El  7 d’abril del 2021 el Tribunal Suprem va sorprendre amb una sentència pionera per les parelles de fet per a accedir a la pensió de viduïtat.

En situacions especials i singulars el requisit de la convivència estable i notòria almenys en els cinc anys previs a la defunció del causant (Art. 38,4 Llei de Classes Passives de l’Estat del Reial decret legislatiu 670/1987), podia ser acreditat mitjançant certificat d’empadronament, o qualsevol altre mitjà de prova vàlid en Dret que la demostri de manera inequívoca.

No obstant això un any després, el Tribunal en la recent sentència de 24 de març de 2022 núm. 372/2022, rectifica el seu criteri anterior i exigeix de nou la inscripció de les parelles de fet en el registre corresponent, tot i que el supòsit de fet que es plantejava era substancialment similar al de la sentencia de 7 d’abril del 2021. Considera que la prova de l’existència d’una parella de fet solament pot acreditar-se mitjançant inscripció en registre.

Això suposa un pas enrere en deixar desprotegides a les parelles de fet no inscrites i fa precisa una reforma de l’article art.38,4 del text refós, que admeti altres mitjans de prova per acreditar la existència de parella de fet als efectes d’accedir a la Pensió.

× En què et podem ajudar?