En data 22 de desembre de 2022 s’ha publicat al BOE la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents (Llei de Startups), la qual inclou diversos incentius de naturalesa fiscal, societària i de altres àrees, que es preveu que entri en vigor el gener de 2023

Per això la norma comença per definir el que s’ha d’entendre per “empresa emergent”:

 1. S’haurà de tractar d’empreses de nova creació o que no tinguin una antiguitat superior a 5 anys (o 7 anys, en el cas d’empreses biotecnològiques, energètiques, industrials o que desenvolupin tecnologia pròpia dissenyada a Espanya);
 2. Que no sorgeixin d’operacions de modificació estructural (fusió, escissió, transformació, concentració o segregació d’empreses) d’altres empreses no emergents;
 3. Han de tenir la seu social, el domicili social o l’establiment permanent a Espanya;
 4. Que tinguin almenys un 60% de plantilla amb contracte laboral també a Espanya;
 5. Que desenvolupin un projecte innovador i escalable;
 6. Que no hagin distribuït dividends ni cotitzin a cap mercat regulat;
 7. I que estiguin, si escau, dins d’un grup empresarial on les altres empreses del grup també siguin empreses emergents.

 

Quines són les deduccions fiscals?

 1. Tributació de les empreses emergents a l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda de no residents (IRNR): Es preveu una reducció de l’impost de societats al 15% durant quatre anys. Preveu l’eliminació de l’obligació de pagaments fraccionats o la possibilitat d’ajornar el deute tributari.

 

 1. Tributació dels empleats i inversors a l’IRPF:

2.1. Opcions de compra sobre accions o participacions (stock options):

Eleva la seva exempció fiscal de 12.000 a 50.000 euros anuals i se’n retarda la tributació al moment en què es facin líquides, ja sigui per la venda de les accions o per una sortida a borsa. Igualment, es flexibilitzen les condicions de generació d‟autocartera en societats de responsabilitat limitada.

2.2. Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació

El contribuent es pot deduir a l’IRPF la meitat del que s’ha invertit en subscripció d’accions o participacions en empreses de nova creació fins a una base màxima de 100.000 euros anuals. Un incentiu fiscal al qual es podran acollir inversors i emprenedors. A més a més, el tipus de deducció passa del 30% al 50%.

La inversió haurà de ser a empreses de nova creació, que no tinguin més de cinc anys d’antiguitat, set en cas d’alguns sectors estratègics, i que tinguin seu social a Espanya, entre d’altres requisits. I que tinguin el ‘segell Startup’ atorgat per Enisa.

2.3. Flexibilització del règim de treballadors desplaçats a territori espanyol

Aquest règim es caracteritza per permetre a les persones físiques que adquireixin la seva residència fiscal al territori espanyol optar per tributar durant l’exercici de canvi de residència i els cinc períodes impositius següents per l’IRNR (en lloc de per l’IRPF) amb certes particularitats.

