Els consellers i administradors de les societats es troben més vigilats que mai per part de l’Agència Tributària. 

El control augmenta cada any, fins al punt que en dos anys, el número d’expedients ha crescut un 17,1% i, segons l’últim informe de control tributari, l’any 2022 es vàren incrementar en un 7,7% les derivacions de responsabilitat i altres exigències de deutes a tercers, realitzant així 31.313 actuacions en front de les 29.078 que es van dur a terme el 2021. Aquest increment continua la tendència dels últims anys en els que s’ha realitzat un esforç per incrementar aquest tipus d’actuacions per tal de refermar el cobrament dels deutes. La conseqüència d’aquestes derivacions de responsabilitat és la consecució del cobrament de deutes per un import de 580 milions d’euros, és a dir, un 31,5% més que l’any anterior.

Resulta habitual que aquestes actuacions de cobrament, en front als deutors, contemplin tant derivacions de responsabilitat com l’adopció de mesures cautelars. L’efecte econòmic que suposen aquestes mesures, en relació al 2022, ascendeix a 456 milions d’euros, un 67,9% més que l’any anterior.

L’any 2022 es varen adoptar 4.797 mesures cautelars, un 5% menys que el 2021 i un 27,6% més que fa dos anys.Aquesta xifra total inclou la realització de 745 acords de prohibició de disposar sobre béns immobles propietat de societats les accions o participacions de les quals fossin propietat del deutor i s’haguessin embargat, i a través d’elles es pogués exercir el control efectiu, ja sigui total o parcial, directe o indirecte, sobre la societat titular dels immobles. Amb aquesta mesura cautelar es pretén evitar la despatrimonialització de la societat titular dels immobles, impedint la seva transmissió a un tercer.

A més a més, l’any 2022 l’Agència Tributària va exercitar 1.101 accions judicials, un 6,3% més que el 2021 (1.036) i un 90% més que el 2020 (579), una evolució impulsada, fonamentalment, per les accions concursals i civils que ha estat reforçant la seva àrea de recaptació. Les accions judicials són supòsits en els quals, per a la consecució del pagament dels deutes, no només es despleguen les facultats administratives sinó que l’Administració tributària recorre vies judicials en els casos legalment prevists.

L’àmbit judicial per al cobrament de deutes pot tenir la seva expressió en diferents ordres. En l’ordre civil mitjançant la interposició de terceries actives o accions civils, en l’ordre mercantil per diverses accions concursals, de retroacció, oposició a la rendició de comptes etc. i en l’ordre penal com els casos d’insolvències punibles.

Aquests resultats són conseqüència de l’augment de la pressió exercida per l’Agència Tributària sobre els contribuents, amb les derivacions de responsabilitat, un procediment iniciat per part de l’Administració per a reclamar el pagament dels deutes i sancions pendents, tant tributàries com no tributàries a les persones o entitats a les quals la normativa tributària considera responsables com a conseqüència d’haver realitzat determinades actuacions o comportaments regulats a la llei. Si el procediment acaba amb la declaració de responsabilitat, l’afectat haurà de fer front al pagament dels deutes i sancions per les quals hagi estat declarat responsable, juntament amb el deutor principal.

Tots els assessors fiscals consultats confirmen l’augment de derivacions de responsabilitat que els arriben. Fins i tot, la mateixa Agència Tributària, reconeix la seva intenció de mantenir la pressió donada l’eficàcia demostrada com a instrument de prevenció i control del frau en fase recaptatòria, i durant el 2023 es continuarà activament amb les actuacions d’investigació dirigides a identificar a tercers responsables i a altres persones el càrrec de les quals la llei imposa l’obligació de pagament, i a acreditar la concurrència dels supòsits de fet previstos en la norma per a exigir-los el pagament dels deutes així com un reforç de les mesures cautelars.

× En què et podem ajudar?