Canvis en els embargaments salarials a partir de la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

T’han embargat alguna vegada el sou?, Vols saber que quantitat poden embargar-te? Aquí et deixem tot l’has de saber sobre els embargaments salarials.

Arran de la pujada del Salari Mínim Interprofessional que es va produir aquest passat febrer de 2022, passant a ser de 1.000 euros bruts per 14 pagues (14.000 euros anuals), s’ha produït un efecte col·lateral respecte dels embargaments de sous i salaris que han d’efectuar les empreses sota manament de les diferents administracions o Jutjats respecte de les retribucions que perceben els treballadors sobre els quals s’efectua embargament.

Els embargaments de sous i salaris estan regulats en l’article 607 de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC), que estableix el següent:

– És inembargable el salari, sou o pensió, retribució o el seu equivalent, que no excedeixi de la quantia assenyalada per al salari mínim interprofessional.

– Els salaris, sous, jornals, retribucions o pensions que són superiors al salari mínim interprofessionals s’embargaran conforme a aquesta escala:

  • Per la primera quantia addicional fins que suposi el doble del salari mínim interprofessional, el 30%
  • Per la quantia addicional fins el import equivalent a un tercer salari interprofessional, el 50%
  • Per la quantia addicional fins al import equivalent a un quart salari mínim interprofessional, el 60%
  • PPer la quantia addicional fins el import equivalent a un cinquè salari mínim interprofessional, el 75%
  • Per a qualsevol quantitat que excedeixi del de l’anterior quantia, el 90%

 

A dia d’avui, a tall d’exemple, qualsevol persona que percebi el Salari Mínim Interprofessional o bé quantitats inferiors (contractes a temps parcial), no podran veure embargada cap quantitat de la seva retribució salarial, començant a embargar-se el 30% del qualsevol quantitat que excedeixi els SMI fins a la suma de dos SMI, que canviaria a un 50%. Totes aquestes quantitats es miren netes, no respecte del salari brut.

A tall d’exemple, una persona que percebi un salari net de 1.300 euros mensuals, tindrà un embargament mensual de la seva retribució de 90,00 Euros mensuals. (Els 1000 primers euros nets estan exempts i s’aplicarà un embargament del 30% dels 300 euros restants).

Cal tenir en compte, també, que les quantitats extra salarials com ara indemnitzacions, suplerts i semblants, al no ser salarials sí que són embargables en la seva totalitat i així ho està ja requerint per exemple la TGSS que envia dues notificacions als obligats a retenir (empreses), recordant que han d’embargar segons l’escala salarial que hem especificat anteriorment i el 100% de les quantitats extrasalarials que pugui percebre el treballador.

Finalment, l’embargament de pensions de manutenció i aliments, segons la resolució judicial tindrà excepció dels límits inembargables, ja que serà el Jutge el que ponderarà les circumstàncies i les necessitats de l’embargat i els perceptors de l’embargament (normalment els fills), especificant la quantitat a retenir mensualment.

× En què et podem ajudar?