La Generalitat de Catalunya aprova un decret llei que facilita el funcionament de les juntes de propietaris en temps de pandèmia

La normativa modifica, de forma temporal, els artícles relatius a la propietat horitzontal sobre la celebració de les reunions de juntes de propietaris.

El Govern de la Generalitat ha aprovat un decret llei que facilita el funcionament de les juntes de propietaris sotmeses al règim de la propietat horitzontal, davant de les restriccions decretades com a conseqüència de la crisi sanitària actual. La nova normativa, que modifica temporalment els articles relatius a la propietat horitzontal del llibre cinquè del Codi civil català, prorroga fins al 30 de juny de 2022 l’obligació que tenen les comunitats de propietaris de celebrar les reunions anuals.

El Decret llei preveu que les juntes i reunions es puguin fer per videoconferència o per altres mitjans telemàtics, tot i que no estigui previst als estatuts ni ho hagin acordat prèviament els propietaris. A més, el darrer pressupost anual aprovat per la comunitat, l’aprovació dels comptes anteriors i la renovació dels càrrecs també es prorroguen fins a la celebració de la nova junta ordinària.

La norma té en compte també que, excepcionalment i fins al 30 de juny de 2022, es puguin prendre acords, a instància de la persona que presideix, sempre que els vots es puguin emetre per correu postal o correu telemàtic, i que quedi constància de la recepció del vot.

 

 

Pal·liar els efectes negatius de les restriccions

El Decret llei aprovat avui pretén pal·liar els efectes negatius de les mesures imposades pel Govern com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la Covid-19. Aquestes restriccions, que afecten especialment la mobilitat, l’aforament i la distància física mínima interpersonal, podrien repercutir negativament en el funcionament de les juntes de propietaris d’un edifici o d’una comunitat.

El nou text aprovat prorroga així les mesures decretades per l’anterior Decret 53/2020, de 20 de desembre, que es van extingir automàticament el passat 31 de desembre de 2021, i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Reunions telemàtiques per entitats i fundacions

El Govern de la Generalitat ja va aprovar el passat mes de desembre un decret llei per tal que les entitats i les fundacions, que tenen una regulació diferent de les associacions de propietaris atès que tenen personalitat jurídica pròpia, puguin reunir-se i adoptar acords per videoconferència fins al 31 de desembre de 2022.

L’objectiu en aprovar aquest Decret llei va ser facilitar que aquestes entitats puguin desenvolupar la seva activitat i fer front a les obligacions legals en el context de pandèmia.

 

Codi civil adaptat a les circumstàncies del moment

El Decret llei l’ha impulsat la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia. La redacció del text ha anat a càrrec de la Comissió de Codificació de Catalunya, que és l’òrgan encarregat de dissenyar, desenvolupar i revisar el dret civil català.

Totes les lleis del Codi civil de Catalunya han estat aprovades a partir de les propostes de la Comissió de Codificació, que està formada per professionals de l’àmbit jurídic de reconegut prestigi. Les propostes de la Comissió de Codificació les revisa l’Observatori de Dret Privat de Catalunya.

El Codi civil és la norma d’aplicació principal a Catalunya. Aquest Codi és viu, i des del Parlament de Catalunya s’actualitza perquè pugui donar resposta legal als reptes i a les necessitats socials d’avui.

El corpus legal vigent a Catalunya sobre dret civil el formen sis llibres, dedicats a diferents matèries. El primer (2002) estableix l’estructura i la sistemàtica del Codi civil de Catalunya; el segon (2010) està dedicat a la persona i la família; el tercer (2008) regula les persones jurídiques, com ara les associacions i les fundacions; el quart (2008) regula les successions; el cinquè (2006) regula la propietat, i, finalment, el sisè (2017) regula les obligacions i els contractes.

Per tant, depenen del Codi civil els testaments, la compra d’un pis, l’adquisició d’una plataforma digital d’entreteniment, la gestió d’una comunitat de veïns o el règim econòmic matrimonial, entre d’altres.

Els sis llibres actualitzen i amplien la regulació que des de fa segles hi ha a Catalunya en matèria de dret civil, que és el testimoni d’una història mil·lenària.

 

Autor:

Departament d’Administració de Finques i Gestió Inmobiliària

× En què et podem ajudar?