El passat 25 d’abril va entrar en vigor una nova mesura en la lluita contra el frau fiscal, que preveu el Real Decret 249/2023, de 4 d’abril, que permetrà a l’Administració Tributària revocar el NIF de totes aquelles societats a les quals, en el curs de les seves actuacions de comprovació o en altres actuacions i procediments d’aplicació dels tributs, se’ls pugui constatar l’incompliment de l’obligació de dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil durant quatre exercicis consecutius.

La revocació del NIF per a una societat té importants conseqüències per a la mateixa, en tant que la priva de poder realitzar tot tipus d’operacions: a nivell bancari, atorgaments d’escriptures o instruments públics davant de notar, inscripcions de béns i drets als registres públics i obtencions de certificats tributaris. A més a més, en cas de produir-se la revocació d’un NIF, aquesta serà publicada al BOE i suposarà la baixa automàtica als registres fiscals en els que hagi pogut constar.

Amb la introducció d’aquesta mesura s’hauran de diferenciar dos tipus de folis registrals al Registre Mercantil:

  • Parcial: quan hagi transcorregut un any des de la data de tancament de l’exercici, sense dipòsit dels comptes anuals. En aquest cas, el Registre Mercantil no inscriurà cap document que es presenti amb posterioritat, excepte el cessament o dimissió d’administradors, gerents, directors generals o liquidadors, la revocació o renuncia de poders, la dissolució de la societat i el nomenament de liquidadors, o dels assentaments ordenats per l’autoritat jurídica o administrativa.
  • Total: quan es revoqui el NIF per incompliment del dipòsit de comptes durant quatre anys consecutius. En aquest cas, l’empresa no podrà inscriure cap document.

Aquesta nova mesura, s’afegeix a altres mesures ja existents, com la falta de presentació de l’Impost de Societats durant tres exercicis consecutius, la comunicació d’activitats econòmiques inexistents i domicilis socials aparents o falsos, la impossibilitat de practicar notificacions al domicili durant un període superior a un any després d’haver intentat practicar la notificació fins a tres vegades, entre d’altres. La revocació del NIF dóna lloc, també, al tancament total del Registre Mercantil per a la societat afectada. En aquest sentit, el registre públic on es trobi inscrita la societat afectada per a la revocació, en funció del tipus d’entitat de què es tracti, procedirà a estendre, al foli obert a l’esmentada societat, una nota marginal en la que es farà constar que, en endavant no podrà realitzar-se cap inscripció que l’afecti, excepte que es produeixi la rehabilitació del número d’identificació fiscal.

En el cas de produir-se la revocació del NIF a causa de la falta de dipòsit dels comptes anuals, aquest es podrà rehabilitar si s’acredita l’esmena de tal incompliment. Per a evitar el risc de revocació del NIF, per aquest motiu, s’aconsella revisar la situació i, si és el cas, posar al dia el dipòsit de comptes anuals.

Necessites més informació? Contacta amb nosaltres !

× En què et podem ajudar?