment del contribuent a l’hora d’aplicar sancions.

A més, es posarà especial interès en aquelles societats sense activitat, les quals disposin de bases imposables negatives o crèdits fiscals pendents de compensar, que tinguin l’objectiu de l’aprofitament indegut de beneficis fiscals.

Per fer això es miraran les societats inactives, es revisaran els Impostos de Societats (IS), els impostos sobra la renda de no residents (IRNR), el Impost sobre el valor afegit (IVA), el Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), les operacions vinculades al model 232, Revisió de les operacions de finançament bàsic, revisió de despeses personals dels sòcies i la interposició de persones jurídiques com a instrument per canalitzar rendes de les persones físiques.

Tot aquest seguiment es farà mitjançant l’obtenció de noves dades de 2023 comparant-les amb el exercici 2022.

× En què et podem ajudar?