Recordem l’obligació de presentar, abans del dia 30 de novembre, la declaració informativa d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals corresponents a l’exercici 2021.

Estan obligats a presentar-los els contribuents de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant un establiment permanent, així com les entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger que tinguin presència en territori espanyol, quan facin les següents operacions:

Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, quan l’import del conjunt d’operacions en l’exercici 2021 superi els 250.000 euros.

Operacions específiques com, per exemple, transmissió de negocis, de valors, sobre immobles, entre d’altres, sempre que l’import conjunt per a cada tipus d’operació superi els 100.000 euros.

Hi haurà obligació de presentar el model 232 respecte a les operacions del mateix tipus i mètode de valoració, si el seu import conjunt a l’exercici supera el 50% de la facturació de l’entitat.

Pel que fa a operacions realitzades amb territoris qualificats de Paradisos fiscals, se n’ha de subministrar informació, independentment de l’existència o no de vinculació i del seu import.

No tindran obligació de presentar aquest model les operacions realitzades entre empreses que formin part dun mateix grup de consolidació fiscal, ni aquelles realitzades entre membres duna Agrupació d’Interès Econòmic o bé una Unió Temporal d’Empreses.

Especial atenció al règim sancionador, que preveu sancions de 300 a 20.000 euros per presentació extemporània, per la qual cosa és important preparar la informació amb el temps.

Contacta amb nosaltres per més informació sobre el model 232

× En què et podem ajudar?