El mecanisme de la segona oportunitat es configura com una eina jurídica molt efectiva dirigida a l’exoneració dels deutes de les persones físiques. Poden tenir-hi accés:

• Les persones físiques empresàries – autònomes -,

• Les persones físiques que no ho són però que poden arrossegar deutes derivats de la seva condició de particular, i també deutes vinculats a un passat en què van desenvolupar una activitat econòmica, o com a responsables de deutes d’una persona jurídica de la qual han estat socis o administradors.

Objectiu: Evitar que els petits empresaris i autònoms que han augmentat els seus passius a conseqüència de la COVID-19 entrin en fallida i facilitar-los el suport necessari perquè es reincorporin a l’activitat econòmica.

Com funciona?
Per poder aconseguir l’exoneració dels deutes al 100%, és aconsellable iniciar ‒prèviament al procediment judicial‒ un procediment de mediació per intentar arribar a un acord amb els creditors.
Posteriorment, el procediment passa a ser judicial i desemboca en una resolució en què el Jutjat, si es reuneixen els requisits, acorda l’exoneració del passiu que aquell deutor no ha pogut satisfer. L’exoneració pot ser automàtica sense cap mena de condició, o provisional, esdevenint aquesta última definitiva una vegada sotmès el deutor a un pla de pagaments que aprova el Jutjat, i que està sotmès a uns criteris que es basen en la bona fe i en la capacitat econòmica real del deutor.

Des de Feliu Consultors t’oferim l’assessorament jurídic i acompanyament en el procediment d’aplicació de l’exoneració del passiu insatisfet a les persones físiques, tant en l’àmbit extrajudicial –iniciant i acompanyant el deutor en el procediment de l’acord extrajudicial de pagaments– com en l’àmbit judicial, portant la direcció lletrada del mateix davant del Jutjat i l’administració concursal, i sol·licitant l’exoneració del passiu insatisfet.

× En què et podem ajudar?