En virtut de l’aprovació del Real Decret-llei 20/2020, publicat en el BOE l’1 de juny, la renda mínima vital es podrà sol·licitar des del 15 de juny i totes les sol·licituds que es cursin fins al 15 de setembre es cobraran amb caràcter retroactiu des de l’1 de juny.

A més, es concedirà d’ofici a quins tinguin prestació per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%, ja que aquesta ajuda s’integrarà progressivament en la prestació de l’ingrés mínim. En la resta de supòsits, quan l’ajuda no es comenci a cobrar de forma retroactiva, qui l’hi hagi sol·licitat podrà beneficiar-se de l’ingrés mínim al mes següent d’haver-la demanat. L’institut Nacional de la Seguretat Social haurà de notificar en un termini màxim de tres mesos la resolució de la sol•licitud, entenent-se el silenci administratiu una vegada ha transcorregut aquest termini com la denegació de l’ajuda.

 Quins són els requisits per sol·licitar aquesta prestació?

1. Complir les condicions de vulnerabilitat econòmica que s’estableixen.

2. Tenir més de 23 anys (llevat que tingui algun menor a càrrec seu) i menys de 65.

3. Residencia continuada i ininterrompuda a Espanya durant almenys l’any anterior a la presentació de la sol·licitud i residència legal al nostre país en el cas de ciutadans estrangers.

S’entendrà que una persona té residencia habitual a Espanya encara que hagi tingut estades a l’estranger, sempre que no superin els 90 dies naturals al llarg de cada any natural, o quan la seva absència al territori espanyol estigui motivada per causes de malaltia degudament justificades. Tanmateix, aquest requisit no s’exigirà:

o Als menors incorporats a la unitat de convivència per naixement, adopció o acolliment familiar permanent.

o Les persones víctimes de tracta d’éssers humans i d’explotació sexual, que s’acreditarà a través d’un informe expedit pels serveis públics corresponents.

o Les dones, víctimes de violència de gènere.

4. Haver viscut independents almenys 1 any en el cas de famílies i 3 anys en el cas de persones soles.

5. Haver-hi sol·licitat prèviament les prestacions a les quals hagués tingut dret.

6. Estar inscrits com demandants de treball.

Com funcionarà?
El IMV assigna a cada tipus de llar un llindar personalitzat mínim de renda mensual que és el que es garantirà. El llindar variarà entre els 462 i 1.015.-€ al mes, en funció del nombre de persones que conviuen com a beneficiaris i de les seves característiques.

En concret, la prestació es calcula com la diferència entre els ingressos mensuals de la persona o la unitat de convivència i la renda garantida en cada cas. En aquest sentit, s’ha fixat un llindar mínim de 462.€ per una persona adulta que viu pel seu compte des de fa 3 anys mínim i, quan es tracta d’una unitat de convivència que porti almenys un any constituïda com a llar, aquesta quantitat s’incrementarà en 139.-€ al mes per cada persona addicional, sigui un menor o un adult, fins a un màxim de 1.015.-€ al mes. Tanmateix, s’ha dissenyat un complement de 100.-€ al mes per les famílies monoparentals.

Quines rendes es tindran en compte?

Tots els ingressos que tingui la llar, exceptuant les beques, ajudes relacionades a l’habitatge o les rendes mínimes de les CCAA.

Com i quan es podrà sol•licitar?

A partir del 15 de juny de 2020 a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). S’ha establert que les sol·licituds presentades durant els tres primers mesos (fins al 15 de setembre) tinguin efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020.

Com es sol·licitarà enfront de la Seguretat Social?

Hi ha dues formes:

– Si disposa de certificat electrònic o cl@ve: es podrà sol·licitar a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social adjuntant tota la documentació necessària i completant les dades del formulari.

– Si no disposa del certificat digital o cl@ve: es podrà utilitzar el servei habilitat per l’INSS en la Seu Electrònica per la sol•licitud sense certificat.

Quina documentació s’haurà de presentar?

– El DNI del sol·licitant i de les persones que formen part d’unitat de convivència en el cas de ciutadans espanyols o el document d’identitat o passaport en el cas de ciutadans estrangers.

– La residència legal a Espanya que s’acreditarà mitjançant la inscripció en el registre central d’estrangers o autorització de residència.

– Certificat d’empadronament on consten totes les persones empadronades en el domicili.

– Llibre de família o certificat del Registre Civil corresponent i que acrediti la filiació de les persones que formen part de la unitat de convivència.

A quines obligacions estaran subjectes durant un temps les persones titulars de l’ingrés mínim vital?

– Proporcionar la documentació i informació necessària amb vista a l’acreditació dels requisits i la conservació de la prestació, així com per garantir la recepció de notificacions i comunicacions.

– Comunicar qualsevol canvi o situació que pogués donar lloc a la modificació, suspensió o extinció de la prestació, en el termini de trenta dies naturals des que aquests es produeixin.

– Reintegrar l’import de les prestacions indegudament percebudes.

– Comunicar a l’entitat gestora amb caràcter previ les sortides a l’estranger tant de titular com dels membres de la unitat de convivència, fent constar la durada previsible d’aquesta.

– No tindrà consideració d’estada ni de trasllat de residència la sortida a l’estranger per temps no superior a quinze dies naturals per una sola vegada cada any.

– La sortida i estada a l’estranger de qualsevol dels membres d’una unitat de convivència per un període, continuat o no, de fins a 90 dies naturals com a màxim durant cada any natural, haurà de ser prèviament comunicada i justificada.

– Presentar anualment declaració corresponent a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

– Si no estan treballant i són majors d’edat o menors emancipats, figurar inscrites com a demandants d’ocupació, excepte en els supòsits que es determinin per reglament.

– En cas de compatibilitzar la prestació de l’ingrés mínim vital amb les rendes de la feina o l’activitat econòmica d’acord amb el que preveu l’article 8.4, complir les condicions establertes per a l’accés i manteniment d’aquesta compatibilitat.

– Participar en les estratègies d’inclusió que promogui el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que preveu l’article 28.1, en els termes que s’estableixin.

– Qualsevol altra obligació que pugui establir per reglament.

I les obligacions de les persones integrants de la unitat de convivència?

– Comunicar la mort del titular.

– Posar en coneixement de l’administració qualsevol fet que distorsioni la fi de la prestació atorgada.

– Presentar anualment declaració corresponent a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

– Complir les obligacions que l’apartat anterior imposa a titular i aquest, qualsevol que sigui el motiu, no porta a terme.

– Si no estan treballant i són majors d’edat o menors emancipats, figurar inscrites com a demandants d’ocupació, excepte en els supòsits que es determinin per reglament.

– En cas de compatibilitzar la prestació de l’ingrés mínim vital amb les rendes de la feina o l’activitat econòmica d’acord amb el que preveu l’article 8.4, complir les condicions establertes per a l’accés i manteniment d’aquesta compatibilitat.

– Participar en les estratègies d’inclusió que promogui el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que preveu l’article 28.1, en els termes que s’estableixin.

– Complir qualsevol altra obligació que pugui establir-se per reglament.

 Com afectarà l’ingrés mínim vital a la declaració de la renda?

Al tractar-se d’una renda exempta, es considera que és un ingrés que tributa en l’IRPF. En concret, l’ingrés vital mínim seria un rendiment de treball més, com són els salaris, l’atur o les pensions públiques. Per tant, aquesta renda s’haurà de tributar en la declaració d’Hisenda de 2020 i, com no s’ha especificat en la normativa quina serà la fiscalitat concreta, s’integrarà dins de les rendes percebudes pel treball.”

× En què et podem ajudar?