La recent sentència de data 17 de juliol de 2023 emesa pel TEAC (Tribunal Economicoadministratiu Central) resol que, hisenda pot donar per notificat un acte al qual el contribuent hagi accedit per via electrònica si queda acreditat que el contribuent ha accedit al seu contingut encara que no estigui obligat a rebre les notificacions per aquesta via.

Aquesta sentència, prové d’una reclamació d’un particular no obligat a notificar-se per via electrònica, però que va accedir a la notificació i la va llegir per aquesta via. Va interposar una reclamació per al·legar que al no estar obligat a notificar-se electrònicament, la data de notificació no era vàlida.

Finalment el TEAC, ha resolt que, en llegir la notificació per aquesta via, es considera notificat, la qual cosa suposa crear jurisprudència sobre aquest tema, ja que el fet de llegir la notificació es considera compareixença voluntària per part del notificat.

× En què et podem ajudar?