El procés de divorci pot variar en complexitat segons la presència d’acords en la definició de les mesures que regiran la relació entre els cònjuges. No obstant això, és fonamental no passar per alt les implicacions fiscals que poden afectar el patrimoni familiar en aquest context en funció de si existeixen o no fills menors.

Pel cas d’un divorci sense fills menors en comú, la declaració d’IRPF haurà de fer-se de forma individual i no conjunta. Així mateix, pel cas de percebre una pensió compensatòria, qui la rep haurà de tributar per ella com a rendiment del Treball, podent-se beneficiar de reduccions en la base imposable general, amb el límit de la pensió abonada. Pel cas dels béns immobles adjudicats en exclusiva com a conseqüència del divorci, es produeix l’exempció de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, així com de l’impost sobre transmissions i actes jurídics documentats (AJD) sempre que hi hagi una sentència de divorci, i no un divorci notarial, en què si estaria subjecte a l’impost d’AJD al tipus de l’1,5% a Catalunya.

En cas contrari, quan es tracta d’un divorci amb fills menors, el progenitor que ostenta la custòdia exclusiva pot beneficiar-se de la reducció per tributació conjunta a l’IRPF de 2150 €, i en cas de custòdia compartida, hauran de coordinar entre ells qui la reclamarà en cada exercici fiscal, sent comú la seva regulació en el conveni de divorci. De la mateixa manera, podran aplicar-se la deducció per família nombrosa, sempre que es pugui acreditar el pagament d’aliments o la convivència.

En resum, aquestes són algunes de les consideracions fiscals més rellevants en un procés de divorci o separació judicial, especialment quan hi ha fills menors involucrats. Comprendre aquestes implicacions fiscals és fonamental per negociar les condicions del divorci. 

Des de Feliu Consultors, a través del nostre equip d’advocats especialitzats en dret civil, us podem ajudar.

× En què et podem ajudar?