 • Les novetats principals són les següents:
 1. Es redueix de 10 a 5 anys el nombre de períodes impositius anteriors al desplaçament a territori espanyol del treballador durant els quals no ha d’haver estat resident fiscal a Espanya.
 2. S’estén l’àmbit subjectiu d’aplicació del règim als supòsits següents:
 • Desplaçaments no ordenats per l’ocupador quan l’activitat laboral es presti a distància mitjançant l’ús exclusiu de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.
 • Persones que realitzin a Espanya una activitat econòmica emprenedora, d’acord amb el procediment previst a la Llei 14/2013, de 27 de setembre.
 • Professionals altament qualificats que prestin serveis a empreses emergents o que duguin a terme activitats de formació, investigació, desenvolupament i innovació, rebent per això una remuneració que representi en conjunt més del 40% de la totalitat dels seus rendiments (empresarials, professionals o del treball personal).
 1. Es manté l’aplicació del règim a qui es desplacin a Espanya com a conseqüència de l’adquisició de la condició d’administrador d’una entitat. Això no obstant, s’elimina l’exigència a l’administrador que no participés a l’entitat; o que, si participava, l’entitat no fos vinculada, llevat que l’entitat sigui patrimonial, cas en què l’administrador no podrà tenir una participació a l’entitat que determini la seva consideració com a entitat vinculada.
 2. S’entendran obtinguts en territori espanyol no només (com fins ara) els rendiments del treball del contribuent (qualsevol que sigui el lloc on s’hagi realitzat el treball), sinó també tots els rendiments de l’activitat econòmica que es qualifiqui com a activitat emprenedora .
 3. S’estableix que els rendiments del treball en espècie establerts a l’article 14.1.a) del Text refós de la Llei de l’IRNR estaran exempts.
 4. S’estableix la possibilitat d’optar pel règim especial als fills del contribuent menors de 25 anys (o sigui quina sigui la seva edat en cas de discapacitat) i al seu cònjuge o, en cas d’inexistència d’enllaç matrimonial, al progenitor dels fills , sempre que compleixin les condicions següents:
 • Que es desplacin a territori espanyol amb el contribuent a què sigui aplicable el règim especial o en un moment posterior, sempre que no hagi finalitzat el primer període impositiu en què li sigui aplicable el règim.
 • Que adquireixin la residència fiscal a Espanya.
 • Que no hagin estat residents a Espanya durant els cinc períodes impositius anteriors al seu desplaçament i que no obtinguin rendes que es qualificarien com a obtingudes mitjançant un establiment permanent situat al territori espanyol.
 • Que la suma de bases liquidables dels contribuents en cadascun dels períodes impositius en què sigui aplicable aquest règim especial sigui inferior a la base liquidable del contribuent que dóna lloc a l’aplicació d’aquest règim especial.

 

 1. Tractament del ‘carried interest’ a l’IRPF:

La llei també modifica la tributació de les opcions sobre accions, una remuneració molt comuna al sector, que seran gravades només en cas d’un esdeveniment de liquiditat i no com a rendes de treball, així com el carried interest dels gestors, que passen a ser considerats rendiments de treball.

Aquest rendiment s’integrarà al 50% del seu import sense cap aplicació d’exempció o reducció, sempre que es compleixin els requisits següents:

 • Els drets econòmics han d’estar condicionats perquè els inversors restants a l’entitat obtinguin una rendibilitat mínima definida en el reglament o l’estatut de l’entitat.
 • Les participacions, accions o drets s’hauran de mantenir durant un període mínim de 5 anys, llevat que se’n produeixi la transmissió mortis causa, o es liquidin anticipadament o quedin sense efecte per canvi d’entitat gestora.
 • Aquest requisit serà exigible, si escau, a les entitats titulars de les participacions, accions o drets.

4.Tractament de les retribucions en espècie a l’IRNR:

S’estableix que estaran exempts a l’IRNR els rendiments del treball en espècie que estiguin exempts a l’IRPF (en línia amb el criteri ja sostingut per la Direcció General de Tributs).

 

Per què serà més fàcil emprendre a partir d’ara?

La Llei té com a objectiu essencial fomentar l’agilitat administrativa, per a la qual cosa preveu una finestreta única i telemàtica per a la certificació d’empreses innovadores com a startups espanyoles (ONE); la no obligatorietat d’obtenir el número d’identificació d’estrangers (NIE) per als inversors no residents, exigint únicament tant a ells com als seus representants els números d’identificació fiscal (NIF); i el cost mínim d’aranzels notarials i registrals.

 

Quines iniciatives conté per atraure i retenir el millor talent?

S’ha creat una nova categoria de visat per a nòmades digitals, anomenat visat per a teletreballadors de caràcter internacional, per exercir una activitat laboral o professional a distància per a empreses radicades fora del territori nacional. La durada del visat serà d’un any. A més, s’estén el règim fiscal especial pel qual es passa a tributar per IRNR (impost sobre la renda de no residents) i no per IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques) a, entre d’altres, nòmades digitals. La llei dóna facilitats per obtenir el visat i la residència a treballadors altament qualificats de startups (residència de tres anys o igual a la duració del contracte. Una vegada complert  el termini, podrà sol·licitar la renovació de l’autorització de residencia per dos anys, podent obtenir la residència permanent als cinc anys).

× En què et podem ajudar?