El passat 27 de febrer es va publicar la resolució de 6 de febrer de 2023 de la Direcció General de l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria, en la qual s’aproven les directrius generals per al Pla Anual de Control Tributari i Duaner corresponents a l’exercici 2023. L’objectiu d’aquest pla és establir les directrius fonamentals per a la prevenció i la lluita contra el frau fiscal.

En el marc d’aquest pla anual s’ha incrementat la vigilància, per part d’Hisenda, sobre la responsabilitat fiscal d’administradores i consellers dels òrgans d’administració de les societats. Així, en el transcurs d’aquest 2023, continuaran de forma activa les tasques d’investigació dirigides a identificar, tant a tercers responsables com a altres persones a qui la llei imposa l’obligació de pagament, així com l’acreditació de la concurrència de supòsits de fet previstos a la llei per tal d’exigir-los el pagament.

Potenciació de les mesures cautelars

La proposta d’Hisenda per tal de prevenir i combatre el risc d’impagaments derivats de conductes de buidament patrimonial així com altres conductes, que poden posar en risc el cobrament dels deutes, és l’increment de les mesures cautelars oportunes, previstes legalment, per tal de combatre els riscos.

La millora de les eines informàtiques

Hisenda preveu una millora de les eines informàtiques que faciliten la tramitació d’aquest tipus d’expedients. Aquest fet que suposarà un augment de control en els actes de materialització de les mesures cautelars així com un increment en l’agilitat en el desenvolupament d’aquestes actuacions envers a possibles deutors o responsables.

Les actuacions de derivacions de responsabilitat tributària a tercers

És possible que moltes societats hagin de veure’s en la tessitura d’haver de cessar la seva activitat i a més, amb deutes tributaris. La situació serà la següent: els administradors de les societats hauran d’instar la liquidació, o si és el cas, el concurs de creditors. De no ser així, Hisenda podrà derivar a aquests administradors la responsabilitat dels deutes tributaris, que restin pendents de satisfer, en el moment del cessament.

La problemàtica esdevé en tant que molts administradors desconeixen quines són les actuacions que han de dur a terme i en quin moment per tal d’evitar que Hisenda els derivi la responsabilitat i hagin de pagar amb el seu patrimoni personal els deutes tributaris de la societat.

Assegurances contra el risc

Davant d’aquest augment de la vigilància, per part d’Hisenda, sobre la responsabilitat d’administradors i consellers, que està generant inquietud sobre els mateixos, aquests es veuen abocats a la contractació de pòlisses d’assegurances d’aquest risc, que han experimentat un fort creixement sense precedents.

La jurisprudència del Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem ha endurit la responsabilitat subsidiària respecte a les negligències tributàries i estableix que els administradors i consellers de l’òrgan d’administració seran responsables de les contingències que esdevinguin fins a la publicació del seu cessament al Registre Mercantil pertinent.

Estableix el tribunal Suprem que incorrerà en la responsabilitat subsidiària l’administrador que, de forma negligent, no hagi fet el necessari per al pagament de les obligacions meritades i que es trobin pendents en el moment del cessament. La culpa, de l’administrador social, que legitima l’exigència de responsabilitat al mateix per al pagament de tots els conceptes deguts per la societat davant d’Hisenda, no és la concurrència de culpa en la comissió de la infracció sinó la culpa implícita en haver permès un cessament de l’activitat social desordenat, existint deutes pendents davant d’Hisenda, incomplint les obligacions i responsabilitats que tant la llei mercantil com la fiscal estableixen per a aquests supòsits respecte als administradors. La conducta reprovable rau en el coneixement de l’existència de deutes pendents amb Hisenda sense que s’adoptin les mesures necessàries per a que, un cop la societat cessa en l’exercici de la seva activitat de forma definitiva, s’assegurin els drets dels creditors socials entre els que es troba Hisenda.

En aquesta línia, estableix quin serà el moment de cessament a tenir en compte, i és que serà quan es produeixi la seva publicació al Registre Mercantil. Entén doncs, que l’administrador no cessarà ni per la caducitat del seu mandat ni per la convocatòria de la Junta General per nomenar al nou administrador, sinó en el precís moment en què es dugui a terme la publicació del seu cessament al Registre Mercantil corresponent i es doni a conèixer el mateix a tercers.

× En què et podem ajudar?